Ung pige der gestikulerer med sine hænder
Videnscenter artikel

Rum til forandring - ritualer og overgange i vejledning

Hvornår har du sidst hjulpet et ungt menneske med at opfinde ritualer, som kan ledsage den unges livsrejse? Nej vel? Denne artikel foreslår, at arbejde med overgangen i et mulighedsrum, hvor ritualisering bliver et aktiv for den unge. Artiklen er skrevet i 2011.

Af Dorthe Refslund Christensen
Lektor, ph.d., Nordisk Institut, Aarhus Universitet, 2011.

Fold alle afsnit ud

Naturlige overgange og social orden

I alle samfund til alle tider har man benyttet livets naturlige overgange fx pubertet og bryllup til at iscenesætte overgangsritualer, rites de passage. Overgangsritualer skulle markere begivenheden og forbinde det enkelte menneske med dets gruppe i form af familien, landsbyen, stammen og/eller samfundet og facilitere nye sociale normer og orden - både i religiøs forstand og i hverdagslig henseende.

I mange traditionelle samfund har det fx været sådan, at når pigen fik sin første menstruation, så brugte man denne begivenhed til at markere dette som en overgang mellem barn og voksen. Pigen, som bliver til en unge kvinde, får fx pligter og rettigheder som en voksen og skal honorere samfundets voksenkrav og indgå på lige fod med de andre kvinder i fx landsbyen.

Man har altså kædet en begivenhed, der indtræder i de alle pigers liv sammen med hendes socialisering ind i nogle bestemte roller og adfærdsformer, som dette samfund har bestemt er passende for voksne kvinder, der vil være fuldgyldige medlemmer af samfundet.

Samfundet ændrer sig

Der er sket en udvikling. For bare 50 år siden havde konfirmationen, som jo egentlig er et religiøst ritual, hvor konfirmanden bekræfter sin dåb til Gud, faktisk også en samfundsmæssig betydning.

Konfirmanden trådte rent faktisk ind i de voksnes rækker, fik voksne rettigheder som fx at måtte ryge, nyde alkohol i familiens påsyn og fik i det hele taget mere selvbestemmelse. Samtidig blev han eller hun en del af det voksne samfundsliv fx ved at komme i lære.

I dag har fx konfirmationsritualet ingen samfundsmæssig betydning. Faktisk er konfirmationsritualet et eksempel på et ritual, der for mange i meget stor udstrækning gennemføres, uden at der reel indtræder nogen ændring overhovedet, hverken religiøst, samfundsmæssigt eller socialt. Det er blevet en tradition, men uden forankring og konsekvens.

Nye ritualer

Det betyder ikke, at nutidens unge er uden ritualer. I ethvert menneskeliv er der begivenheder, der opleves som skelsættende. Hændelser, hvor man bagefter kan sige, at efter-det-og-det-skete formede tilværelsen sig på en ny og anderledes måde. Samtidig iscenesætter de fleste mennesker forskellige begivenheder, som skal markere og tydeliggøre, at sådanne livsændringer sker.

De traditionelle overgangsritualer er blevet erstattet eller suppleret af nye og moderne markørritualer. Det vil sige handlinger, der ganske vist er løsrevet fra samfundsordenen som sådan, men som af den enkelte er formet og betydningssat til at kunne rumme forandring og til at skabe nye positive forståelser af sig selv og sit forhold til omverdenen.

Disse ritualiseringer kan i princippet foretages i forhold til en hvilken som helst begivenhed, der indtræder - det handler i virkeligheden om, hvilken attitude og framing man anlægger (Refslund Christensen 2001; 2006; 2007). Det kan være i forbindelse med færdiggørelse af bestemte uddannelseselementer. Fx når man får studenterhuen, som ofte næsten falder sammen med, at den unge forlader hjemmet. Her sker altså et brud gennem ophør af ungdomsuddannelsen samtidig med, at den unge ved at flytte hjemmefra enten for at rejse eller for at studere markerer at barndommen er slut, og voksenlivet starter. Rejsen, fx jordomrejsen, har altid været en form der er let at omsætte til en ritualisering af de unge.

