gymnasiale indslusningsforløb for flygtninger og indvandrere
Fag på GIF

Dansk A - GIF

I dansk på A-niveau lærer du om alle aspekter af det talte og skrevne dansk. Du arbejder med sproget i såvel litteraturen som medierne.

Fakta

Navn:
Dansk A - GIF
Type:
Fag på det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF)

Undervisningen giver dig mulighed for at øve forskellige skriftlige og mundtlige genrer som fx oplæsning, opgaveskrivning og diskussion og lærer dig at forbedre din evne til at udtrykke dig nuanceret og abstrakt på dansk.

Faget er en del af det gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og invandrere og indgår i fagpakken hum-GIF og mat-GIF.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

Danskundervisningen lægger vægt på både det sproglige, det litterære og det mediemæssige stofområde. Undervisningen bygger på et tæt samspil mellem de tre stofområder.

Du skal på dansk på A-niveau under GIF bl.a. lære at udtrykke dig både mundtligt og skriftligt på et forståeligt, personligt og varieret på dansk. Du lærer også at analysere og vurdere litterære tekster og medieprodukter og får kendskab til dansk litteratur med hovedvægten på tiden efter 1900 og med perspektiver til den øvrige verden.

Inden for det sproglige stofområde arbejder I med følgende emner:

  • Udtale, ordforråd og grammatik
  • Sproghandlings- sprogsbrugs- og argumentationsanalyse
  • Mundtlig og skriftlig retorisk praksis
  • Kommunikation
  • Læse- og lyttestrategier

Inden for det litterære stofområde arbejder I med:

  • Tekster fra før 1900
  • Et historisk bredt og genremæssigt varieret udvalg af tekster fra 1900 til i dag, herunder realistiske og modernistiske tekster
  • Mindst tre værker blandt kategorierne roman, drama, novelle- og digtsamling, heriblandt et fra tiden før 1945

Du vil møde tekster i folkevisegenren og tekster af centrale danske forfattere gennem tiderne.

Inden for det mediemæssige stofområde arbejder I med udtryksformer i trykte og elektroniske medier. I stofområdet indgår et værk i form af et større afrundet medieprodukt.

Der inddrages supplerende stof i undervisningen.

Undervisningen veksler mellem klasseundervisning, projektorienteret undervisning og gruppearbejde. Der tages i undervisningen individuelle hensyn.

It inddrages i undervisningen i forbindelse med informationssøgning og sprogindlæring og som skriveredskab.

Der foretages en løbende evaluering af dit arbejde og dit faglige niveau.

Undervisningen udbydes af Hvidovre Gymnasium og HF ved København og HF & VUC FYN Odense City Campus.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer i alt 6 timer og er opdelt i to dele: 1) en prøve uden hjælpemidler i læseforståelse, der varer 1½ time, 2) en prøve med hjælpemidler i sammenhængende skriftlig fremstilling, der varer 4½ time.

Den mundtlige prøve indeholder 30 minutters eksaminationstid og 1 times forberedelsestid. Eksamensmaterialet indeholder både sproglige, litterære og mediemæssige spørgsmål, der relaterer sig til tidligere gennemgået stof.

Varighed

Antallet af lektioner i dansk på A-niveau under GIF er 240 timer.

Økonomi

Det er gratis at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du følger mindst 6 timer om ugen og i øvrigt opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A til elever, der har dansk som andetsprog, i Bekendtgørelse om gymnasial supplering (GS-bekendtgørelsen). Nr. 914 af 7. juli 2010.