Videnscenter artikel

Unge føler sig ensomme i fællesskaber

Hver femte unge føler sig ofte ensom, viser den nationale sundhedsprofil. VIVE har undersøgt, hvordan de unge oplever ensomheden. Flere unge giver udtryk for, at de ikke kun føler sig ensomme, når de er alene, men også når de er sammen med venner og familie.

"Kender du det der med, at du står i et rum, og der er ti mennesker rundt om dig, men du er alene alligevel?"

Citatet er fra Lila, 17 år, som har bidraget til VIVEs nye undersøgelse om unges oplevelser med ensomhed. Resultaterne af undersøgelsen kan læses i rapporten "Ensomhed blandt unge - en kvalitativ undersøgelse af unges oplevelser af ensomhed" (2023). 

Den nationale sundhedsprofil fra 2021 viste, at mere end 22 % af de 16-24 årige ofte føler sig ensomme.  

VIVE ønsker med undersøgelsen at få større indsigt i unges oplevelser og forståelser af ensomhed, så professionelle, der arbejder med unge, kan lave relevante tiltag til at modvirke ensomheden, som kan have betydning for den unges valg i livet.

Undersøgelsen søger at finde svar på: Hvor kommer de unges ensomhed fra, hvordan bliver den udtrykt, og hvordan påvirker den de unges liv og trivsel? 

Ensom blandt andre 

Et af undersøgelsens hovedresultater er, at dét at føle sig anderledes eller stå udenfor særligt opleves, når den unge er i et fællesskab med andre unge eller familie. Ensomheden kan opstå, når de sociale relationer ikke opfylder behovet for og ønsket om social kontakt. Mange unge i undersøgelsen gav udtryk for, at ingen lytter, når de taler, eller at ingen ser dem og forholder sig til dem, selvom de er i en gruppe af unge.

Svære overgange 

Også livsbegivenheder som fx flytning, skift af skole, overgang til ny uddannelse eller forældrenes skilsmisse kan føre til følelsen af ensomhed. I skiftende sociale kontekster møder den unge ensomheden på forskellig vis, når de bliver konfronteret med deres sociale position i fællesskabet.

De unge gav også udtryk for en følelselse af ensomhed, hvis de manglede nogen at være sammen med, eller nogen at være noget for. De sociale medier kan både være med til at få den unge ind i et fællesskab, men kan også forstærke ensomhedsfølelsen.

Negative selvfortællinger 

Ensomhedsfølelsen udvikler sig forskelligt alt efter den unges tidligere sociale erfaringer med venskaber og fællesskaber og den unges livsbegivenheder. Erfaringerne har betydning for, hvordan følelsen opleves. Ensomhed kan også ændre karakter over tid, og den kan komme og gå. Flere unge gav udtryk for en stærk negativ selvfortællling om, at de "..aldrig har været så gode til det sociale." eller "..at de ville ønske, at de kunne tage sig lidt sammen." 

De unge har forskellige strategier til at håndtere ensomhedsfølelsen. Nogle går i gang med aktiviteter, som de godt kan lide, andre opsøger andre unge i forskellige slags fællesskaber fx fritidsaktiviteter og andre igen arbejder meget direkte med ensomheden ved fx at deltage i netværk for ensomme unge.

Om undersøgelsen

VIVEs undersøgelse består af tre dele: Et forløbsstudie, hvor man har fulgt 15 unge i en årrække, et tværsnitsstudie ud fra fire kvalitative fokusgruppeinterviews med i alt 12 unge samt interviews med tre fagpersoner fra frivillige tilbud, som de unge har adgang til. 

Læs nyheden fra VIVE

Læs hæfte med hovedresultaterne fra VIVE

Læs rapporten fra VIVE