Endvidere anvender flere og flere i de senere år kropslige udsmykninger som fx tatoveringer og piercinger som rituelle markører, der vidner om nye livsafsnit. Her forbindes en begivenhed med et permanent kropsligt spor, som skal minde en om noget, fx den retning man vælger i livet eller hændelser, man vil lægge bag sig.

Top-down eller bottom-up? Hvis vejleder er du?

I det foregående har jeg har omtalt ritualiseringer fra to perspektiver, hvis motivation vi kan betegne som henholdsvis top-down og bottom up.

De traditionelle og kulturbærende ritualer har blandt andet den funktion at gøre det for samfundet ønskelige til det ønskelige for den enkelte ved at integrere den enkeltes livsforløb og samfundets krav og behov (top-down). Mens de individualiserede ritualiseringer handler om, at den enkelte unge eller evt. mindre grupper betydningssætter ting individuelt og opfinder personlige ritualiseringer, som er tæt på de hændelser der sker i den enkeltes liv (bottom-up).

Hvis vi medtænker uddannelsesperspektivet i dag, så kan vi tænke vejlederen som spændt ud mellem disse to perspektiver eller samfundsmotivationer for vejledning.

På den ene side har samfundet nogle mål omkring uddannelse, som dels handler om, at så og så mange procent af en ungdomsårgang skal i uddannelse, og dels at der er stadig strammere forventninger til den tidshorisont, uddannelsen gennemføres inden for. Det er uddannelsen som mål snarere end uddannelsen som proces, der er i fokus. Dette kan motivere til en vejledningspraksis, som sætter effektivitet og gennemførelse i højsædet og til at lave overgangsritualer for de unge, som gør målene attraktive, og som motiverer til at nå dem.

En anden mulighed er at tage et reelt udgangspunkt i den enkelte unges liv og identitetsarbejdet i overgangen. Dette giver andre ritualiseringsmuligheder og rammesætter vejledningen anderledes.

Identitetsarbejde: at være nogen, at blive nogen

For den unge i overgangen er perspektivet nemlig anderledes. Han eller hun er i gang med sit identitetsarbejde. I overgangen sker der en transformation.

Kulturteoretikeren John Storey (Storey 2003) foreslår at se identitet som noget processuelt og fragmenteret frem for at se det som en persons essentielle kvalitet og natur. Han foreslår også, at vi - snarere end at tale om identitet i ental - taler om identiteter.

At en person har flere identiteter betyder ikke, at vi alle er mere eller mindre skizoide i vores selvopfattelse, men snarere at det senmoderne vilkår byder os hele tiden at reflektere over, hvem vi er i forskellige sammenhænge og relationer (Giddens 1990, 1991). Identitet er derfor noget, vi løbende producerer og skaber kulturelt frem for noget, vi udlever på baggrund af noget naturligt (Butler 1993).

Dette betyder, at identitetsproduktion handler om, hvad og hvem vi gerne vil være, frem for hvad og hvem vi er. I den forstand er identitetsdannelse progressiv og fremadrettet. Og den er social. Vi vil gerne være nogen for nogen, vi vil gerne anerkendes og opnå social genkendelighed (Søndergaard 2000).

Vores identitetsdannelse sker, siger Storey, i et stadigt samspil mellem vores egen individuelle selvfortælling og fortællinger om os fortalt af signifikante, betydningsfulde, andre. Disse signifikante andre kan være både institutioner i samfundet og nære venner og familie.

Vejledningen som mulighedsrum

Det er indlysende, at man kan tale om overgangen mellem barn-voksen, ungdomsuddannelse-videregående uddannelse, hvor vejledningen er med til at facilitere overgangen, og hvor dette skal ske på en skånsom, inkluderende måde. Hvor vejlederen udover at kende regler, normer, kvotienter osv. også i mere subtil forstand er en transformationsfacilitator for den unge, der giver mod og lyst til forandringen og viden og støtte til at håndtere den.

Dette gør mange vejledere allerede i stor udstrækning - eller tænker at de gør. Når jeg alligevel tillader mig at pege på det som en mulig ny strategi, så er det fordi jeg har lyst til at radikalisere perspektivet. Fordi jeg mener, at det er på tide, at uddannelsessystemet begynder at tage den enkelte alvorligt, så motivation og begejstringsbårne kompetencer såvel faglige som personlige kan gennemstrømme de unges liv.

