Bonusordninger
Artikel

Bonusordninger

Du kan få justeret karaktergennemsnittet for din gymnasiale eksamen, hvis du opfylder du særlige betingelser.

Der kan være mulighed for justering både ved tidlig studiestart og ved ekstra fag på A-niveau.

Det er ikke dig selv, som skal justere gennemsnittet. Det gør uddannelsesinstitutionen, når de har modtaget din ansøgning.

Fold alle afsnit ud

I gang inden 2 år (hurtigstartsbonus)

Du kan få ganget dit karaktergennemsnit med 1,08, hvis du søger optagelse i kvote 1 med en adgangsgivende eksamen, der senest er afsluttet op til 2 år før ansøgningsåret. Hvis du søger optagelse i kvote 2, vil du automatisk blive vurderet i kvote 1 også, og du vil derfor have samme mulighed for at opnå hurtigstartbonus.

De 2 år regnes fra den eksamenstermin, hvori dit eksamensbevis er udstedt. Det betyder, at i 2019 gælder reglen for de ansøgere, der har afsluttet deres gymnasiale uddannelse i 2017, 2018 eller 2019.

Bemærk: Hurtigstartsbonussen afskaffes fra 2020. Det betyder, at ansøgere, der søger optagelse på en videregående uddannelse i 2020, ikke kan få hurtigstartsbonus.

Hvis du i 2019 søger optagelse på en uddannelse med vinterstart 2020, har du mulighed for at få hurtigstartsbonus.

Uddannelser, der i 2019 giver adgang til bonus for tidlig studiestart, er følgende:

 • Almen studentereksamen (stx)
 • Hf-eksamen (hf)*
 • Merkantil studentereksamen (hhx)
 • Teknisk studentereksamen (htx)
 • Erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux)
 • Bevis for opnået generel studiekompetence (eux 1. del)
 • Færøsk gymnasial uddannelse
 • Grønlandsk gymnasial uddannelse
 • International gymnasial uddannelse, fx International Baccalaureate (IB), Dansk-Fransk Baccalaureat (DFB) og Dansk-Tysk studentereksamen (DIAP)
 • Udenlandsk eksamen, som er sammenlignelig med en dansk gymnasial eksamen

* Enkeltfagskursister, der tager deres hf-eksamen over mere end to år, er også berettiget til hurtigstartsbonus.

Vær opmærksom på, at du – uanset dit karaktergennemsnit – til enhver tid skal opfylde en uddannelses generelle og specifikke adgangskrav for at blive optaget på den. Læs mere om adgangskvotienter.

Hvis dit karaktergennemsnit er opgivet efter 13-skalaen, vil justeringen ske efter omregning til 7-trins-skala.

Forlængelse af 2-årsfristen

Du kan få forlænget 2-årsfristen og få bonus for tidlig studiestart, hvis du er blevet forhindret i at begynde på en uddannelse ud fra en af følgende begrundelser:

 • Værnepligtstjeneste, herunder tjeneste på værnepligtslignende vilkår
 • Uddannelse med henblik på udsendelse som led i forsvarets internationale operationer
 • