højere handelseksamen - hhx
Fag på hhx

Dansk A - hhx

I dansk A udvikler du gennem tekstanalyse og tekstproduktion en kreativ og kritisk sans for sprog, litteratur og medier.

Fakta

Navn:
Dansk A - hhx
Type:
Fag på den merkantile studentereksamen (hhx)
Som enkeltfag:
For unge eller voksne, der har brug for faget på gymnasialt niveau
Som fag i en gymnasial uddannelse:
For unge, der går på et handelsgymnasium

Faget beskæftiger sig med sprog, litteratur og medier og du lærer at udtrykke dig både mundtligt og skriftlig om litterære emner.

Faget udbydes både som fag i en samlet gymnasial uddannelse og som enkeltfag.

Fold alle afsnit ud

Om undervisningen

I faget dansk på A-niveau får du indsigt i sprogets opbygning, brug og funktion, og du lærer at udtrykke dig mundtligt og skriftligt, så det er formelt korrekt, personligt, nuanceret og argumenterende.

Du lærer bl.a. at anvende forskellige mundtlige og skriftlige genrer som fx oplæsning, referat, redegørelse, karakteristik, diskussion og debatoplæg. Du vil selvstændigt kunne udføre analyse og fortolkning af forskellige litterære tekster, både mundtligt og skriftligt.

Teksterne bliver du i stand til at perspektivere og vurdere ud fra viden om bl.a. historie, kultur, samfund og psykologi. Du får viden om både danske og internationale hovedstrømninger inden for litteratur og medier i forskellige litterære perioder som fx romatikken eller modernismen.

Du får bl.a. undervisning inden for følgende områder:

  • mundtlig og skriftlig sprogfærdighed, bl.a. retorik og argumentation
  • forskellige litterære genrer som fx folkeviser, journalistik, billeder, film og kommerciel kommunikation
  • nordiske tekster i dansk oversættelse
  • danske tekster fra centrale perioder i de sidste 400 år
  • mindst en tekst af hver af udvalgte forfattere fra Ludvig Holberg til Klaus Rifbjerg

Undervisningen veksler mellem klassediskussioner, gruppevise eller individuelle fremlæggelser, mindre skrivøvelser samt større skriveopgaver inden for tekstanalyse, essay og formidling.

I dansk på A-niveau er der en del skriftligt arbejde.

På 2. år eller i begyndelsen af 3. år skal du udarbejde en opgave i dansk og/eller samtidshistorie.

It er et redskab i undervisningen og indgår i forbindelse med informationssøgning, kommunikation, tekstanalyse og tekstproduktion.

Eksamen

Eksamen består af en skriftlig prøve og en mundtlig prøve.

Den skriftlige prøve består af et centralt stillet elektronisk opgavesæt. Prøven varer 5 timer. Alle hjælpemidler er tilladt, inklusive brug af internettet.

Den mundtlige prøve foregår med udgangspunkt i et ukendt tekstmateriale samt en tilhørende titel på et kendt fokusområde. Prøven varer ca. 30 minutter med ca. 60 minutters forberedelsestid.

Som enkeltfag

Du skal opfylde de generelle optagelsesbetingelser for gymnasiale uddannelser. Optagelsen finder sted efter samtale med en studievejleder.

Undervisningen begynder normalt 1-2 gange om året i september og evt. i januar. Kontakt uddannelsesstedet.

Varighed

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau er 260 timer.

Økonomi

Du skal betale et gebyr for at deltage i undervisningen.

Du kan søge støtte i form af SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte), hvis du opfylder betingelserne. Læs også om muligheder for SU.

Som fag i en gymnasial uddannelse

Uddannelsestiden for dansk på A-niveau på hhx er 260 timer fordelt på 1., 2. og 3. år. Faget er obligatorisk.

Der gives en afsluttende skriftlig og mundtlig årskarakter.

Der er altid eksamen i mindst en af prøverne.

Få mere at vide

Du kan se den fulde læreplansbeskrivelse for dansk A hhx på uvm.dk.