Referencepanel
Artikel

Kvalifikationsniveau for voksenuddannelser

Alle uddannelser i Danmark er placeret på forskellige kvalifikationsniveauer angivet ved et tal fra 1 til 8. Niveauerne gør det muligt at sammenligne uddannelser i hele EU.

Eksempelvis er grundskolen indplaceret på niveau 1 og de erhvervsrettede voksenuddannelser på niveauerne 1-5. Det betyder, at du kan bygge videre på de kvalifikationer, du opnår på en uddannelse, i en anden uddannelse.

Niveauerne gør det desuden lettere at finde veje gennem uddannelsessystemet og sammenligne uddannelser - også med uddannelser i andre lande

Hvad er et kvalifikationsniveau

På alle uddannelser lærer man noget forskelligt. Mere uddannelse giver mere viden og større kunnen. Du kan videreuddanne dig gennem hele livet.

Niveauerne giver et overblik over hele uddannelsessystemet og gør det lettere at vælge en efteruddannelse eller videreuddannelse på et niveau, der passer til din nuværende situation.

Niveauerne gør det desuden muligt at sammenligne uddannelser på tværs i hele Europa. Det kan have betydning både, når man vil bruge en dansk uddannelse i udlandet, eller man vil have anerkendt en udenlandsk uddannelse i Danmark.

Den danske kvalifikationsramme

diagram over kvalifikationsniveauerne

Niveauerne indgår i den danske kvalifikationsramme for livslang læring, som er en samlet, systematisk oversigt over offentligt godkendte uddannelsesbeviser og grader, man kan tage i det danske uddannelsessystem.

Uddannelsesbeviserne og graderne er indplaceret på de 8 niveauer ud fra den viden, de færdigheder og de kompetencer, som uddannelserne giver.

Uddannelsesbeviser opnås på de gymnasiale uddannelser samt på de fleste erhvervsrettede uddannelser, fx befaren skibsassistent, tømrer eller AMU-uddannelser. Uddannelsesbeviser indplaceres på niveau 1-5.

Eksempler på grader er erhvervsakademigraden, diplomgraden og kandidatgraden. Grader indplaceres på niveau 5-8.

Tilsvarende kvalifikationsrammer findes i andre EU-lande. På den måde er det lettere at forstå, sammenligne og få anerkendelse for kvalifikationer på tværs af lande i Europa.

Skemaet ovenfor viser, hvilke niveauer de forskellige typer af uddannelsesbeviser og grader er indplaceret på.

Se skemaet med eksempler på grader og beviser på Den Danske Kvalifikationsramme.

Det, du kan og ved

Et kvalifikationsniveau består af tre dele:

  • Din viden og dine erfaringer, både det du har læst og lært og det du selv har forstået
  • Dine færdigheder, alt det du kan gøre og udføre med hænderne og kroppen
  • Dine kompetencer - den måde du anvender din viden og dine færdigheder på.
kompetencecirklen
Cirklen viser den måde du bliver dygtigere på, nemlig hvordan viden, færdigheder og kompetencer spiller sammen.

Det, du ved (din teori, din forståelse, din erfaring, din uddannelse), kombineret med dine færdigheder (praktik) sætter dig i stand til at handle.

Det, du magter, er summen af din viden og din kunnen.

Faglig viden (uddannelse) kombineret med faglig kunnen giver faglige kompetencer. Den måde, du bruger dem på, viser hvor dygtig du er.

Når du gør noget, får du erfaring, der øger din viden og din kunnen. Når du uddanner dig, ved du mere og kan mere. Så kan du gøre endnu mere. Du bliver dygtigere.

Uddannelse hele livet

På alle uddannelser, uanset niveau, får du en masse viden og en masse færdigheder. Viden er nødvendig for at kunne udføre et job og for at kunne lære endnu mere. Færdigheder er alt det du kan gøre med din viden.

Kombinationen af din viden og dine færdigheder sætter dig i stand til at handle og gøre nogle af de ting, du har lyst til eller som forventes af dig. Derfor er det vigtigt at uddanne sig gennem hele livet.

Kvalifikationsniveauer for voksenuddannelser

Afhængig af din nuværende uddannelsesbaggrund og erhvervserfaring, kan du søge efteruddannelse eller videreuddannelse på et højere niveau. De findes i form af:

Arbejdsmarkedsuddannelser

Erhvervsuddannelser, herunder erhvervsuddannelser for voksne (euv).

Almen voksenuddannelse

Forberedende voksenundervisning

Andre uddannelser

Kvalifikationsrammen omfatter ikke private uddannelser og ej heller en række kommunale og statsligt regulerede uddannelser, der ikke er en del af det formelle danske uddannelsessystem, som ikke er godkendt og kvalitetssikret i henhold til love og bekendtgørelser.

Få mere at vide

Se en beskrivelse af indholdet i de enkelte kvalifikationsniveauer.

Se mere om Kvalifikationsrammen for Livslang Læring på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

Inspiration

Tag til åbent hus ude på uddannelsesstederne.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.