Pige der ser tilbage
Videnscenter artikel

Studerendes oplevelser af SPS

Flere og flere studerende har funktionsnedsættelser og får tildelt SPS-støtte. Flertallet oplever, at støtten imødekommer deres behov, og at det var nemt at søge, viser EVA-rapport. En mindre gruppe oplever sig dog ikke hjulpet nok af den tildelte støtte og oplevede ansøgningsprocessen som uoverkommelig.

Flere og flere studerende på videregående uddannelser får tildelt SPS-støtte. I 2020 var cirka 11 % af de studerende registreret med en funktionsnedsættelse i enten SPS- eller SU-systemet. Ti år tidligere, i 2010, var dette tal cirka 3 %.  

I en EVA-undersøgelse fra 2023 angiver hver femte studerende, at de har en funktionsnedsættelse. Lidt over halvdelen angiver en psykisk funktionsnedsættelse, mens hver tredje angiver ordblindhed. De øvrige funktionsnedsættelser som fx bevægelseshandicap, syns- og hørehandicap dækker hver især over mindre end 10 %. De studerende kunne angive mere end én funktionsnedsættelse. 

Vejledere scorer højst på oplevelsen af forståelse 

Fire ud af fem studerende fortæller medstuderende om deres funktionsnedsættelse. De er dog mindre tilbøjelige til at fortsælle undervisere, vejledere eller studieadministrativt personale om det. Knap halvdelen af de studerende med funktionsnedsættelser angiver, at de ikke deler information om funktionsnedsættelser med studievejledere og undervisere. 

Flertallet oplever, at deres omgivelser har forståelse for deres situation. 68 % oplever i høj eller meget høj grad, at studievejledere viser forståelse for deres funktionsnedsættelse. 61 % oplever dette fra medstuderende. Færrest (54 %) oplever, at underviserne udviser høj eller meget høj grad af forståelse for funktionsnedsættelsen. 

De fleste er glade for SPS

De fleste føler sig godt hjulpet af deres SPS-støtte. Syv ud af ti studerende, der modtager SPS, oplever i meget høj eller høj grad, at støtten imødekommer deres behov. Da der stadig er en gruppe, der ikke oplever, at støtten opfylder deres behov, så anbefaler EVA at "overveje, om der er behov for at styrke indsatsen over for disse grupper, som det tilsyneladende ikke lykkedes at hjælpe med eksisterende SPS-tilbud". 

Flertallet oplever ligeledes ansøgningsprocessen som overkommelig. Seks ud af ti svarer, at de i meget høj eller høj grad vidste, hvem de skulle gå til for hjælp og vejledning, at ansøgningsprocessen var ligetil, og at informationen om SPS har været fyldestgørende. En mindre gruppe svarer dog, at dette kun gælder i mindre grad eller slet ikke. 

EVA skriver:

"De studerendes besvarelser tyder på, at processen for nogles vedkommende opleves som udfordrende på de samme områder, som de i kraft af deres funktionsnedsættelse har behov for støtte til at kompensere for, således at processens kompleksitet for nogle står i vejen for, at de kan overskue at søge om og få iværksat støtten. Der er også studerende, som har svært ved at skelne mellem og navigere i de forskellige former for støtte, der findes (fx handicap-SU og SPS). Dette billede bekræftes i øvrigt af SPS-medarbejderne på uddannelsesinstitutionerne (EVA, 2023b)."

Læs rapporten her.

Find flere analyser fra EVA om SPS på videregående uddannelser her.