Master i specialpædagogik
Masteruddannelse

Master i specialpædagogik

Uddannelsen kvalificerer dig til at løse konsulent- og ledelsesopgaver samt forestå rådgivning og vejledning i specialpædagogiske spørgsmål.

Fakta

Navn:
Master i specialpædagogik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 103.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får bl.a. viden om specialpædagogikkens teoretiske grundlag, om hvordan faget udøves og udfordres i det moderne samfund, og om hvordan du selv udvikler dine kompetencer som pædagogisk vejleder.

Uddannelsen er henvendt til dig, der fx er socialrådgiver eller lærer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bemærk: Master i specialpædagogik sammenlægges i 2017 med master i socialpædagogik og skifter titel til master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Studerende, som er i gang med en af de to uddannelser, vil få mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Er du ny studerende, så se Master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Master i specialpædagogik består af fire moduler, som det anbefales at tage i rækkefølge. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Uddannelsen giver dig viden om forskellige dimensioner af specialpædagogisk teori og praksis. Du får indblik i historisk, samfunds- og videnskabsteoretisk tilgang til specialpædagogikken, og du vil beskæftige dig med pædagogiske og læringsteoretiske perspektiver med henblik på metodeudvikling og interventionsstrategier. Du kommer også til at arbejde med organisationsmodeller, politiske beslutninger og forvaltningsprocesser.

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning med e-learning og selvstudium.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Der er også mulighed for at tage modul 1 eller 3 som enkeltmodul eller som del af en fleksibel master.

Fagoversigt

Modul 1. Specialpædagogikkens samfundsmæssige og videnskabsteoretiske forankring

Modulet omhandler videnskabsteoretiske positioner og teoretiske forståelser i forhold til tematikkerne:

 • Samfund, historie og politik
 • Filosofi, videnskabsteori og forskningsmetodik
 • Menneskesyn, handicapbegreb og etik
 • Internationalisering

Modul 2.Specialpædagogikkens pædagogiske og læringsteoretiske perspektiv

Modulet giver bl.a. baggrund for at analysere indhold og organisering af specialpædagogiske indsatsområder. Du arbejder med:

 • Centrale læringsparadigmers ontologi, epistemologi og menneskesyn
 • Pædagogiske og didaktiske refleksioner over det specialpædagogiske praksisfelt
 • Evaluering vurdering og dokumentation
 • Metodeudvikling og nye interventionsstrategier

Modul 3. Specialpædagogikkens institutionelle og specialpædagogiske perspektiv

Du beskæftiger dig med organiseringen af det specialpædagogiske praksisfelt. Modulet vil udfordre dominerende selvforståelser ved at artikulere feltets konfliktstrukturer. Tematikkerne er:

 • Kultur, organisation og ledelse
 • Velfærdsstatens opbygning, udvikling og omstruktureringer
 • Konsultation, supervision og evaluering
 • Videnspolitik, evidens og effekt

Modul 4. Masterafhandling

I masterafhandlingen skal du demonstrere din evne til at beskrive, analysere og bearbejde komplekse - både praktiske og teoretiske - problemstillinger på et videnskabeligt grundlag.

Afhandlingen skal være handlingsorienteret og relevant for dit arbejdsområde.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterafhandlingen, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En bacheloruddannelse i audiologopædi fra et universitet
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant læreruddannelse/pædagoguddannelse

Relevante uddannelser vil indeholde elementer af specialpædagogisk karakter, fx linjefag i specialpædagogik, specialpædagogisk diplomuddannelse eller en speciallæreruddannelse.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse. Som et led i optagelsen vil du blive indkaldt til en indledende vejledningssamtale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 103.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse