Andre uddannelser

Integrationsgrunduddannelsen (igu)

Integrationsgrunduddannelsen giver flygtninge kompetencer og praktisk erfaring med det danske arbejdsmarked.

Integrationsgrunduddannelsen varer to år. Den kombinerer ansættelse i lønnet praktik på en virksomhed med skoleundervisning.

Uddannelsen henvender sig til flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Integrationsgrunduddannelsen omfatter både lønnet praktik og skoleundervisning.

Praktik

Praktikdelen skal være med til at give udlændingen:

 • Kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet
 • Erfaringer med arbejde og samarbejde, der kan bane vejen for fast tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en dansk arbejdsplads

Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Undervisning

Skoleundervisningen udgør i alt 23 uger a 37 timer og kan sammensættes af undervisning inden for fx:

 • Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)
 • Forberedende voksenundervisning (FVU)
 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Hf-enkeltfag
 • Forberedende grunduddannelse (FGU) 
 • Danskuddannelse til voksne udlændinge

Optagelse og adgang

Uddannelsen er målrettet flygtninge og familiesammenførte i alderen 18-50 år, der har haft folkeregisteradresse i Danmark i op til 20 år.

Der er ingen særlige optagelseskrav, og der stilles ingen sproglige krav til en udlænding, der ansættes i et igu-forløb. Men udlændingens danskkompetencer vil have betydning for, hvilke uddannelser udlændingen kan følge i undervisningsforløbet.

Udlændingen skal kunne fremvise dokumentation, der påviser vedkommendes tilhørsforhold til målgruppen.

Hvordan aftales et igu-forløb?

Igu-job kan slås op på Jobnet, og igu-forløb kan aftales direkte mellem udlændingen og virksomheden.

Udarbejdelse af undervisningsplan vil som regel ske i samarbejde med uddannelsesstedet.

Virksomheder med spørgsmål vedrørende igu kan henvende sig til Jobservice Danmark. Find kontaktinformation til Jobservice Danmark på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings side:

STARs landsdækkende virksomhedsservice (star.dk)

Hvis du er flygtning eller familiesammenført og gerne vil vide mere om igu, kan du henvende dig hos dit jobcenter.

Økonomi

Uddannelsesgodtgørelse

Udlændingen modtager uddannelsesgodtgørelse i de perioder af igu-forløbet, hvor udlændingen deltager i den aftalte skoleundervisning. Godtgørelsen svarer til den sats, udlændingen ville have modtaget i integrationsydelse.

Løn under praktik

I praktikdelen aflønner virksomheden som udgangspunkt igu-eleven efter de lønsatser, der gælder for erhvervsgrunduddannelse.

Deltagerbetaling

Flygtninge, der deltager i skoleundervisning som led i en integrationsuddannelse, kan fritages for deltagerbetaling i forbindelse med undervisning i:

 • Almen voksenuddannelse (avu)
 • Hf-enkeltfag
 • Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU)

Bonus til virksomheder

Private virksomheder, der har en igu-elev ansat, har mulighed for at søge om en bonus, der udbetales i tre rater.

Første rate efter seks måneders ansættelse, anden rate efter et års ansættelse og tredje rate efter to års ansættelse.

Ansøgning om bonus sker via Styrelsen for International Rekruttering og Integration.

Løn og overnskomstmæssige forhold

For yderligere information om løn og overenskomstmæssige forhold henvises til den relevante arbejdsgiverorganisation eller relevante faglige organisation.