uddannelse til tilsynstekniker
Andre uddannelser

Tilsynstekniker

På uddannelsen lærer du at foretage en række kontroller af kød fra slagtede dyr på slagterier og levnedsmiddelvirksomheder. Det gælder kød fra fjerkræ, svin, kreaturer m.fl.

Fakta

Navn:
Tilsynstekniker
Varighed:
36 uger på fuld tid
Adgangskrav:
3 års relevant erhvervserfaring fra fx slagteri eller kødforarbejdningsvirksomhed
Økonomi:
Løn under uddannelsen. Fødevarestyrelsen ansætter alle tilsynsteknikerelever

Du lærer at udføre korrekt kødkontrol, ligesom du får et bredt kendskab til dyrs anatomi og viden om deres sygdomme.

Uddannelsen henvender sig til uddannede inden for slagteribranchen. Du kan have en erhvervsuddannelse som fx slagter, pølsemager eller tarmrenser eller anden relevant erfaring inden for fødevarebranchen.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver uddannet til at kunne foretage kontrolopgaven på slagterier i samarbejde med en embedsdyrlæge. Kødkontrol omfatter kontrol med alle slagtedyr baseret på gældende fødevarelovgivning.

Uddannelsen veksler mellem skoleperioder på ZBC Roskilde - Slagteriskolen og praktikperioder ved Kødkontrollens lokale kontrolafdelinger på slagterierne.

Der undervises i følgende fag:

 • Husdyrenes anatomi og fysiologi, herunder kroppens normale opbygning og funktion
 • Mikrobiologi og parasitologi, herunder bakterier, virus, svampe, prioner og snyltere med fokus på dem, der kan smitte fra dyr til mennesker
 • Sygdomslære inden for husdyrsygdomme
 • Kødkontrol, herunder kontrol og bedømmelse af slagtedyr og -kroppe
 • Fødevaresikkerhed på produktionsvirksomheder, herunder bl.a. hygiejnisk fødevareproduktion og lovgivning samt egenkontrol
 • Kødproduktion og kødforædling, herunder kødbranchens opbygning, produktionsmetoder og forædlingsprocedurer
 • Dyrevelfærd og dyreværn i produktionsbesætninger samt under transport og på slagteri

Eksamen

Fagene afsluttes med en officiel eksamen eller intern evaluering, som kan være mundtlig, skriftlig eller praktisk. Du vil efter beståede eksamener være uddannet som officiel medhjælper efter EU forordning 625/2017, som træder i kraft efterår 2019.

Varighed

Uddannelsen varer i alt 36 uger. Skoleperioderne omfatter i alt 20 uger med 30 lektioner om ugen. Praktikperioderne er fordelt over 16 uger med 30 egentlige praktiktimer om ugen. Dertil kommer online fjernundervisning.

Adgangskrav

Du skal have mindst én af følgende kvalifikationer:

 • En erhvervsuddannelse som slagter, pølsemager, tarmrenser eller en faglig uddannelse på tilsvarende niveau inden for fødevarebranchen
 • 3 års relevant beskæftigelse inden for fødevarebranchen

Du skal desuden have en ansættelseskontrakt med Fødevarestyrelsen. Det er samtidig en forudsætning, at du har kørekort til personbil.

Optagelse

Uddannelsen foregår på ZBC Roskilde - Slagteriskolen og udbydes efter aftale med Kødkontrollen, Fødevarestyrelsen.

Optagelse af nye elever til uddannelsen kan ske, når et nyt kursusforløb bliver annonceret på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Økonomi

Uddannelsen foregår med løn efter gældende overenskomst for tilsynsfunktionærer.

I forbindelse med skoleophold vil kost og logi blive dækket efter fastlagte rammer.

Du må i forbindelse med praktikperioderne regne med evt. udgifter til kost, transport, evt. ophold m.v

Få mere at vide

Spørgsmål om uddannelsen kan rettes til:

 • Uddannelsesleder Bojan Kovacevic, ZBC, tlf. 41721116
 • Undervisningsdyrlæge Carsten Utzon, tlf. 24930204​

Love og bekendtgørelser

Bekendtgørelse om uddannelsen til tilsynstekniker inden for kontrol med animalske produkter. Nr. 1455 af 13. december 2006.

EU Forordning 625/2017 af 15. marts 2017. Om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler.