vejlederrolle og vejledningsmetode
Videnscenter artikel

Dansk vejledningshistorie i årstal

Få et overblik over, hvad der er sket i vejledningen hvornår.

Vejledning er historisk set en ny spiller på banen. I mange århundreder var der ikke så mange spekulationer over, hvad man skulle være, når man blev stor. Man fulgte i sine forældres fodspor, job og funktioner gik i arv gennem generationer.

Med Danmarks forandring fra landbrugs- til industrisamfund opstod der et behov for socialisering til jobbet, som langsomt blev udviklet til et behov for vejledning til job. Man begynder for første gang at udvikle psykometriske mål og klassisficeringssystemer, samt psykotekniske prøver, der skal bruges til at teste, hvilket erhverv, et ungt menneske bedst egner sig til.

Fold alle afsnit ud

1886-1952

 I 1886 introducerede Dr. Phil Alfred Lehmann psykofysisk laboratorium i København. Det var i de første år på privat initiativ med forbillede i Institut für experimentielle Psychologie i Leipzig.

1893: Laboratoriet bliver optaget på Kirke- og Undervisningsministeriets budget.

1894: Laboratoriets forhold til Københavns Universitet bliver formaliseret og Lehmann bliver ansat som bestyrer af "Universitetets psykofysiske Laboratorium".

Det psykofysiske laboratorium udviklede og udførte blandt andet en række eksperimenter og test, der skal sige noget om en persons evner til forskellige erhverv.

I 1924 ændrede Lehmanns afløser som laboratorieleder, Edgar Rubin, laboratoriets navn til Psykologisk laboratorium.

1917: Centralarbejdsanvisningskontoret for København og Frederiksberg oprettede en afdeling for lærlingeanvisning og erhvervsvejledning.

1924: På initiativ af K. Vedel-Pedersen, der var kontorchef ved Københavns Arbejdsanvisning blev Psykoteknisk afdeling ved Københavns Lærlingeanvisning oprettet. Alfred Lehmanns tidligere elev Poul Bahnsen blev daglig leder og prægede herfra udviklingen af dansk erhvervsvejledning frem til sin død i 1960.

1929: Psykoteknisk Afdeling blev udskilt fra Arbejdsanvisningen og fotsætter under navnet Psykoteknisk Institut og laver blandt andet undersøgelser af lærlinge, før de fik anvist lærepladser, af kontorelever, der søgte ansættelse i Københavns Kommune og af ansøgere til visse tjenestemandsstillinger.

Der bliver senere oprettet psykotekniske kontorer flere steder i landet

1931: Poul Bahnsen skrev bogen: Din Fremtid - en Livsstilling.

1932: Poul Bahnsen skrev bogen Egner jeg mig til at studere.

1935: Erhvervskartoteket blev grundlagt. Erhvervskartoteket var et opslagsværk i kartoteksform, der omfattende artikler med detaljerede beskrivelser af uddannelser og erhverv i Danmark. Erhvervskartoteket blev i 1995 erstattet af DUEL - Dansk Uddannelses og Erhvervs Leksikon, der blev udgivet af Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning. DUEL blev i 2004 erstattet af UddannelsesGuiden.

1944: Jens Ahm blev ansat som erhvervsvejleder ved Marselisborg Gymnasium. Jens Ahm spillede sammen med Poul Bahnsen en stor rolle i de kommende års politiske udvikling af erhvervsvejledningen, der blandt andet førte til den første lov om erhvervsvejledning i 1953.

1946: Erhvervsvejledning blev indført på otte offentlige arbejdsanvisningskontorer som en forsøgsordning.

 

1953-1975

1953: Den første lov om erhvervsvejledning blev vedtaget. Den indførte landsdækkende erhvervsvejledning i tilknytning til den offentlige arbejdsanvisning. Lærere blev ansat som deltidsvejledere i arbejdsanvisningen.

1958: Nye skolelove blev vedtaget, og erhvervsorientering blev indført som et obligatorisk, men ikke skemalagt, fag. Loven blev for folkeskolens vedkommende fulgt op af "Den blå Betænkning", hvor erhvervsorientering i hele skoleforløbet blev beskrevet i detaljer. Samtidigt indførtes erhvervsvejledning i gymnasierne. Loven havde virkning fra 1960.

