højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Matematik B - hhx

I matematik B arbejder du med en række matematiske tankegange, begreber og metoder og lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Fakta

Navn:
Matematik B - hhx
Type:
Fag på den tekniske studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du lærer om metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget matematik på B-niveau vil du lære at håndtere formler og bruge symbolholdigt sprog til at løse problemer med matematisk indhold. Undervisningen giver dig kendskab til matematiske ræsonnementer og beviser samt matematisk teori og metode.

Du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler, herunder CAS-værktøj og matematikprogrammer, til løsning af givne matematiske problemer.

Du lærer også at oversætte mellem matematisk symbolsprog og dagligt talt sprog samt at formidle matematiske metoder og resultater i et hensigtsmæssigt sprog.

Du får bl.a. undervisning inden for emner som:

  • grundlæggende regnefærdigheder; fx procentregning og indekstal, overslagsregning, regningsarternes hierarki, reduktion
  • funktionsbegrebet; fx repræsentationsformer, definitions- og værdimængde, nulpunkter og fortegnsvariation
  • funktionskendskab; fx lineære funktioner, herunder stykkevist lineære funktioner, eksponentielle funktioner
  • ligningsløsning
  • grundlæggende differentialregning; fx polynomier, sammenhæng mellem differentialkvotient monotoniforhold og ekstrema
  • optimering af lineære funktioner i to variable

Undervisningen veksler mellem lærerstyret undervisning, individuelt arbejde samt gruppe-, emne- og casearbejde. I tilknytning til hvert hovedemne skal du desuden lave emneopgaver, der sammenfatter de centrale dele af emnet.

It indgår som redskab i undervisningen i form af lommeregner samt it-programmer til beregninger, håndtering af større datamængder og til grafisk repræsentation af sammenhænge.

Eksamen

Eksamen foregår som en mundtlig prøver, der tager udgangspunkt i dit projekt fra undervsiningen og på grundlag af et antal spørgsmål inden for et af fagets emner og med inddragelse af emneopgaverne fra undervisningen. Eksamen varer ca. 30 minutter, og du har ca. 30 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau er 250 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for matematik på B-niveau på hhx er 250 timer. Den enkelte skole bestemmer timernes fordeling.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er kun eksamen, hvis faget udvælges til prøve.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for matematik B hhx på uvm.dk.