For mig som underviser og vejleder er noget af det mest nedslående, jeg ved at møde unge mennesker, som er umotiverede, modløse og uden tillid til egen handlingsduelighed. Megen uddannelsestænkning sker indenfor rammene af et top-down perspektiv, men jeg vil gerne pege på, selve forløbet og ikke mindst på vejlederen, som en der måske også skal give mod på og lyst til forandringen, og støtte til at håndtere den. Og ikke mindst at vejlederen skal møde den unge på den banehalvdel, der handler om, at den unge er ved at finde sig selv i livet.

Uddannelsen og vejledningen til den enkelte skal ske bottom-up. Det er den unges liv, vi taler om, ikke kun hans eller hendes uddannelse. Det er uddannelsen, der skal tilpasses livet, ikke omvendt. Den unge er i gang med at være i livet og med at blive nogen og dette identitetsarbejde skal uddannelsen understøtte.

I dette lys bliver selve vejledningens rum og betydningshorisont, selve framingen af samtalen, refleksionen et samvær, der anerkender, undersøger, analyserer identitetens muligheder i forskellige sammenhænge. Vejledningen som et rum, hvor transformationen kan leges, reflekteres osv.

At arbejde med overgangen som et mulighedsrum implicerer måske, at man slet ikke tænker det som en overgang, men som en proces, der ikke klart adskilles af et før og et efter men derimod gradvist giver den unge den handlingsparathed i verden og de kompetencer, som er nødvendige for at klare sig.

I dag handler kompetencer ikke kun om faglig viden og kunnen, men nok så meget hvordan vi som mennesker kan integrere vores viden, kunnen og identitet på forskellige felter og bruge alle vores resurser til at skabe professionelle og relevante løsninger på de udfordringer vores (arbejds)liv byder os. Det er det (arbejds)liv, vejlederen skal vejlede til.

Ritualiseringer i overgangene handler dermed mere om at integrere livshorisonter og -perspektiver og om at samle disse for at gøre livet mere overskueligt. Ritualerne skal markere processen og det positive i at tage uddannelsesudviklingen på sig. Det rum, som vejlederen er med til at skabe og rammesætte sammen med den unge i vejledningssamtalen kan baseres på Imaginazation (Morgan). Her handler det om at få den unge til at forestille sig, hvor han eller hun gerne vil bevæge sig hen. Og som en del af denne mulighedernes samtale også italesætte, hvordan han eller hun vil vide, at de enkelte trin på vejen er nået.

På den måde kan den unge sætte sig personlige uddannelsemål og fra starten indtænke de ritualiseringer, som passer til vedkommende. Dette er en entreprenøriel måde at tænke overgange, uddannelse og ritualisering på.

Referencer

Butler, J. (1993). Bodies that matter, on the discursive limits of sex. Routledge

Giddens, A. (1990). The Consequences of Modernity, Cambridge: Polity Press

Giddens, A. (1991). Modernity and Self Identity, Cambridge: Polity Press.

Søndergaard, D. M. (2000). "Teoretiske perspektiver" in Tegnet på Kroppen. Køn, koder og konstruktioner blandt unge voksne i Akademia, København: Museum Tusculanum, pp. 30-46

Morgen, G. Imaginazation

Refslund Christensen, D. (2001)."Viljen til Form. Kultursociologiske Refleksioner og Et

Eksempel på Postmoderne Religiøsitet" i CHAOS. Dansk-norsk tidsskrift for religionshistoriske studier , vol 34. København: Museum Tusculanum

Refslund Christensen, D. (2006). "En dag bliver man voksen men aldrig pludseligt. Refleksioner over rollespillet, mytologiseringen og overgangsritualet" i Sandvik, Kjetil & Anne Marit Waade, Rollespil i æstetisk, pædagogisk og kulturel sammenhæng, Aarhus University Press, Århus, 2006, p. 293-308.

Refslund Christensen, D. (2007). "Fedtuddrivelse som mytologiseringspraksis. En kulturanalyse", DIN. Norsk Tidsskrift for Religion og Kultur, Vol 1/2007, Tromsø Universitet.

Storey, J. (2003). "Popular Culture as the "Roots" and "Routes" of Cultural Identities" in Inventing Popular Culture. From Folklore to Globalization, Blackwell, kap. 6, pp. 78-91.