Ung pige der gestikulerer med sine hænder
Videnscenter artikel

Et udgangspunkt for det reflekterede medievalg

De medier, der bliver brugt i vejledningen har forskellige særkender, styrker og svagheder. Lene Fogh Christiansen ser i det følgende på, hvordan man foretager et medievalg i den enkelte vejledning. Artiklen er skrevet i 2009 (red.).

Af Lene Fogh Christiansen
Cand.scient.bibl., Studievalgsvejleder, Studievalg København, 2009.

Vi siger, vi sidestiller medierne, og at vi skal respektere vejledtes valg af henvendelsesform. Men i iveren for at være tilstede på alle platforme kommer vi nogle gange til at sætte strøm til vejledningssamtalen, og for mange drukner definitionen af den gode e-mail hurtigt i spørgsmålet om, hvor lang tid det må tage at skrive den.

Hvis det er udgangspunktet, kan jeg egentlig godt forstå, hvis der sidder en irriteret vejleder, som bliver ved med at hævde, at vejledning ansigt til ansigt er bedst. Problemet er, at det er det gale udgangspunkt. Det giver ikke mening at trække præmisserne for samtalen ansigt til ansigt ned over de elektroniske vejledningstilbud. Og hvorfor gør det så ikke det?

Fold alle afsnit ud

Media Richness: En ramme og nogle variabler

Tesen i Media Richness Theory er, at medier er forskellige i forhold til deres evne til at mindske henholdsvis usikkerhed og tvetydighed. Derfor bør man være opmærksom på situationens grad af usikkerhed og tvetydighed, når man vælger medie.

Usikkerhed refererer her til mangel på information, hvilket betyder, at mere information vil resultere i mindre usikkerhed (Daft, Lengel & Trevino 1987). Det kan eksempelvis dreje sig om en vejledt, der allerede ved, hvilken uddannelse hun gerne vil søge ind på, men er usikker på, hvordan KOT-skemaet skal udfyldes.

Tvetydighed repræsenterer et forhold, hvor der eksisterer flere og modstridende tolkninger af en given situation, og hvor deltagerne ikke blot kan benytte sig af simple ja-nej spørgsmål (Daft & Lengel 1986) Man kan fx forestille sig mødet med en vejledt, der har svært ved at træffe et studievalg, og som har svært ved at forestille sig, hvilke parametre der kan ligge til grund for et valg.

I en vejledningsoptik eksisterer usikkerhed og tvetydighed naturligvis ikke som modsætninger, men snarere som komplementære størrelser i et dynamisk forhold, der over tid ændrer sig (Daft & Lengel 1986).

Medierighedsvariabler

Mediernes forskellighed i forhold til at mindske usikkerhed og tvetydighed kan man analysere ud fra et sæt medierighedsvariabler. Det er de variabler, som i samspil med hinanden kan definere et medies karakteristika og dermed sige noget om mediets muligheder (Daft, Lengel & Trevino 1987).

Feedback

Feedback er den første variabel. Den knytter sig til mediets evne til at understøtte umiddelbar og gensidig udveksling af informationer, tanker og holdninger. En definition, der når den holdes op imod de forskellige medier, tydeligt illustrerer en styrke ved vejledning ansigt til ansigt.

Her er der nemlig rum for en meget umiddelbar interaktion. Når man ser på telefon, chat og e-mail, giver disse medier også mulighed for feedback, men på en mindre dynamisk måde end vejledning ansigt til ansigt gør.

Betydningen af denne variabel i medievalget afhænger altså af behovet for hurtigt at kunne udveksle spørgsmål og svar. Eller sagt med andre ord: det er afhængigt af behovet for en reduktion af tvetydighed (Dennis & Valacich 1999). Hvis det behov er stort, bør man overveje at mødes i stedet for at kaste sig ud i en e-mailkorrespondance.

Tegn- og sprogvariation

Tegn- og sprogvariation har at gøre med mediets kapacitet til at transmittere adskillige og forskellige tegn, og det handler om, den variation af kommunikationsstrenge et givent medie tillader. Eksempler på strenge er toneleje, kropssprog, og det verbale sprog.

Hvis man skal rangere medierne i forhold til denne variabel, kommer vejledning ansigt til ansigt igen først, efterfulgt af telefon samt chat og e-mail. Vi er afhængige af tegnvariation, når vi via kropssprog vil afvæbne generthed eller bruge toneleje til at gøre et kritisk spørgsmål mere modtageligt. Når vi husker os selv på at smile i telefonen, så er det faktisk i erkendelse af, at tegnvariation har en betydning.

Samme logik gør sig gældende for graden af sproglig variation. Sproglig variation knytter sig til mediets muligheder i forhold til måden, et budskab kan formidles på. Om det naturlige sprog og/eller numre, formularer og lignende understøttes. Også her er der tale om de strenge, man har at spille på.

E-mail, chat og websites står her stærkt, da de alle tillader et varieret tegnsystem. De gør det eksempelvis muligt at præsentere store mængder information via grafer og oversigter. Som når man fx henviser til adgangskrav og kvotienter på www.ug.dk. Vejledning ansigt til ansigt eller i telefonen tillader derimod kun brugen af det naturlige sprog (Dennis & Valacich 1999).

