Nordisk ansøger til videregående uddannelse
Artikel

Nordisk ansøger til videregående uddannelse i Danmark

Der er særlige ansøgningsforhold for ansøgere med en adgangsgivende eksamen fra Island, Norge, Sverige, Finland, Grønland eller Færøerne.

Hvis du har en adgangsgivende eksamen fra Island, Norge, Sverige eller Finland – eller fra Grønland og Færøerne - og ønsker at søge optagelse på en videregående uddannelse i Danmark, er der nogle ansøgningsforhold, du skal være opmærksom på.

Det gælder adgangskrav, måden at søge på, ansøgningsfrister, tilbagemelding mv.

Fold alle afsnit ud

Kvotesystemet – kvote 1 og kvote 2

Alle studiepladser i Danmark er opdelt i kvote 1 og kvote 2, og ansøgere vurderes på forskellig måde i de to kvoter. Du bestemmer selv, hvilken kvote du vil søge i.

Kvote 1

I kvote 1 bliver du udelukkende vurderet på karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen. Du ansøger på grundlag af dit oprindelige eksamensbevis. Det vil sige det eksamensbevis, du fik udleveret ved afslutning af din gymnasiale eksamen. Du skal selv uploade dit eksamensbevis på Optagelse.dk under fanen Bilag.

Du kan bruge Eksamenshåndbogen til at omregne dit karaktergennemsnit til den danske 7-trinsskala. Når du har omregnet, kan du undersøge, hvad adgangskvotienten i kvote 1 var på uddannelsen i sidste optagelsesrunde.

Læs mere om optagelsesregler i kvote1.

Gå til Eksamenshåndbogen.

Kvote 2

Kvote 2 giver dig mulighed for at blive vurderet på andre kvalifikationer end kun karaktergennemsnittet i den gymnasiale eksamen. Når du søger i kvote 2, bliver du også vurderet i kvote 1, hvis din gymnasiale eksamen kan omregnes til et dansk karaktergennemsnit.

Enkelte uddannelser har kun optag i kvote 2. Det drejer sig om uddannelser med optagelsesprøve.

Det enkelte uddannelsessted fastlægger selv de kvote 2-kriterier, som de bruger i udvælgelsen af ansøgere. Tjek derfor grundigt hvert uddannelsessteds instrukser om kvote 2-ansøgning. Du skal især være opmærksom på de krav, der stilles til dokumentation af kvote 2-aktiviteter. Dokumentation skal uploades til din ansøgning under fanen Bilag på Optagelse.dk. Samme sted skal du uploade en motiveret ansøgning, hvis uddannelsen stiller krav om det.

Læs mere om optagelsesregler i kvote 2.

Adgangskrav

En gymnasial eksamen fra et af de nordiske lande er adgangsgivende til en videregående uddannelse i Danmark.

Har du ikke en gymnasial eksamen, kan der være andre muligheder for optagelse på videregående uddannelser i Danmark. En erhvervsuddannelse kan eksempelvis være adgangsgivende til nogle erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Specifikke adgangskrav

Der kan være specifikke adgangskrav til flere af uddannelserne. Det betyder, at du skal have bestået bestemte fag på bestemte niveauer. Desuden kan der i visse tilfælde også være krav om bestemte karakterer i bestemte fag.

De specifikke adgangskrav er angivet i danske fagniveauer. Det kan fx være dansk på A-niveau, engelsk på B-niveau, matematik på A-niveau mv. De specifikke adgangskrav fremgår af de enkelte uddannelsesbeskrivelser på UddannelsesGuiden.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du opfylder de specifikke adgangskrav, skal du henvende dig til det uddannelsessted, du søger optagelse på.

Sammenligning af fagniveauer

Du kan se en sammenligning mellem de danske fagniveauer og dit lands fagniveauer ved at slå op i Eksamenshåndbogen. Her kan du også se en omregning af dit karaktergennemsnit til den danske 7-trinsskala.

Gå til Eksamenshåndbogen.

Supplering

Hvis du mangler et eller flere af de krævede fag, kan du tage dem som gymnasiale enkeltfag. Du kan godt benytte det danske suppleringssystem til at tage manglende fag. Det kaldes gymnasial supplering.

