Videnscenter artikel

Det ved vi om frafald og gennemførsel på erhvervsuddannelserne

Center for Ungdomsforskning har kortlagt, hvad forskningen ved om frafald, fastholdelse og gennemførsel på erhvervsuddannelserne de sidste 13 år.

Erhvervsuddannelserne er præget af lav søgning og højt frafald, og der er et kontinuerligt politisk ønske om at øge unges valg af erhvervsuddannelserne. Forskningen på området har bidraget med meget viden om, hvorfor de unge vælger eller fravælger erhvervsuddannelserne, og hvad der gør, at mange falder fra undevejs i uddannelsen og årsagsbilledet er komplekst.

Som bidrag til at øge forståelsen for årsagerne har Center for Viden om Erhvervsuddannelserne (CEVEU) og Center for Ungdomsforskning (CeFU) udarbejdet et reviewstudie. Reviewstudiet er en litteraturgennemgang af danske forskningsbaserede publikationer. Det afdækker eksisterende viden, videnshuller og væsentligste kilder på området fra 2011-2023 og belyser spørgsmålet:

Hvad ved vi i en dansk kontekst om frafald, fastholdelse og gennemførsel af unge elever på erhvervsuddannelserne i de seneste 13 år?

Udover at reviewstudiet skal skabe vidensfundament for forskningsprojektet "Hvordan giver det mening, at være ung på EUD?" er det også relevant for andre, der arbejder med eller har interesse i erhvervsuddannelserne. Forfatterne har sammenfattet 10 centrale pointer ud fra litteraturgennemgangen:

  1. Fællesskaber og sociale relationer som skaber inklusion, fornemmelse af at høre til samt tryghed og tillid, udgør et centralt opmærksomhedspunkt til at bekæmpe frafald og øge gennemførsel. Der ses dog ikke en automatisk sammenhæng mellem fællesskaber og øget gennemførsel.
  2. Lærerne og oplærerne er rollemodeller og de har en vigtig rolle i at sikre et fagligt fællesskab, et inkluderende miljø og i at styrke elevernes tro på deres mestringskompetencer.
  3. Praksisrelevans og praksisrelatering er faglige aktiviteter, som styrker engagement, motivation, gennemførsel og mindsker frafald.
  4. Støttepersoner og støtteordninger, som tager udgangspunkt i elevens perspektiv, er med til at styrke gennemførsel og mindske frafald.
  5. Adgangen til praktik- og læreplads betyder motivation for den enkelte elev. Svær eller ingen adgang til læreplads skaber nedsat motivation og øger frafald. Vigtigt at eleverne støttes i at finde en læreplads.
  6. Oplæringen som læringsrum er kilde til motivation hos eleverne, men en arbejdsplads er ofte også ny og udfordrende for eleven, så læringsrummet kalder på samarbejde og kommunikation mellem skole og læreplads.
  7. Sammenhænge mellem uddannelsesmiljø og ungdomsmiljø giver mening på tværs af de unges uddannelses- og ungdomsliv. Det styrker gennemførslen. Når der er adskillelse og sammenbrud mellem de to miljøer, er der risiko for frafald.
  8. Elevernes klasse, køn og etnicitet er faktorer, som kan være med til at øge frafald, men det ses også, at det er samspillet mellem disse karakteristika og konkrete læringsmiljøer, hvor der kan skabes in- og eksklusion.
  9. Motivation opstår i høj grad i elevernes møde med faget, skolen, lærerne og oplærerne. Det er et vigtigt begreb i forhold til at forstå frafald. Motivation skal ses som et resultat af læring og ikke som en forudsætning for læring.
  10. Stolthed og dannelse er vigtige i et givent fag. Det anbefales at synliggøre de unges faglige fremskridt for de unge selv og sætte det ind i en større samfundsmæssig og historisk sammenhæng.

 

Pointerne er foldet ud i reviewstudiet, som kan læses her

Læs om forskningsprojektet "Hvordan giver det mening at være ung på EUD?" her