Foto af Lods
Job

Lods

En lods' arbejde går ud på at lede skibe sikkert gennem de danske farvande.

Fakta

Arbejdssteder:
DanPilot-Lodseriet Danmark, Kommunale havne, Statshavne
Stillingsbetegnelser:
Lods, Hjælpelods

Lodsen går om bord på skibe og rådgiver skibsføreren.

En lods skal på samme tid optræde med myndighed og være god til at samarbejde. Din opgave som lods er at gå om bord på skibe og lede dem sikkert igennem et område i det danske farvand.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lodsbåd
Lods - I havnen kan lodsens arbejde være at bugsere store skibe på plads.

Mange af de danske farvande er præget af tæt skibstrafik med store skibe, evt. med farlig last om bord. Sejlads skal foregå sikkert, og derfor er det ofte nødvendigt at tage lods om bord. Som lods kender du farvandet og har baggrund som skibsfører.

Hvert lodseri har sit bestemte område at passe. Så snart et skib bestiller lods, skal den vagthavende lods hurtigst muligt gå om bord på skibet. Det er dog mest almindeligt, at skibene telefonisk, telegrafisk eller pr. e-mail bestiller lods, inden de når frem til området.

Når du er kommet om bord, er din første opgave at sikre dig alle nødvendige oplysninger om skibets størrelse, dybgang, fart, manøvreringsevne og lignende. Lodsningen sker ved, at du ud fra dit særlige kendskab til farvandet rådgiver skibsføreren.

Når skibet har nået sit bestemmelsessted, ofte en havn eller en ankerplads, er opgaven slut, og du kan vende tilbage til lodsstationen.

Lodstjeneste kan finde sted på alle tidspunkter af døgnet. Lodserne arbejder sammen med såkaldte bådmænd, der hjælper til med at holde vagt på lodsstationerne. De er ofte med til at føre og vedligeholde lodsfartøjet.

Lodsarbejdet kan, som al øvrig søfartsvirksomhed, være præget af både psykisk og fysisk krævende arbejdsforhold. Lodsning kræver ansvarsfølelse, og du skal både være samarbejdsvillig og myndig.

Flere havnefogeder har arbejde som hjælpelods eller havnelods som bierhverv. Nogle steder er det ikke nødvendigt at have et lodseri med en fastansat lods, så her er der ansat en fast hjælpelods.

Lodsvæsenet hører under Erhvervsministeriet. Taksterne for lodsning bliver fastsættes i forhold til skibets størrelse og dybgang, den lodsede distance, farvandets beskaffenhed og lodsningens varighed.

Om uddannelsen

For at kunne arbejde som lods skal man være i besiddelse af et lodscertifikat, der er udstedt af Søfartstilsynet.

For at opnå certifikatet, skal man være uddannet som skibsfører og have flere års erfaring som skibsfører eller overstyrmand. Man skal desuden have et godt helbred, have særlig indsigt og erfaring i det farvandsområde, hvor man vil udføre lodsning.

Desuden skal man have gennemført såvel teoretisk uddannelse som sidemandsoplæring, have bestået en egnethedsprøve, være tilknyttet et lodseri og være uden betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover.

Skibsførere kan ansøge om lodscertifikat hos Søfartsstyrelsen:
Læs om lodscertifikat på Søfartsstyrelsens hjemmeside

Arbejdsplads

Som lods arbejder du ved DanPilot, Lodseriet Danmark og ved kommunale havne eller statshavne. Se mere om Skibsfart.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Havnelods, Lods46.152 kr.38.841 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

På lodsstationer med mere end en lods, ansættes en af lodserne som lodsformand. Lodsformanden bestyrer lodseriet og deltager sædvaligvis i lodsarbejdet på lige fod med de øvrige lodser.

Mere uddannelse

Efteruddannelse for lodser tilbydes blandt andet af Svendborg International Maritime Academy, SIMAC.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.