Læs mere om Gymnasiale suppleringskurser (GSK).

Sprogkravet om dansk A-niveau

Søger du en dansksproget uddannelse, forventes det, at du kan dansk, såvel mundtligt som skriftligt.

På de dansksprogede universitetsuddannelser er dansk på A-niveau et specifikt adgangskrav. Universiteterne kan have forskellig praksis i forhold til dette adgangskrav. På de fleste universiteter kan sprogkravet opfyldes ved, at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på tilsvarende niveau, men det er ikke tilfældet på alle universiteter.

Undersøg reglerne

Du kan undersøge reglerne på universiteternes egne hjemmesider, hvor de fleste universiteter har en oversigt over de nordiske landes fagniveauer sammenlignet med de danske.

Ansøg via Optagelse.dk

Du søger om optagelse på Optagelse.dk, der åbner 1. februar.

  • Ansøgningsfrist i kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Kvote 1-ansøgningsfristen afhænger af, i hvilket land du har taget din gymnasiale eksamen. Læs mere om ansøgningsfrister nederst i denne  artikel.

Gå til Optagelse.dk.

Læs om, hvordan du søger videregående uddannelse som nordisk ansøger uden dansk NemID.

Underskrift

Hvis du ikke har et dansk cpr-nummer og NemID, skal du være opmærksom på, at du ikke kan underskrive din ansøgning digitalt. I stedet skal du printe en underskriftside, der genereres, når du har godkendt din ansøgning på Optagelse.dk. Underskriftsiden skal du underskrive i hånden og indsende direkte til uddannelsesstedet uden om Optagelse.dk.

Det er dit ansvar, at uddannelsesstedet modtager underskriftsiden inden ansøgningsfristen.  Alle uddannelsessteder modtager den underskrevne underskriftside pr. mail.

Du skal sende en ansøgning til hvert af de uddannelsessteder, du ønsker at søge optagelse på. Du kan i alt sende op til 8 ansøgninger.

Læs mere om ansøgning med underskriftside.

Prioritering af ansøgninger

På Optagelse.dk skal du lave en prioritering af dine ansøgninger. Din 1. prioritet er den uddannelse, du helst vil optages på, din 2. prioritet den, du derefter ønsker osv. Du kan ændre i din prioritering frem til 5. juli kl. 12.

Læs om prioritering.

Svar på ansøgning

Der gives svar på ansøgning til videregående uddannelse den 28. juli. Du får kun ét svar på dine ansøgninger, uanset hvor mange uddannelser/uddannelsessteder du har søgt.

Du får enten tilbudt en plads på en søgt uddannelse, eller du får et samlet afslag fra Den Koordinerede Tilmelding.

Hvis svaret bliver sendt med posten til en udenlandsk adresse, vil du først modtage det nogle dage efter 28. juli.

Bekræft tilbud om studieplads

Hvis du tilbydes en studieplads, skal du inden en bestemt dato svare ja tak eller nej tak til tilbuddet. Hvis du ikke svarer inden denne tidsfrist, mister du studiepladsen. I svaret på din ansøgning er der en instruktion i, hvordan du skal svare.

Ansøgere fra Grønland og Færøerne

For ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, Færøerne samt Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen i Sydslesvig gælder følgende ansøgningsfrister:

  • Kvote 2: 15. marts kl. 12.00
  • Kvote 1: 5. juli kl. 12.00

Grønlandsk særordning

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Grønland, der har opnået et karaktergennemsnit på mindst 6,0, kan under visse betingelser optages uden om adgangsbegrænsningen på en uddannelse inden for en af følgende kategorier:

  • Bacheloruddannelse
  • Erhvervsakademiuddannelse
  • Professionsbacheloruddannelse
  • Kunsthåndværkeruddannelse eller videregående kunstnerisk uddannelse

Læs mere om betingelserne på ufm.dk.

Ansøgere fra Sverige, Norge, Finland eller Island

Ansøgere med en adgangsgivende gymnasial eksamen fra Sverige, Norge, Finland eller Island vurderes på samme grundlag som danske ansøgere.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 15. marts kl. 12.00, uanset om du søger i kvote 2 eller kvote 1.

Få mere at vide

Nogle universiteter har information specifikt rettet mod nordiske ansøgere: