Artikel

Universiteter, deltidsuddannelser

Deltidsuddannelserne ved universiteterne er tilbud om erhvervsrettet videregående uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig.

Du kan tage master- og diplomuddannelser, særligt udbudte enkeltfag eller fag fra en bachelor- eller kandidatuddannelse under tompladsordningen.

Der er deltagerbetaling til alle uddannelser, som er tilrettelagt efter deltidsbekendtgørelsen.

Fold alle afsnit ud

Typer af deltidsuddannelser

Undervisningen ved universiteternes deltidsuddannelser foregår oftest på deltid, men kan også foregå som heltidsundervisning.  Undervisningen vil oftest foregå om aftenen, i weekends, på enkelte hverdage eller eventuelt være tilrettelagt som fjernundervisning.

Uddannelserne udbydes efter efter § 5 i universitetsloven. Deltidsuddannelser kan du også finde på fx professionshøjskoler og erhvervsakademier - de tilbydes efter lov om åben uddannelse.

Læs mere om åben uddannelse

Masteruddannelse

Universiteterne udbyder en række masteruddannelser inden for både naturvidenskab, humaniora, samfundsvidenskab, teknisk videnskab, samt tværfaglige uddannelser. Uddannelserne kan enten bygge direkte videre på din uddannelse, eller føje nye dimensioner til dine kompetencer.  Du kan også sammensætte din egen masteruddannelse af moduler fra flere uddannelser i et fleksibelt forløb efter en personlig uddannelsesplan. Uddannelsen er normalt på 60 ECTS, eventuelt på 90 ECTS. Den afsluttes med et masterprojekt på min. 12 ECTS.

Læs mere om:

Heltidsuddannelser tilrettelagt på deltid

Universiteterne kan udbyde deres ordinære kompetencegivende heltidsuddannelser på deltid. Det kan være bachelor- eller kandidatuddannelser.

Supplerende uddannelsesaktivitet

Universiteterne kan udbyde supplerende uddannelsesaktivitet med henblik på at opfylde adgangskrav til en kandidatuddannelse.

Enkeltfag og tompladsordning

Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse. Det kan være enkeltfag fra både ordinære heltidsuddannelser og fra deltidsuddannelser. Enkeltfagene foregår ofte uden for normal arbejdstid: aftener, weekends eller som fjernundervisning.

Tompladsordningen er muligheden for at følge et fag på et ordinært fuldtidsstudium, hvor der er en ledig plads på netop dette fag. Du følger den almindelige undervisning og læser på lige fod sammen med de fuldtidsstuderende i dagtimerne.

Enkeltfagene afsluttes med en eksamen, prøve eller anden bedømmelse.

Fagspecifikke kurser

Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb på 1 til 4 ugers varighed omregnet til heltid (30 til 120 timer). Kurserne skal bygge på elementer, som indgår i universiteternes deltids- eller heltidsuddannelser.

Anden efter- og videreuddannelse

Anden efter- og videreuddannelse er fx kompetencegivende uddannelsesforløb af fx ½ års varighed omregnet til heltid (30 ECTS), eventuelt udbudt i samarbejde med sektorforskningsinstitutioner. Uddannelserne reguleres af bekendtgørelser og afsluttes med eksamen.

Universiteterne kan også udbyde diplomuddannelser.

Læs mere om diplomuddannelser

Eksamen

Du kan altid afslutte enkeltfag og deltidsuddannelser med eksamen eller prøve. Hvis du har bestået alle de fag, der indgår i en bestemt uddannelse, kan du få eksamensbevis for hele uddannelsen.

Du har ret til at få en beskrivelse af de fagspecifikke kurser, du har deltaget i.

Du kan også gå til eksamen eller prøve som selvstuderende, det vil sige uden at have deltaget i undervisningen. Du kan dog ikke deltage i prøver flere gange end normalt for den pågældende uddannelse.

Værd at vide

Universiteterne kan uden statstilskud udbyde deltidsuddannelser som indtægtsdækket virksomhed til virksomheder eller lignende. Uddannelsen kan tilrettelægges efter aftale med virksomheden.

Optagelse og adgang

Du skal opfylde de almindelige adgangskrav til uddannelserne for at blive optaget. Det kan være krav til tidligere uddannelse, eksamen eller erhvervsarbejde. Kravene varierer fra uddannelse til uddannelse afhængigt af niveau.

Du skal ved en masteruddannelse have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende eksamen.

Uddannelsesstedet kan dog tage hensyn til dine samlede kvalifikationer, så du i visse tilfælde kan optages uden at opfylde de formelle optagelsesbetingelser.

Du kan indskrive dig på flere deltidsuddannelser, enkeltfag og fagspecifikke kurser samtidig. Du kan dog ikke indskrive dig til et enkeltfag, hvis du er studerende på samme heltidsuddannelse.

Økonomi

Du kan ikke få SU til deltidsuddannelser, og du betaler for undervisningen. Det gælder også eksamen for selvstuderende.

Priserne er forskellige fra institution til institution og fra fag til fag. Ved fjernundervisning skal du betale for omkostninger til fx rejse og overnatning ved internatophold.

Der kan eventuelt være mulighed for at søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Du skal dog opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være en videregående uddannelse og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid. Du kan ikke søge SVU til fagspecifikke kurser.

Se alle betingelser i UG-artiklen:

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Er du ledig?

Ledige kan under visse betingelser deltage i en deltidsuddannelse efter lov om universiteter og bevare retten til dagpenge. Kontakt jobcentret eller a-kassen.

Hvis du er ledig og får kontanthjælp, skal du henvende dig hos dit lokale jobcenter for at høre om mulighederne for at bevare kontanthjælpen, mens du uddanner dig.