1961: Ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1953. Efter den nye lov oprettedes Erhvervsvejledningsrådet for blandt andet at samle erhvervsvejledningen.Ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1953. Efter den nye lov oprettedes Erhvervsvejledningsrådet for blandt andet at samle erhvervsvejledningen.Ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1953. Efter den nye lov oprettedes Erhvervsvejledningsrådet for blandt andet at samle erhvervsvejledningen.Ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1953. Efter den nye lov oprettedes Erhvervsvejledningsrådet for blandt andet at samle erhvervsvejledningen.Ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1953. Efter den nye lov oprettedes Erhvervsvejledningsrådet for blandt andet at samle erhvervsvejledningen.

1963: De første rådgivningslærere og erhvervsorienteringskonsulenter blev ansat i folkeskolen.

1967: Højere forberedelseseksamen, hf, blev etableret og fik som den første uddannelsesinstitution egne studievejledere.

1972: Der blev indført erhvervsvejledning i Forsvaret.

1973: Erhvervsfaglige grunduddannelser, efg, blev etableret og fik egne studievejledere. Efg er senere afløst af erhvervsuddannelser, eud.

Skolevejledningen blev indført.

1975: Ny lov om folkeskolen blev indført.

I forlængelse af vejledningen i skolen blev den udvidede skolevejledning oprettet til de unge, der på grund af ungdomsarbejdsløshed havde et særligt behov for vejledning.

 

1976-1985

1976: Cirkulære om skolevejledere blev udformet. I cirkulæret blev de opgaver, som vejlederne skulle varetage, beskrevet.

1977:  Ny lov om gymnasieskolen. Loven indførte studievejledning og studievejledere (fra 1990 er betegnelsen: Uddannelses- og erhvervsvejledning og uddannelses- og erhvervsvejledere).

Der blev udformet et cirkulære om etablering og udbygning af vejledningsordninger ved de videregående uddannelsesinstitutioner.

1978: Studievejledning blev indført ved den prøveforberedende undervisning for voksne (fra 1989: Uddannelsesvejledning ved almen voksenuddannelse).

1979: Et formaliseret regionalt og lokalt vejledersamarbejde blev etableret efter henstilling fra Erhvervsvejledningsrådet

1981: En ny lov om erhvervsvejledning afløste loven fra 1961. Som følge af loven blev Rådet for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (R.U.E.) oprettet. Rådets opgave var at koordinere vejledningen, og det fik eget sekretariat.

Kursistvejledning blev indført ved arbejdsmarkedsuddannelserne.

1982: Ungdomsvejledning blev indført ved lov og afløste den udvidede skolevejlederordning.

1986-1995

1986:

Det første edb-system, DUE, til dansk vejledning blev lanceret af Forlaget Studie og Erhverv.

1990: Uddannelses- og erhvervsvejledning blev indført ved produktionsskoler og daghøjskoler.

Arbejdsformidlingen, AF, ansatte Eurovejledere. De vejledte om uddannelses- og jobmuligheder i primært EU- og EØS-lande.

1993: A-kasserne fik vejledningsopgaver.

1994: Den fri ungdomsuddannelse (FUU) blev etableret og fik tilknyttet uddannelses- og erhvervsvejledning.

Uddannelses- og erhvervsvejledning blev etableret i tilknytning til undervisning af voksne indvandrere og flygtninge.

1995: Dansk Uddannelses- og Erhvervsleksikon (DUEL) afløste Erhvervskartoteket. Den blev i 2004 afløst af UddannelsesGuiden.

5 regionale centre for information om videregående uddannelser (ivu*C) blev oprettet. Centrene var et 5-årigt forsøg.

1996-2005

1996: Loven om uddannelses- og erhvervsvejledning blev revideret. Som følge af loven blev R.U.E. udvidet og fik flere opgaver i forhold til koordinering af vejledningen.

1997: Vidar, statens internetdatabase om voksenuddannelser, bliver lanceret. Den blev i 2009 en del af UddannelsesGuiden.

1998: Voksenvejlederuddannelsen blev etableret.