Personligt fokus

Kapaciteten for et personligt fokus drejer sig om to forhold: Muligheden for at overbringe følelser samt afsenderens mulighed for at styre samtaleretningen. Også i forhold til denne variabel er medierne forskellige, og her kommer vejledning ansigt til ansigt og i telefonen særligt til sin ret.

I takt med at man bevæger sig over til chat, e-mail og websites mindskes mulighederne for personligt fokus, og de digitale medier vil derfor oftest have en begrænsning på dette område (Dennis & Valacich 1999). Det er i den kontekst vanskeligt at argumentere for, at den enkelte vejledte i særligt høj grad vil opleve, at et website er individuelt tilpasset dem.

Øvebarhed og reprocesabilitet

Begreberne øvebarhed og reprocesabilitet knytter sig til forhold, der enten ligger inden konfrontationen eller efterfølgende, og de har i den forstand en indirekte snarere end en direkte betydning for vejledningssamtalen.

Øvebarhed kommer blandt andet til udtryk i mailvejledning. Den vejledningssøgende kan finpudse og øve sig på sit budskab, inden det kommunikeres. Der skrives en sætning, ændres et ord og føjes måske nogle flere betragtninger til, inden der klikkes på send.

Reprocessabilitet knytter sig til, hvorvidt mediet tillader, at kommunikationsdeltagerne kan bevæge sig tilbage i kommunikationsprocessen, genoptage og genbehandle tidligere udvekslinger. Det kunne her enten dreje sig om muligheden for at genåbne en e-mailkorrespondance eller et websites mulighed for at gemme data om brugeren og dennes færden på det givne site.

Det er værd at bemærke, at samtalen ansigt til ansigt eller i telefonen her står meget svagt, hvorimod de digitale medier viser styrke. I den forbindelse kan man argumentere for, at digitale medier kan være velegnede i situationer, hvor den vejledningssøgende enten har et behov for tid til at formulere sig klart om en kompleks problemstilling, øvebarhed, eller hvor et emne, der tidligere er blevet diskuteret mellem vejledte og vejleder, med fordel kan genoptages, reprocessabilitet.

Parallelitet

Parallelitet er den sidste variabel, og den knytter sig til mediets evne til at understøtte flere konversationer samtidigt. I relation til vejledningssamtalen er parallelitet således ikke af direkte betydning, men variablen er relevant, fordi den illustrerer en meget tydelig indirekte fordel: det drejer sig om antallet af samtaler, der kan gennemføres på samme tid.

Således løber man med denne variabel direkte ind i diskussionen om digitale medier i vejledning som et redskab til effektivisering. Det kan i den kontekst ikke overraske, at variablen kommer positivt til udtryk på websites og e-mail, samt at der omvendt er en lav grad af parallelitet i ansigt til ansigt samtaler og i telefonen (Dennis & Valacich et al. 1998).

Medierighedsvariablerne kontra medie og situation

Helt grundlæggende handler det om at definere, i hvilken grad et givent medie understøtter de enkelte medierighedsvariabler og bestemme, hvad samspillet mellem variablerne betyder for det konkrete medie og den situation, man befinder sig i som vejleder, når medievalget skal træffes

En bevidst vejleder og et bevidst valg

Så hvordan og hvornår skal vi så bruge de begreber, jeg har præsenteret?

Det skal vi både i vores daglige møde med de vejledte, og når vi udvikler nye elektroniske vejledningstilbud.

Med baggrund i de syv variabler står det klart, at der er store forskelle på medierne, og det de kan. Man må naturligvis respektere den vejledtes valg af henvendelsesform, men samtidig skal man være bevidst om de styrker og svagheder, som kan ligge i mediet. At foreslå vejledte at skifte medie kan faktisk kvalificere samtalen.

Det er mit udgangspunkt, og det er derfor at det ikke konstruktivt at trække præmisserne fra vejledning ansigt til ansigt ned over de elektroniske vejledningstilbud. Ved at gøre det, misser man det potentiale, det enkelte medie har. Den erkendelse bør vi have med, når vi fremadrettet tænker vejledning og elektroniske medier.

Referencer

Daft & Lengel (1986). "Organizational Information Requirements, Media Richness and Structural Design" i Management Science, 32

Daft, Lengel & Trevino (1987). "Message Equivocality, Media Selection, and Manager Performance: Implications for Information Systems" i MIS Quarterly, 11

Dennis & Kinney (1998). "Testing Media Richness Theory in New Media: The Effects of Cues, Feedback, and Task Equivocality" i Information Systems Research, 9

Dennis & Valacich et al. (1998). "Beyond Media Richness: An Empirical Test of Media Synchronicity Theory" i nr.31st Annual Hawaii International Conference on System Science, 1998

Dennis & Valacich (1999). "Rethinking Media Richness: Towards a Theory of Media Synchronicity"

Christiansen, L. Fogh (2008). Kommunikation på websites: Vejledning i et medierighedsperspektiv. København: Danmarks Biblioteksskole