højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Matematik A - hhx

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Fakta

Navn:
Matematik A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på A-niveau vil du lære at opstille og håndtere formler og selvstændigt at bruge symbolholdigt sprog til at beskrive variabelsammenhænge og løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøj og matematikprogrammer, til løsning af givne matematiske problemer.

Desuden lærer du at gennemføre modelleringer primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder ved bl.a. at bruge vækstbetragtninger, statistiske databehandlinger eller finansielle modeller, lige som du får forståelse for de enkelte modellers rækkevidde og begrænsninger.

Du lærer også at oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt sprog samt at formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog.

Du får bl.a. undervisning inden for emnerne:

  • regningsarternes hierarki, herunder løsning af ligninger med grafiske og simple analytiske metoder og med it-værktøjer
  • funktioner i to variable, herunder lineær programmering og følsomhedsanalyse
  • grundlæggende funktionskendskab, herunder bl.a. potens-, logaritme- og trigonometriske funktioner
  • differentialregning
  • integralregning
  • procentregning
  • beskrivende statistik, herunder udtræk af data fra databaser, konstruktion af tabeller og grafisk præsentation
  • grundlæggende sandsynlighedsregning
  • simple differentialligninger af 1. orden

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde samt gruppe-, emne- og casearbejde. I tilknytning til hvert hovedemne skal du desuden lave emneopgaver, der sammenfatter de centrale dele af emnet.

I matematik på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

It indgår som redskab i undervisningen i form af lommeregner samt it-programmer til beregninger, håndtering af større datamængder og til grafisk repræsentation af sammenhænge.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve varer 5 timer og består af to dele. Første delprøve varer 1 time og er uden hjælpemidler. Anden delprøve varer 4 timer, og her er alle hjælpemidler tilladt med undtagelse af kommunikation med omverdenen og brug af internettet.

Den mundtlige prøve foregår på grundlag af et antal spørgsmål inden for et af fagets emner og med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen. Eksamen varer ca. 30 minutter og har ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau er 375 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på A-niveau på hhx er 375 timer fordelt på 1., 2. og 3. år.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik A hhx på uvm.dk.