2000:

 • Undervisningsministeriet udstedte en bekendtgørelse, der gjorde uddannelsesplaner og uddannelsesbøger obligatoriske i folkeskolen.
 • Der blev etableret en masteruddannelse i vejledning ved Syddansk Universitet, Odense. (Uddannelsen blev nedlagt i 2003 i forbindelse med vedtagelsen af vejledningsreformen).
 • Informationscentrene om videregående uddannelser (ivu*C) blev permanente.
 • Vejledning ved efterskoler blev formaliseret.
 • Der blev etableret uddannelses- og erhvervsvejledning ved forberedende voksenundervisning (FVU).
 • Der blev etableret vejledning ved videregående uddannelser for voksne (VVU).

2001:

 • Undervisningsministeriet udgav en rapport om tværsektoriel vejledning.
 • Der blev etableret en diplomuddannelse i voksenvejledning og karriereudvikling.
 • R.U.E. blev overdraget til Undervisningsministeriet fra Beskæftigelsesministeriet (indtil november 2001: Arbejdsministeriet)

2002: Der blev udgivet en OECD-rapport om dansk erhvervsvejledningspolitik.

2003: Folketinget vedtog L198 og L199 om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Lovene indførte sektor- og institutionsuafhængige vejledning og trådte i kraft august 2004.

Der blev oprettet en forskningsenhed i vejledning på Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU).

2004:

 • Vejledning om valg af uddannelse og erhverv indførtes ved lov på folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler.
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg blev oprettet.
 • UddannelsesGuiden åbnede som Undervisningsministeriets vejledningsportal med information om uddannelse og erhverv.
 • En fælles vejlederuddannelse blev indført. Undervisningsministeriet godkendte seks CVU'er til at udbyde uddannelsen.
 • VidensCenter for Vejledning åbnede på Undervisningsministeriets vejledningsportal.
 • DPU udbød masteruddannelsen i vejledning.

 

2005-2014

2005:

 • Ny bekendtgørelse om vejledning trådte i kraft 1. januar
 • Produktionsskolerne henlagde visitationen af elever til Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU)
 • De første professionelle vejledere med fælles vejlederuddannelse dimitterede
 • Undervisningsministeriet udgav rapport om etableringen af de 46 UU-centre
 • Kvalitetsindikatorer for UU- og Studievalgscentre blev offentliggjort.
 • CVU Midt-Vest åbnede nyt udviklings- og videnscenter for erhvervs- og uddannelsesvejledning
 • Kuratorernes Landsforening fusionerede med Danmarks Vejlederforening i december måned.

2006:

 • Trepartsudvalget udsendte en rapport om livslang opkvalificering og uddannelse for alle på arbejdsmarkedet
 • FUE’s repræsentantskab vedtog et sæt nye principper for etik i vejledningen.
 • Gennemførelsesvejledningen på de gymnasiale uddannelser blev evalueret af Rambøll Management for Undervisningsministeriet.
 • Velfærdsforliget blev indgået. Det fokuserede på en styrket vejledning som middel til at få de unge hurtigere i og gennem uddannelserne og hurtigere i job.
 • Nationalt Videnscenter for Uddannelses- og Erhvervsvejledning (VUE) åbnede
 • Diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning blev udvidet til en fuld diplomuddannelse.
 • EU-projektet European Guidance and Counselling Research Forum (EGCRF) blev etableret.

 

2007: 

 • 4 nye regionale beskæftigelsesråd (RBR) afløste de tidligere 14 regionale arbejdsmarkedsråd (RAR).
 • De statslige arbejdsformidlinger og de kommunale beskæftigelsesafdelinger  blev lagt sammen i 91 kommunale jobcentre.
 • De 14 vejledningsfaglige udvalg (VFU), der hørte under RAR, og som koordinerede vejledningen, blev nedlagt.
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)  offentliggjorde rapporten Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Den satte fokus på vejledningsreformen fra 2004.
 • Folketinget vedtog en ændring af vejledningsloven. Den handlede om vejledernes kompetenceniveau, tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning.
 • Regeringen indgik en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det radikale Venstre om bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder. Aftalen fastlagde rammerne for et antal voksenvejledningsnetværk, uddannelsesambassadører og virksomhedsnetværk samt et Nationalt Center for kompetenceudvikling.
 • I november blev modellen for realkompetencevurdering af vejledere godkendt. De 6 CVU’er, der udbyder diplomuddannelsen, skal stå for vurderingen.
 • Vejledere fra folkeoplysningen gennemførte en pilotuddannelse til realkompetencevejledere. Uddannelsen var et samarbejde mellem Dansk Folkeoplysnings Samråd(DFS), Danmarks Pædagogiske Universitetsskole (DPU) og Daghøjskoleforeningen.

