Videnscenter artikel

Anbefalinger til bedre kønsbalance i uddannelsesvalget og på arbejdsmarkedet

Sammenslutning af arbejdsmarkedets parter er gået sammen om en række anbefalinger, der skal være med til at igangsætte en kulturforandring til et mere kønsbalanceret arbejdsmarked.

Sammenslutningen, som kalder sig Partnerskabet, består af Dansk Arbejdsgiverforening, Fagbevægelsens Hovedorganisation, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Partnerskabets formål er at finde løsninger, der kan være med til at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked. Baggrunden for initiativet er et stadigt kønsopdelt uddannelsesvalg og arbejdsmarked på trods af årtiers fokus på ligestilling.

Lige muligheder, men skæv kønsfordeling
Formelt set er der i Danmark lige muligheder i forhold til uddannelses- og jobvalg, men når man kigger på kønsfordelingen i uddannelsesvalget, er der langt til et kønsbalanceret arbejdsmarked. For eksempel er mindre end hver 10. ansøger til elektrikeruddannelsen kvinde.

Omvendt er det kun cirka hver 10. sygeplejerskestuderende, der er mænd.

Partnerskabet ser flere udfordringer med det kønsopdelte arbejdsmarked. Det er for eksempel ikke til gavn for hverken individet eller samfundet, at man ikke følger sine interesser og evner. Vi ser også ind i, at der kommer (endnu) større mangel på arbejdskraft i nogle af de kønsdominerede fag, så et skævt rekrutteringsudgangspunkt kan blive en udfordring. Herudover påpeger Partnerskabet, at en mere ligelig kønsbalance på uddannelser og på arbejdspladserne vil øge trivsel, frafald og arbejdsmiljø.

For at afdække kønsubalancen i uddannelsesvalget har Partnerskabet bedt Epinion om at undersøge emnet nærmere. Det mundede ud i analysen Undersøgelse af kønsskævhed i uddannelse (september 2022). Undersøgelsen undersøgte præferencerne i unges uddannelsesvalg og betydningen af køn og kønsstereotyper for de unges valg. Hovedresultaterne er blandt andet, at det er de samme faktorer for kvinder og mænd, som der bliver lagt vægt på i uddannelsesvalget og kønsfordelingen på uddannelserne har betydning for uddannelsesvalget for begge grupper.   

Mænd har bedre erfaring med vejledning
Analysen viste, at der er forskelle i den vejledning og hjælp, som de to køn modtager, når de skal vælge uddannelse. Mændene oplever oftere at have individuelle samtaler med en vejleder i grundskolen, og deres erfaring med vejledningen er bedre end kvindernes vejledererfaring.

Partnerskabets anbefalinger:

1. Fokus på mangfoldighed gennem hele børnelivet. Det skal for eksempel ske ved hjælp af en mere praktisk orienteret grundskole og en mulighed for eleverne for at mødes med de fagprofessionelle voksne på en åben og fordomsfri måde. Det skal også gælde når børn og unge deltager i deres fritidsinteresser.

2. Uddannelsesinstitutioner der henvender sig til alle. Under denne anbefaling ser man for eksempel gerne, at uddannelsesinstitutionerne overvejer deres kommunikation udadtil, så der undgås ubevidste kønsbias. I forhold til vejledning anbefales det, at man som vejleder har fokus på at lave åben og fordomsfri vejledning med udgangspunkt i de unges interesser og talenter.

3. Åbne og inkluderende arbejdspladser. Der skal være en arbejdspladskultur og rekruttering, som rummer kønsdiversitet og mangfoldighed, og der skal tænkes i stærke fællesskaber på arbejdspladserne.

Dyk ned i anbefalingerne her.