Andre uddannelser

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der ønsker at få mere viden om og erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen omfatter både lønnet praktik og skoleundervisning. Praktikdelen skal være med til at give udlændingen:

 • Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, der sikrer kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads


Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Skoleundervisningen udgør i alt 20 uger á 37 timer og kan sammensættes af undervisning inden for fx:

 • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • HF-enkeltfag
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge

Forsøgsordning

IGU er en forsøgsordning, som blev vedtaget af Regeringen og arbejdsmarkedets parter i 2016. Ordningen videreføres frem til 30. juni 2022.

Hvordan aftales et IGU-forløb?

IGU-job kan slås op på Jobnet, og IGU-forløb kan aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden. Det er dermed som udgangspunkt uden medvirken fra offentlige myndigheder. Udarbejdelse af undervisningsplanen vil ofte ske i samarbejde med udbyderen af den relevante undervisning.

Virksomheder med spørgsmål vedrørende IGU kan henvende sig til Jobservice Danmark.

Hvis du er flygtning eller familiesammenført til en flygtning og gerne vil vide mere om IGU, kan du henvende dig hos dit jobcenter.

Film om IGU

Sammen om integration er et virksomhedspartnerskab, der skal hjælpe flere flygtninge med at komme i job. Se denne film om IGU fra Sammen om integration. 

Se flere film fra "Sammen om integration" på YouTube

Optagelse og adgang

Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i alderen 18-40 år, der har folkeregisteradresse i Danmark og har haft det i mindre end 5 år.

Der er ingen særlige optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav til en udlænding, der ansættes i et IGU-forløb. Men udlændingens danskkompetencer vil have betydning for, hvilke uddannelser udlændingen kan følge i undervisningsforløbet.

Der skal kunne fremvises dokumentation, der påviser vedkommendes tilhørsforhold til målgruppen. Fx i form af:

 • Brev fra Udlændingestyrelsen om meddelelse af opholdstilladelse
 • Opholdskort
 • Udskrift af CPR-register (Bopælsattest)

Økonomi

Udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i de perioder af IGU-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse.

Det gælder desuden, at flygtninge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsuddannelse, kan fritages for deltagerbetaling i forbindelse med følgende uddannelser:

 • Almen voksenuddannelse (AVU)
 • Hf-enkeltfagsundervisning
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

I praktikdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt IGU-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelsen (EGU).

Private virksomheder har mulighed for at søge om en bonus, når IGU-eleven har gennemført de første seks måneder af IGU forløbet. Der udbetales yderligere en bonus efter to års ansættelse, når forløbet er fuldført. Ansøgning sker via Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Læs om Bonus ved IGU-ansættelse på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller relevante faglige organisation.

Få mere at vide

Udlændinge- og Integrationsministeriet:
Generelt om IGU

Børne- og Undervisningsministeriet:
Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Praktisk information til virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner:
Bonus og IGU, Udlændinge- og Integrationsministeriet

Inspirationshæfte til kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder:
IGU-inspirationshæfte om uddannelsesplaner (pdf), Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Cases og videoer med inspiration til virksomheder:
Hvad gør andre virksomheder? på Sammen om integrations hjemmeside.

Materialer henvendt til flygtninge:
Pjecen Integrationsgrunduddannelsen (IGU) - en investering i din fremtid! på dansk og i arabisk, farsi, tigrinya, somali og engelsk oversættelse på Sammen om integrations hjemmeside.

Filmen En lille film om IGU kan ses og høres med arabisk, farsi, tigrinya, somali og engelsk tale på Sammen om integrations YouTube-kanal.