2008:

 • Selskab for Voksenvejledning, Sefovo, blev nedlagt pr. 1. januar
 • I januar startede 22 voksenvejledernetværk. Netværkene var et resultat af en aftale mellem regeringen og partierne bag globaliseringsaftalen, der handlede om bedre vejledning og rådgivning til beskæftigede og virksomheder.
 • Undervisningsministeriet udsendte en bekendtgørelse om brobygning og introduktionskurser til ungdomsuddannelserne.
 • Nationalt Center for Kompetenceudvikling åbnede. Centrets opgave er at medvirke ved evaluering af voksenvejledningsnetværkene.
 • Folketinget vedtog en ændring af vejledningsloven om sammenhæng i vejledningsindsatsen. Den nye lov inddrager gennemførelsesvejledning
 • Som opfølgning på loven udsendte Undervisningsministeriet i juli tre nye bekendtgørelser. Lov og bekendtgørelser trådte i kraft den 1. august 2008.
 • VUE udsendte en rapport om projekt om vejledningsstrategi og erhvervsvejledning på professionsuddannelser på CVU'er.
 • Styrelsen for International Uddannelse udgav en undersøgelse af den internationale dimension i dansk vejledning.
 • Integrations- og Undervisningsministeriet startede fastholdelseskaravanen, der skal mindske frafaldet blandt unge med anden etnisk baggrund end dansk.
 • Rambøll Management Consulting udgav rapporten Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelsessektoren. Rapporten vurderer udgifter, prioritering og målretning af vejledningsindsatsen.

2009:

 • UU-vejledernes tidsforbrug blev kortlagt og målt i en omfattende undersøgelse foretaget af Deloitte og offentliggjort i maj. 6. maj blev både vejledningsloven og folkeskolen ændret: Elevplan, uddannelsesbog og uddannelsesplan bliver samlet i ét redskab. Den nye lovgivning blev fulgt op af revision af bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv samt nye bekendtgørelse om elevplaner, elev- og uddannelsesplaner samt uddannelsesplaner i folkeskolen.
 • Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) udsendte i juni den anden delevaluering af voksenvejledningen i de 22 voksenvejledningsnetværk, der blev etableret i 2008. Evalueringen dækker perioden juli 2008 til marts 2009.
 • Et nyt Faghæfte 22 (Fælles Mål 2009, Uddannelses-, erhvervs og arbejdsmarkedsorientering) blev publiceret i juni.
 • En  samlet videreførelse og udbygning af www.vidar.dk og www.ug.dk, herunder VidensCenter for Vejledning blev sat i drift 1. august som www.ug.dk
 • 5. november indgik regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre aftalen ”Flere unge i uddannelse og job” – også kaldet Ungepakken II. Aftalen går bl.a. ud på, at unge mellem 15 og 17 år skal være i uddannelse, job eller andre udviklende aktiviteter, og at alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse skal have vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse. Gennemførelsesvejledningen afløses af en institutionsforpligtelse til at fastholde eleverne i uddannelse, og der etableres e-vejledning og en ungedatabase.
 • En lovændring gør i december mentorordningen på folkehøjskoler samt husholdnings- og håndarbejdsskoler permanent.
 • De 22 voksenvejledningsnetværk, der blev etableret i 2008 blev nedlagt igen.

2010

 • Der blev etableret 13 regionale voksen- og efteruddannelsescentre (VEU-centre). Centrene rådgiver virksomheder og borgere om voksen- og efteruddannelse.
 • Der oprettedess et fælles udviklingscenter for vejledning, UUUC.
 • Ungepakke 2 blev udmøntet i en ny vejledningslov 14. juni 2010 og opfulgt af bekendtgørelser. Indholdet er bl.a
  • unge mellem 15 og 17 år skal være i uddannelse, job eller andre udviklende aktiviteter
  • alle elever, der forlader 9. eller 10. klasse skal have vurderet deres uddannelsesparathed, når de søger optagelse på en ungdomsuddannelse.
  • gennemførelsesvejledningen afløses af en institutionsforpligtelse til at fastholde eleverne i uddannelse,
  • der etableres e-vejledning og en ungedatabase

2011

 • eVejledning med tilbud om vejledning på mail, telefon, chat og sms for alle, alle ugens syv dage, åbnede
 • For første gang blev alle elever, der i 9. og 10. klasse søgte en ungdomsuddannelse, vurderet uddannelsesparate eller ikke-uddannelsesparate
  • Der var store kommunale forskelle i andelen af elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate
  • Ca halvdelen af de unge, der blev vurderet som ikke uddannelsesparate til en ungdomsuddannelse, blev senere optaget alligevel
 • Efterskolerne fik bevilget 20 millioner kroner til mentorordninger for udsatte unge og tosprogede med at få job og uddannelse.
 • Vejledningen blev delt mellem to ministerier. Ressortministerium for Studievalg er Ministeriet for Uddannelses- og Forskningsministeriet, Uddannelser mens de øvrige vejledningsområder, herunder UU og eVejledning hører under Undervisningsministeriet

2012

 • Foreningerne af vejledere ved Handelsskolerne, Teknisk Skole og Gymnasiet/HF/VUC samledes i en ny forening: Ungdomsuddannelsernes Vejlederforening.
 • Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter (UUUC) fusionerede med Lederforsamlingen for centerlederne i landets UU-centre under navnet Ungdommens Uddannelsesvejlednings Udviklingscenter.
 • Undervisningsministeriet publicerer en undersøgelse af undervisningen i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA), i folkeskolen.
 • Undervisningsministeriet offentliggjorde en brugerundersøgelse af Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU).
 • Fællesrådet af Foreninger af Uddannelses- og Erhvervsvejledere (FUE)  opløses. Forum for Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledere, med forkortelsen FUE blev etableret i stedet. Det overtog ejerskab og ansvar for det tidligere FUEs etiske principper for vejledning fra 2006.

2013

 • En SU-reform blev vedtaget. Reformen betød blandt andet at der var øgede krav om fremdrift for studerende på videregående uddannelse, ændret SU til hjemmeboende, øget befordringsgodtgørelse, samt forhøjelse af satsen for fribeløb.
 • UU-vejledningen var i foråret ramt af lock out
 • OECD's rapport "Education at a Glance 2013" viste, at hvert ottende dansker mellem 15 og 19 år i 2013 ikke var i gang med en uddannelse
 • En ny kontanthjælpsreform blev vedtaget. Den indebar blandt andet, at kontanthjælp for alle unge under 30 år blev erstattet af uddannelseshjælp, der ligger på niveau med SU.
 • Unge på tværs´ en landsdækkende indsats hvor professionelle aktører udviklede metoder og implementerede dem som god praksis for unges overgange til en erhvervsuddannelse blev etableret for en ét-års periode. 11 projekter bidrog med hver deres vinkel på at løse en del af den samlede opgave.
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer et akkrediteringsråd, der skal akkreditere alle videregående uddannelsessteder fremover.

