De vejledningssøgende
Videnscenter artikel

Uddannelse for alle kræver kulturændring

95 procent af en ungdomsårgang skal tage en ungdomsuddannelse og mindst 50 procent en videregående uddannelse. Siden et bredt flertal i Folketinget i 2006 opstillede disse mål, har store dele af uddannelses Danmark været engageret i at realisere dem. Det gælder ikke mindst vejlederne, der til daglig arbejder med de unge og især de mindst uddannelsesparate unge. Artiklen er skrevet i 2010 (red.).

Af Lars Olsen
Journalist, forfatter og foredragsholder, 2010.

Fold alle afsnit ud

Stigende krav om uddannelse

Der er da heller ikke tvivl om målenes nødvendighed. Kravene er stigende både på arbejdsmarkedet og i samfundslivet. Prognoserne tyder på, at vi på længere sigt får mangel på både faglærte og folk med videregående uddannelse, men risikerer at have overskud af ufaglært arbejdskraft.

Vi kan faktisk allerede i dag se, at op mod hver tredje uden uddannelse er på overførselsindkomst, allerede når de er i trediverne. Hvis vi ikke sikrer faglig eller boglig uddannelse til alle, risikerer vi et mere delt samfund, hvor store grupper lever på sidelinjen af arbejdslivet og samfundslivet med alle de menneskelige og økonomiske konsekvenser, som dette indebærer. Skal vi undgå det, må vi se på, hvem det er, der falder ud af uddannelsessystemet eller på anden måde underpræsterer og undersøge, hvorfor de gør det.

Vejledning er en del af løsningen

Politikerne ser bedre vejledning som en del af løsningen, og vejledningen skal sammen med mentorordninger og lignende især målrettes de mindst uddannelsesparate. Det er ganske fornuftigt. Behovet dokumenteres blandt andet af en undersøgelse, som jeg for nogle år siden tilrettelagde i samarbejde med Anvendt Kommunal Forskning (AKF) (Olsen 2008).

Undersøgelsen byggede på et datasæt om unge, deres familier og vej gennem uddannelsessystemet. Tusindvis af 15-årige gennemførte med nogle års mellemrum PISA-undersøgelserne, der ikke kun testede deres faglige færdigheder, men også spurgte om en række forhold i hjemmet. Knap 4000 af disse blev interviewet igen, da de var blevet 19 år. Dermed ved vi ikke kun en masse om, hvordan forskellige typer elever klarer sig i skolen, men også hvad der sker på deres videre vej gennem ungdomsuddannelserne.

AKFs undersøgelse viste, at kulturen i hjemmet har stor betydning for, hvordan de unge klarer sig. Det er eksempelvis vigtigt, om familien spiser et hovedmåltid sammen, om man diskuterer tv og samfund med far og mor, og om man tager på kulturtilbud som museer etc. Uanset om forældrene er ufaglærte eller akademikere, klarer de aktive familiers børn sig bedre i skolen end de inaktives.

Familiekulturen har også stor betydning for, hvorvidt de unge gennemfører en ungdomsuddannelse. En del af de 19-årige var droppet ud af en ungdomsuddannelse uden at starte på en ny. Hér var et socialt skel, men også en tydelig forskel på aktive og mindre aktive familier:

I de ufaglærte familier var frafaldet 20 procent i de inaktive hjem, men kun 12 procent i de aktive.

I akademikerfamilierne var frafaldet helt nede på 5 procent i de aktive hjem, men 13 procent i de inaktive.

Det er her, vejledere og andre kommer ind i billedet. I de aktive og velfungerende familier er forældrene med til at besvare et hav af spørgsmål: Hvilken uddannelse og fagkombination skal jeg vælge? Hvordan håndterer jeg problemer med en lærer eller nogle af de andre elever? I de knap så aktive familier er der ikke tilstrækkelig forældreopbakning til at håndtere disse problemer. Her kan vejledere, mentorer etc. være med til at holde de unge på sporet eller skifte til et bedre.

Individuel indsats er ikke nok

Undersøgelsen afdækkede imidlertid også et andet mønster, der er mindst lige så tankevækkende i relation til målsætningerne om 95 og 50 procent. Den viste nemlig, at børn fra inaktive akademikerfamilier klarede sig bedre i skolen end jævnaldrende fra aktive faglærte og ufaglærte familier. En stimulerende familiekultur er således ikke nok til at opveje mere fundamentale sociale ulighedsmekanismer.

