gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Fag på GIF

Engelsk B - GIF

I engelsk på B-niveau lærer du at tale og skrive et nuanceret og korrekt engelsk. Samtidig får du indsigt i kultur- og samfundsforhold i USA og Storbritannien.

Fakta

Navn:
Engelsk B - GIF
Type:
Fag på det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Igennem undervisningen bliver du i stand til at diskutere og samtale om aktuelle forhold i de engelsktalende lande.

Faget er en del af det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere og indgår i fagpakken hum-GIF og mat-GIF.

Fold alle afsnit ud

Om udervisningen

Du skal på engelsk på B-niveau under GIF lære at forstå mundtligt og skriftligt engelsk om almene og faglige emner. Du vil opnå et varieret ordforråd, så du kan deltage i samtale og diskussion på engelsk, lige som du vil kunne give en nuanceret skriftlig fremstilling af et kendt emne.

Du lærer også at analysere og fortolke litterære og ikke-litterære tekster samt at sætte en tekst ind i samfundsmæssige og kulturelle sammenhænge. Undervisningen giver en grundviden om samfundsmæssige og kulturelle forhold i Storbritannien og USA.

På det sproglige plan lærer du det engelske sprogs grammatik, stavemåde og tegnsætning og træner udtale og ordforråd.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen indeholder varierede arbejdsformer med blandt andet skriftligt arbejde og projektarbejde. Arbejdet med faget er fortrinsvis organiseret i emner (mindst fire) i relation til fagets kernestof.

It indgår som en del af undervisningen i forbindelse med informationssøgning i tilknytning til tekstlæsningen og benyttes som redskab til støtte for tekstarbejdet.

Undervisningen udbydes af Hvidovre Gymnasium og HF ved København og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve er et todelt opgavesæt, der udleveres ved prøvens start. Prøven varer 5 timer. Til den første del, der varer en time, må computer eller faglige hjælpemidler ikke bruges. Men det må de til den anden del af prøven.

Den mundtlige prøve sker på grundlag af et ukendt tekstmateriale på 5-7 normalsider. Tekstmaterialet har tilknytning til tidligere gennemgåede emner. Forberedelsestiden er på mindst 24 timer, og eksaminationen varer 30 minutter.

Der er kun mundtlig eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Varighed

Uddannelsestiden for engelsk B på GIF er 135 timer.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for engelsk B på GIF i Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen). Nr. 914 af 7. juli 2010.