produktionsskoler
Andre ungdomsuddannelser

Produktionsskoler

Et ophold på en produktionsskole er for dig under 25 år, der har brug for en afklaring af dine interesser og evner, inden du skal vælge uddannelse eller job.

Fakta

Navn:
Produktionsskoler
Type:
Andre ungdomsuddannelser
Varighed:
Individuelt - dog højest 1 år
Adgangskrav:
9 års skolegang og ikke afsluttet ungdomsuddannelse. Alder: Under 25 år
Økonomi:
Undervisningen er gratis. Mulighed for skoleydelse

På produktionsskolen er vægten lagt på praktisk arbejde kombineret med skolefag efter behov. Du kan fx arbejde med landbrug, musik eller it. Der er også muligheder for at følge undervisning i fag som samfundsfag, matematik og dansk.

Når du har afsluttet uddannelsen, kan du vælge at gå i gang med en erhvervsuddannelse eller en anden ungdomsuddannelse.

Bemærk, at produktionsskolerne fra august 2019 bliver en del af Forberedende Grunduddannelse, FGU.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Produktionsskolerne er meget forskellige. Den enkelte skole har stor frihed til at organisere undervisningen og produktionen efter egne ønsker og lokale behov.

På de fleste skoler er undervisningen opdelt i praktisk arbejde på skolernes værksteder, undervisning i almene fag og praktik.

Uddannelsen foregår på ca. 80 produktionsskoler fordelt over hele landet.

Værksteder

Der kan være forskel på, hvor mange værksteder en skole har. Det afhænger af skolens størrelse. Der kan være værksteder inden for fx metal, træ, tekstiler, musik, køkken og økologisk gartneri og landbrug. Mange skoler har it-værksteder, hvor du blandt andet kan lave web-design, video eller multimedier. De fleste af de ting, du er med til at producere på skolerne, bliver fremstillet med henblik på salg.

I tilknytning til værkstedsundervisningen kan skolen tilbyde ekskursioner eller udvekslingsophold.

Almene fag

Når du arbejder på værkstederne, vil du måske opdage, at du har brug for noget mere basisviden i forskellige fag, fx i matematik. Derfor tilbyder skolerne også undervisning i almene fag. Det kan være engelsk, tysk, dansk, samfundsfag, edb, matematik og naturfag.

Der kan også være fag på 9.-10. klasses niveau eller hf-niveau. Du kan desuden lære noget om jobsøgning.

Normalt er der mulighed for at komme i en kortere erhvervspraktik i private eller offentlige virksomheder.

Anden undervisning

I op til 1/3 af tiden er der mulighed for også at følge undervisning på fx et AMU-center, en erhvervsskole, en sprogskole eller et voksenuddannelsescenter (VUC).

Produktionsskolerne kan i samarbejde med kommunen endvidere stå for tilrettelæggelsen af erhvervsgrunduddannelsen (egu). De kan også efter aftale gennemføre dele af erhvervsuddannelsernes grundforløb.

Uddannelseslængde

Der er ikke på forhånd krav om, hvor længe du skal være på skolen. Det tilrettelægger du sammen med skolens vejleder. Opholdet, inklusive tidligere ophold, må ikke overstige 1 år. Man kan dog i specielle tilfælde få dispensation for dette.

Hvis du deltager i et produktionsskoleforløb, der varer mere end 3 måneder, skal der indgå et kombinationsforløb af mindst 2 uger og højst 5 uger, som kan give merit til en kompetencegivende uddannelse.

Der bliver taget hensyn til dine forudsætninger i planlægningen af undervisningen.

Undervisningen foregår normalt på hverdage og i dagtimerne. Du er på skolen 30-37 timer om ugen.

Vejledning

Personlig afklaring og udvikling er en integreret del af de aktiviteter, der foregår på skolen. Den daglige, individuelle rådgivning og vejledning foregår ved uformelle samtaler efter behov.

Derudover tilbyder skolerne formelt tilrettelagt uddannelses- og erhvervsvejledning.

Eksamen

Der er ingen eksamen og ingen prøver. Når du forlader produktionsskolen, udsteder skolen et kompetencebevis. Beviset kan du blandt andet bruge i et videre uddannelses- og erhvervsforløb.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du normalt have opfyldt din undervisningspligt (det har man blandt andet efter 9. klasse) og være under 25 år. Du må endvidere ikke have afsluttet en ungdomsuddannelse. Desuden skal du klart mangle forudsætninger for at begynde på en ungdomsuddannelse.

Ungdommens Uddannelsesvejledning i din kommune skal godkende dit ophold på produktionsskolen. Hvis du ikke har talt med en UU-vejleder, kan produktionsskolen hjælpe dig.

Der er ingen faste optagelsestidspunkter. Du begynder, når der er en ledig plads.

Økonomi

Det er gratis at gå på skolen.

Mens du går på skolen, modtager du skoleydelse, hvis du ikke modtager andre penge fra det offentlige. Skoleydelsens størrelse bestemmes hvert år som en del af finansloven og ligger i 2018 på 358 kr. om ugen for elever under 18 år. Hvis du er over 18 år, men bor hjemme, får du 621 kr. om ugen. Er du udeboende og over 18 år, hæves beløbet til 1.440 kr. om ugen.

Du kan efter særlige regler også få tilskud til transport.

Fremtidsmuligheder

Efter et afsluttet produktionsskoleophold har du mulighed for at fortsætte i en erhvervsuddannelse, eventuelt ved at begynde i en læreplads hos en arbejdsgiver.

Under særlige forudsætninger kan du også tage en erhversuddannelse gennem din produktionsskole. Det foregår så i et samarbejde mellem produktionsskolen og en erhverssskole, der har den pågældende erhvervsuddannelse. Tal med din vejleder på produktionsskolen og hør nærmere.

Du kan også vælge at tage fag i 9.-10. klasse under almen voksenuddannelse eller at gå på fx hf.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information