Artikel

Åben uddannelse

Åben uddannelse er en lang række tilbud om uddannelse til voksne, som ønsker at efter- og videreuddanne sig. Du betaler for næsten al åben uddannelse.

Undervisningen kan foregå både i dagtimerne, efter arbejdstid eller som fjernundervisning.

Fold alle afsnit ud

Hvad er åben uddannelse?

Åben uddannelse adskiller sig på flere måder fra de ordinære uddannelser m.h.t. formål, indhold og længde. De har som formål at udvikle voksnes jobkompetence i samspil med erfaringer fra arbejdslivet. De er ofte kortere, da de bygger på de studerendes erhvervserfaringer.

Undervisningen foregår enten i dagtimerne, uden for normal arbejdstid eller som fjernundervisning - på heltid eller deltid.

Der kan også udbydes "supplerende uddannelsesaktiviteter" på videregående niveau med henblik på at opfylde adgangskrav på de uddannelser, der er med i videreuddannelsessystemet for voksne.

Deltidsuddannelse

Deltidsuddannelserne udbydes kun som åbne uddannelser og kan kombineres med arbejde. Uddannelserne er erhvervsrettede, reguleret af bekendtgørelser og afsluttes med eksamen. Du kan også læse enkelte fag eller moduler fra uddannelserne.

Nogle uddannelser kan også følges på heltid. De strækker sig normalt over 1 år.

Heltidsuddannelser på deltid

Ordinære kompetencegivende heltidsuddannelser - fx pædagog og socialrådgiver - kan også udbydes på deltid som åben uddannelse.

Den pædagogiske assistentuddannelse, pædagoguddannelsen, folkeskolelæreruddannelsen og social- og sundhedsuddannelsen kan udbydes som merituddannelser under åben uddannelse. De henvender sig til voksne med relevant erhvervserfaring og er kortere end de almindelige uddannelser.

Enkeltfag

Enkeltfag er en fagligt afgrænset del af en uddannelse. De kan udbydes fra deltidsuddannelserne på åben uddannelse og fra de ordinære heltidsuddannelser.

På tompladsordningen kan du eventuelt læse et fag, hvis der er en ledig plads på et ordinært fuldtidsstudium i dagtimerne.

Enkeltfag kan afsluttes med enten eksamen, prøve eller en anden bedømmelse.

Fagspecifikke kurser

Fagspecifikke kurser er undervisningsforløb på 1 til 4 ugers varighed (30 til 120 timer). De er sammensat af elementer fra de videregående uddannelser, som uddannelsesstederne i forvejen udbyder. Kurserne er først og fremmest beregnet på at give en faglig ajourføring.

Korte kurser

Et kort kursus skal vare mindst 30 undervisningstimer fordelt over mindst 5 undervisningsdage og må højst vare 240 undervisningstimer (1-8 uger). Det kan fx dreje sig om efteruddannelse og andre erhvervsrettede kurser.

De kan foregå på heltid eller deltid. De kan målrettes en målgruppe, fx en branche eller en jobfunktion, men normalt ikke en bestemt virksomhed eller arbejdsgiver.

Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb

Uddannelsesinstitutionerne kan tilrettelægge særlige forløb af op til 1 års varighed omregnet til heltid. I disse forløb kan der indgå korte kurser, almen voksenuddannelse og anden undervisning i op til 1/3 af den samlede undervisningstid.

Særskilte moduler

Særskilte moduler er korte, afsluttede uddannelsesforløb, der ikke indgår i eksisterende deltidsuddannelser. Modulerne kan udbydes på akademi- og diplomniveau, hvor de har et omfang på 5-10 ECTS-point, og på masterniveau, hvor de har et omfang på 5-20 ECTS-point.

Deltagerbetaling

Du skal betale et gebyr for undervisningen. Det gælder også for eksamen for selvstuderende. Priserne er forskellige fra institution til institution og fra fag til fag. Du betaler også for bøger og andet undervisningsmateriale. Ved fjernundervisning skal du betale for omkostninger til fx rejse og overnatning ved internatophold.

Deltagerbetalingen kan afhænge af din uddannelsesbaggrund og din situation i øvrigt. Få flere oplysninger om økonomiske vilkår på uddannelsesstedet.

Økonomi

Afhængigt af hvilken type uddannelse, du deltager i, kan du enten søge SVU eller VEU-godtgørelse, hvis du i øvrigt opfylder betingelserne.

Læs om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelserne som forsikret ledig eller som kontanthjælpsmodtager.