Mand der taler og gestikulerer
Videnscenter artikel

Fastholdelse ved erhvervsuddannelserne

For at fastholde elever, der er i gang med en erhvervsuddannelse, tilbyder skolen vejledning og stiller kontaktpersoner til rådighed for eleverne. Arbejdet foregår i samarbejde med kommunalbestyrelsen.

Kort om ordningen

Fastholdelse af elever, som er i gang med en erhvervsuddannelse.

Vejledningens mål og indhold

For at fastholde eleverne i uddannelse skal skolen:

  • Yde vejledning og stille kontaktpersoner til rådighed for eleverne, herunder formidle social, personlig eller psykologisk rådgivning til elever, der har behov for det
  • Udarbejde retningslinjer for fastholdelsesarbejdet, herunder nedbringelse af frafald og procedurer ved omvalg eller frafald.

Ansvar for fastholdelsesindsatsen

De enkelte erhvervsskoler. Undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte nærmere regler for fastholdelsesarbejdet.

Skolen skal samarbejde med kommunalbestyrelsen om at fastholde eleverne i uddannelse. Det er skolen som udarbejder retningslinjer for fastholdelsesarbejdet. Formålet med indsatsen er at nedbringe frafaldet på erhvervsuddannelserne.

Børne- og undervisningsministeren kan efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser fastsætte de nærmere retningslinjer. 

Hvor finder vejledningen sted?

På erhvervsskolerne.

Målgrupper

Elever på erhvervsskolerne.

Uddannelseskrav

Uddannelses- og erhvervsvejledning, der indgår i skolens fastholdelsesarbejde, skal varetages af vejledere, der har gennemført de tre obligatoriske moduler samt et relevant valgmodul på diplomuddannelsen i uddannelses- og erhvervsvejledning, en professionsbacheloruddannelse i offentlig administration med studieretning i uddannelses- og erhvervsvejledning eller masteruddannelsen i vejledning.

Alternativt kan vejledningen varetages af personer med erhvervserfaring som vejleder, evt. kombineret med en ældre vejlederuddannelse. Skolen kan i visse situationer fravige uddannelseskravene. For en præcis beskrivelse af uddannelseskravene, se bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, § 63.

Love og regler

Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser (Erhvervsuddannelsesloven), § 30

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser

Bekendtgørelse af lov om kommunal indsats for unge under 25 år