Afgangsopgave-1-Gitte-evejleder
Videnscenter artikel

Samspillet mellem udskolingens kollektive vejledning og den digitale vejledning

Hvordan kan mødet med unge i den digitale vejledning ske som en naturlig forlængelse af den kollektive vejledning i udskolingen? DUEK-projekt fra 2017.

Afgangsprojektet er udarbejdet af uddannelsesvejleder Gitte Wissing.

Reformen om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv fra 2014 medførte store ændringer i uddannelsesvejledningen for folkeskolens udskolingselever. Som følge af reformen blev UddannelsesGuiden.dk og eVejledning nu den vejledningsinstans, som de uddannelsesparate elever i udskolingen og deres forældre skulle benytte.

Hvad har inspireret dig til dit afgangsprojekt – og hvilken problemstilling har du valgt at belyse?

For at varetage vejledningsopgaven i overgangen fra udskoling til digital vejledning er det nødvendigt, at vejledere og redaktører i den digitale vejledning har indblik i den kollektive vejledning i udskolingen, så elevernes videre valgproces sker i et naturligt samspil med den vejledning og viden, eleverne allerede har mødt. Erfaringen i eVejledning peger netop på, at det er vigtigt, at vejlederen i en digital samtale med eleverne i udskolingen tidligt i samtalen får en forståelse af, hvad eleven ønsker at få ud af samtalen, da eleverne ofte hurtigt vil afslutte samtalen, hvis de ikke oplever, at vejlederens spørgsmål og svar er relevante for dem.

Hvilken teoretisk tilgang arbejder du ud fra?

Ifølge bekendtgørelsen skal den kollektive vejledning udfordre eleverne i deres forestillinger om valg af uddannelse og af job, så valg af uddannelse sker på et reflekteret og oplyst grundlag, dvs. at eleven reflekterer over egne kompetencer og potentialer samt uddannelses- og erhvervsmuligheder.

For at opnå det har den kollektive vejledning ladet sig inspirere af den engelske karriereteoretiker Bill Law og hans BOMS-model, der beskriver fire grundlæggende karrierekompetencer: at tage Beslutninger, at klare Omstillinger, at være opmærksom på Muligheder og at lære sig Selv at kende. Law peger på, at det at træffe kompetente valg er noget, mennesker må lære og at det kræver didaktisk veltilrettelagt vejledning, som understøtter læring på flere niveauer.

For at vejlederne i eVejledning kan være klædt på til at vejlede de unge fra folkeskolen i en naturlig forlængelse af den kollektive vejledning, har det været nødvendigt at se på denne teori og tilgang. Siden ug.dk og eVejledning blev vejledningsinstansen for de uddannelsesparate elever, har der været en udvikling af digital understøttelse i gang for at kunne møde de unge med samme læringsperspektiv som den kollektive vejledning, så de unge kan føle sig trygge i genkendeligheden og ikke bremses i deres proces.

Hvilke konklusioner er du kommet frem til - og hvordan kan det få indflydelse på din vejledningspraksis?

En kvantitativ UU-brugerundersøgelse fra 2016, foretaget blandt eleverne i 9. og 10. klasse, viser, at artiklerne på ug.dk bliver brugt og læst meget, og at de har hjulpet eleverne meget, så umiddelbart indgår denne form for digital vejledning som en naturlig og brugbar del i den kollektive vejledning.  

eVejleder med headset
Gitte Wissing - eVejleder

De digitale værktøjer i Mit UG er udviklet til den kollektive vejledning, men eleven kan også arbejde med dem alene og/eller sammen med en forælder. På nuværende tidspunkt kan værktøjerne i ”Mit UG” ikke stå alene i en valgproces, da eleverne vil få brug for at udfordres af en vejleder eller lærer undervejs, men de kan være et brugbart supplement i elevens proces.

Det passer godt med elevernes svar i UU-brugerundersøgelsen, hvor ¾ af eleverne svarer, at de har brugt eller har kendskab til ”Mit UG”, og det viser, at der er et samspil mellem den kollektive og den digitale vejledning. I eVejledning har fokus på den individuelle vejledning været, hvordan vejlederen i en digital samtale, kan udfordre eleven i forhold til vejledningsaktiviteterne i den kollektive vejledning eller hjælpe eleven til at se, hvordan han/hun kan udnytte andre erfaringer fra livet til at blive opmærksom på, hvordan man kommer videre i sin valgproces. Til dette har eVejledning udviklet en karrierelæringsmodel, hvor vejlederen får struktur på samtalen og kan lade sig inspirere for at fastholde fokus på læringsprocessen.

Kvalitativ empiri gennem konkrete chatvejledningssamtaler med unge viser, at det er muligt at bringe karrierelæringstilgangen i spil i en digital samtale, så den understøtter den kollektive vejledning, men også kan udfordre eleven og tilføre nye perspektiver på valget.

Læs hele afgangsprojektet

Er du interesseret i at læse hele afgangsprojektet, så kontakt Gitte.

Hovedkilder

Udsyn i udskolingen, KL og Danmarks Lærerforening af Bo Klindt Poulsen, Rie Thomsen, Rita Buhl, Ida Andrén Hagmayer (2016).

Bekendtgørelse om vejledning om valg af ungdomsuddannelse og erhverv (2014)

Gitte Wissing

Uddannelsesvejleder

Styrelsen for It og Læring, eVejledning

8 års vejledererfaring

Gitte.wissing@stil.dk

Samtalemodel

eVejlednings karrierelæringsmodel giver struktur på vejledningssamtalen.

Se hele karrierelæringsmodellen.

Karrierelæringsmodel