Skævheden hænger givetvis sammen med, at akademikerbørn kan få en helt anden hjælp derhjemme til skolearbejdet, hvad enten det handler om engelske stile eller projektopgaver. Den hænger også sammen med, at de højtuddannedes børn er mere fortrolige med det sprog og de arbejdsformer, der anvendes i uddannelsessystemet eller kan få hjælp af forældrene til at afkode det. Hvad betyder det at perspektivere? Hvad er en synops? Forlæng selv listen!

Det er bemærkelsesværdigt, at disse sociokulturelle barrierer er totalt fraværende i debatten om, hvordan vi realiserer 95 og 50 procent. Den ubehagelige sandhed er nemlig, at de seneste 10-15 års udvikling i uddannelsessystemet har rejst den ene nye barriere efter den anden.

Det værste eksempel er Reform 2000, som individualiserede og modulopbyggede erhvervsuddannelserne, og efter få år tvang politikerne til at reformere reformen. Lignende tendenser ses imidlertid også i andre dele af uddannelsessystemet. Gymnasieelever skal i dag lære abstrakt videnskabsteori, og helt ned i folkeskolen afleveres synopser med metodeovervejelser, perspektivering og lignende. Samtidig er der sket en svækkelse af praktiske læringsformer - fra sløjdundervisning til projekter om konkrete problemer.

Ændringerne er udtryk for, at de højtuddannede mere enøjet end før sætter deres forestillinger igennem. Konsekvensen er, at uddannelsessystemet bliver en mere fremmed verden for det store flertal, der kommer fra hjem uden en længere boglig uddannelse.

De uddannede klassers dominans

Udviklingen er dybt paradoksal: På den ene side er der stigende fokus på uddannelse til alle, mens der på den anden side bliver flere sociokulturelle barrierer. Hertil kommer problemer med manglende praktikpladser og kortsigtede besparelser. Problemer, der også vanskeliggør målene, men ligger uden for denne artikels rammer.

Hvorfor dette paradoks? Hvorfor forandres uddannelseskulturen i en mere elitær retning? Det er mit postulat, at svaret hænger sammen med den ændring af magtforholdene i samfundet, jeg beskriver i min seneste bog, Eliternes Triumf (Olsen 2010).

Der er i uddannelsesverdenen et tydeligt skel mellem teori og praksis. Når jeg diskuterer barriererne med lærere, studerende, vejledere eller andre praktikere, nikker de fleste genkendende, og mange kan fra deres hverdag tilføje yderligere eksempler. Derimod er holdningen helt anderledes oppe i systemerne blandt embedsmænd, eksperter og en del politikere.

Det beslutningstagende miljø har mere entydigt end tidligere akademisk baggrund, og det er mere løsrevet fra det praktiske liv. Det gælder embedsapparatet (det er ikke kun centraladministrationen, som i dag domineres af DJØF'ere, men også de stadig større kommunale forvaltninger). Det gælder det brede lag af forskere og konsulenter, som lever af at udvikle og evaluere ideer, men ikke af at føre dem ud i virkeligheden. Og det gælder efterhånden også de folkevalgte politikere.

For en generation siden var næsten halvdelen af Folketinget faglærte eller ufaglærte, og mange havde praktisk erfaring som arbejdere, landmænd, selvstændige erhvervsdrivende etc. I dag er MF'erne langt mere skævt rekrutteret. Blandt de yngre er over 70 procent akademikere eller studerende på akademiske uddannelser.

I langt de fleste tilfælde er det samvittighedsfulde mennesker, der handler ud fra de bedste hensigter. Men et mere ensidigt socialt miljø skaber flere blinde vinkler. Det er storbyernes højere middelklasse, som bliver det normale. Det samme gør deres livsformer, forestillinger og måder at lære på. Alt for ofte glemmes det, at over to tredjedele af de unge i dag kommer fra familier, hvor forældrene ikke har en længere boglig uddannelse. Det er vigtigt, at både beslutningstagere og praktikerne, der også tit har en videregående uddannelse, husker det. For uden forståelse for de unge og deres baggrund bliver det ikke just lettere at realisere målet om uddannelse til alle.

Referencer

Undersøgelsen blev offentliggjort i Ugebrevet A4, nr.1 2008

Se mere om Lars Olsen