2014

 • En ny erhvervsuddannelsesreform blev vedtaget. Målet var, at flere elever skulle vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse. Reformen indebar også ny erhvervsuddannelse for voksne, euv, hvor de voksne skal igennem obligatorisk kompetencevurdering inden start. Den indebar også, at adgangskravet til en erhvervsuddannelse blev en afsluttet 9. klasse med dansk og matematik bestået med mindst 2.0
 • Reformen betød også, at en større del af eleverne i grundskolen ikke mere fik individuel vejledning af UU-vejledere. Den blev forbedholdt de cirka 20% af en årgang, som ikke bliver erklæret uddannelsesparate
 • Kontanthjælpsreformen trådte i kraft. Jobcentrenes ungeenheder skulle nu vurdere, om unge under 30 år er uddannelsesparat eller aktivitetsparat. Målet er at flere i uddannelse og færre på offentlig forsørgelse
 • Der er løbende debat og kritik af erhvervsuddannelsesreformens nedskæring af UU-vejledningen på grundskolerne
 • Ungdommens Uddannelsesvejledning og Studievalg runder de første ti år
 • Folkeskolen fylder 200 år
 • Rådet for Ungdomsuddannelser bliver etableret. Rådet skal rådgive undervisningsministeren om tværgående udfordringer og fælles emner for ungdomsuddannelsesområdet
 • Grib Verden, der er en hjemmeside med oplysninger om at arbejde og uddanne sig i udlandet, lanceres
 • Redaktionen af UddannelsesGuiden flyttes til Undervisningsministeriet og bliver en del af kontoret, der også rummer eVejledning

2015-2017

2015

 • Den kombinerede ungdomsuddannelse, KUU, havde første optag i 2015. Formålet med uddannelsen er at give unge, der ikke er parat til at tage en ordinær ungdomsuddannelse, en mulighed for at lette vejen til arbejdsmarkedet og motivere til videre uddannelse
 • Den nye erhvervsuddannelsesreform trådte i kraft 1. august
 • Den nye SU-reform trådte i kraft. Den betød blandt andet, at man højst kan få SU til 5 påbegyndte ungdomsuddannelser
 • Brug for Alle Unge blev sat i søen som et projekt, der skal arbejde for udvikling af vejledningen for ikke-uddannelsesparate unge.
 • Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) udgav en kortlægning af uddannelsesvejledning for voksne. Kortlægningen påviser blandt andet manglen på sammenhæng i vejledningen
 • Uddannelseszoom, et redskab, hvor man kan sammenligne uddannelser på forskellige parametre, lanceres

2016

 • UU Danmark lancerer app'en UU Wiki, hvor man kan finde vej i forkortelserne på uddannelsesområdet
 • Der bliver nedsat en ekspertgruppe under Undervisningsministeriet. Den skal komme med anbefalinger til bedre veje til en ungdomsuddannelse
 • Uddannelsesparathedsvurderingen i grundskolen omfattede for første gang også 8. klasserne
 • Der lanceres en gymnasiereform, der skal træde i kraft på forskellige områder fra 2017-19. Reformen ændrer blandt andet adgangen til HF og stiller krav om karakterer for at blive vurderet uddannelsesparat til gymnasial uddannelse
 • Fremdriftsreformen på de videregående uddannelser træder i kraft. Målet er at reducere studietidsforsinkelser på de videregående uddannelser med fleksible rammer til blandt andet universiteterne
 • Center for Ungdomsforskning (Cefu) udgav rapport om valg og vejledning. Der ses blandt andet på vejledningsaktiviteternes betydning for de unges valgproces og karrierelæring og peger på centrale opmærksomhedspunkter i arbejdet med vejledningsaktiviteter i udskolingen
 • UU Danmark lancerer Broen. Her er samlet en række materialer, artikler, modeller, programmer og guidelines m.v. til inspiration i arbejdet med unges uddannelsesvalg, afklaring, parathed og motivation. Indholdet er afprøvet i en række projekter over hele landet af UU centre eller med UU som central samarbejdspartner.

2017

 • Gymnasiereformen træder i kraft i august. Den betyder blandt andet at HF målrettes erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser og at der er øgede krav til at blive erklæret uddannelsesparat til en gymnasial uddannelse. Det bliver også muligt at søge HF direkte efter 9. klasse
 • Ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse anbefaler en ny samlet ungdomsuddannelse: Forberedende Ungdomsuddannelse. Den skal kombinere de nuværende tilbud: produktionsskole, erhvervsgrunduddannelsen, kombineret ungdomsuddannelse, VUC med videre. Kommunerne skal have ansvaret for uddannelsen.

Litteratur og links

Fodfæste. Dansk uddannelses- og erhvervsvejledning 1886-1996

Uddannelse, vejledning og karrierelæring i et ungeperspektiv, rapport fra Cefu

Broen

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Studievalg