professionsbacheloruddannelsen i nutrition and health
Professionsbacheloruddannelse

Global Nutrition and Health

Uddannelsen, der er engelsksproget, har fokus på globale udfordringer inden for sygdomsforebyggelse og sundhedsfremme både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Fakta

Navn:
Global Nutrition and Health
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse. Desuden specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Bemærk: VIA University College udbyder ikke uddannelsen i 2021.

Uddannelsen kvalificerer til selvstændigt at udvikle, gennemføre og evaluere bæredygtige, sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende indsatser med et interkulturelt og tværfagligt perspektiv. 

Du får også redskaber til at kunne arbejde med lokale sundhedsfremmende pædagogiske og kommunikative strategier eller med gennemførelse af fødevare- og ernæringspolitikker i forskellige sektorer (fx skoler, arbejdspladser eller institutioner).

Du kommer desuden til at arbejde bredt med ulighed i sundhed ved at se på forskellene på globalt plan, bl.a. ved at dykke ned i udvalgte landes sundhedssystemer og -udfordringer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af teoretiske elementer med et samlet omfang på 180 ECTS-point og praktik med et samlet omfang på 30 ECTS-point.

Uddannelsen favner meget bredt og består af både naturvidenskabelige fag som fx biokemi og ernæring; sundhedsvidenskabelige fag som fx folkesundhed og sundhedsfremme; samt samfundvidenskabelige og humanistiske fag som fx sundhedspsykologi og sundhedskommunikation.

Uddannelsen består af en fællesdel  og en institutionsspecifik del.

Fællesdel

Fællesdelen strækker sig over uddannelsens første 4 semestre. 

Fællesdelens 4 temaer på hver 30 ECTS-point er:

 • Food, Nutrition and Health in a Global Perspective
 • Health Promotion and Applied Research Methods in Global Health
 • Sustainable Living and Inequalities in Health
 • Interventions in a Lifecycle Perspective

Institutionsspecifik del

Den institutionsspecifikke del strækker sig over de sidste 3 semestre og tilrettelægges på hvert enkelt uddannelsessted. På VIA University College er forløbet:

 • 5. semester: Research Methods, Intervention and Project Management
 • 6. semester: Global Nutrition and Public Health Promotion
 • 7. semester: Electives and BA-assignment

Praktik

I uddannelsen indgår praktikforløb på i alt ca. 6 måneder, som enten kan tages i Danmark eller i udlandet.

Undervisningsform

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og problemorienteret projektarbejde, både individuelt og i grupper. Al undervisning foregår på engelsk.

Du afslutter uddannelsen med et selvstændigt bachelorprojekt.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes i Aarhus af VIA University College.

Titel

Uddannelsen giver ret til betegnelsen professionsbachelor i Global Nutrition and Health. Den engelske titel er Bachelor of Global Nutrition and Health.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • En erhvervsuddannelse som ernæringsassistent eller gastronom

Specifikke adgangskrav

Engelsk B og enten bioteknologi A eller kemi C og enten biologi C eller matematik C eller samfundsfag C.

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Supplering

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en erhvervsuddannelse, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen har ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Adgangskvotienter 2021

 Der er ikke optagelse på uddannelsen i 2021.

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du fx kunne finde arbejde som konsulent eller projektleder inden for sundhed og ernæring i private og offentlige organisationer.

Det kan også være som kommunikationsmedarbejder eller rådgiver i fødevareindustrien, i offentlige sundhedscentre som sundhedskonsulenter, i virksomheder med sundhed på arbejdspladsen, i madbranchen eller detailhandlen som formidlere eller kursusledere.

Men den internationale profil kan jobområder også være arbejde hos NGO'er som projektledere eller konsulenter.

Mere uddannelse

Du kan bl.a. videreuddanne dig med en kandidatuddannelse i Integrerede fødevarestudier. Du kan også søge relevante diplom- og masteruddannelser.

Uddannelser der ligner

Mulige job