Revalidering
Artikel

Revalidering

Hvis du ikke kan varetage dit arbejde på grund af helbredsmæssige begrænsninger, kan revalidering være en mulighed.

Revalidering er offentlig hjælp fra kommunen til uddannelse og arbejde. Formålet er at forbedre dine muligheder for at forsørge dig selv og din familie.

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Revalidering - et tilbud fra kommunen

Et revalideringsforløb kan bestå af uddannelse, virksomhedspraktik, job med løntilskud eller hjælp til at etablere egen virksomhed.  

Revalideringen falder ofte i to dele:

  • Et indledende forløb, der skal afklare, hvor meget du kan klare at arbejde, og om du har brug for forberedende uddannelse, fx undervisning på 9.-10. klasses niveau eller hf-kurser. Det indledende forløb kaldes også forrevalidering.
  • Den egentlige revalideringsperiode, som starter, når revalideringen er bevilliget, og du sammen med din sagsbehandler har udarbejdet en samlet plan for hele revalideringsforløbet.

Vejledning og opkvalificering

Revalidering kan bestå af forskellige aktiviteter, som har til formål at gøre dig i stand til at varetage et job på trods af din nedsatte arbejdsevne. Kommunen kan blandt andet tilbyde forskellige uddannelsesaktiviteter. De kaldes under ét vejledning og opkvalificering.

Tilbud om vejledning og opkvalificering kan bestå af:

  • Korte vejlednings- og afklaringsforløb, som skal give dig overblik over aktuelle kurser og uddannelser samt viden om arbejdsmarkedet og muligheder for job. Du lærer jobsøgning og får hjælp til at afklare dine valg. Indvandrere og flygtninge kan også blive tilbudt kompetenceafklaring og dansktest.
  • Ordinære uddannelser, der kan omfatte alle former for uddannelser, blot uddannelsen retter sig mod arbejdsmarkedet og har et klart jobsigte. Det kan være danskuddannelse, ordblindeundervisning, hf-kurser og andre gymnasiale uddannelser, AMU-kurser, erhvervsuddannelser eller videregående uddannelse.

Hvem kan få tilbud om revalidering?

Tilbud om revalidering gives til personer med behov for særlig støtte til omskoling og opkvalificering, og hvor de almindelige beskæftigelsesordninger ikke er tilstrækkelige.

Du bliver tilbudt revalidering ud fra en konkret vurdering af dine sociale og helbredsmæssige forhold.

For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
  • må der ikke være andre tilbud, der kan hjælpe dig i job
  • skal der være en realistisk mulighed for, at et revalideringsforløb kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse

Få mere at vide

Borger.dk

På borger.dk kan du læse mere, fx hvordan du kommer i gang med et revalideringsforløb, hvor meget du kan få i revalideringsydelse og hvor længe.

Læs mere om revalidering på borger.dk

Sundhed.dk

På sundhed.dk kan du finde svar på en række spørgsmål om revalidering.

Læs mere om revalidering på sundhed.dk

Lovgrundlag - retsinformation.dk

Lovgrundlaget for revalidering findes i Lov om aktiv socialpolitik og i Lov om en aktiv beskæftigelsespolitik med tilhørende bekendtgørelser.

På Retsinformation.dk kan du læse mere om: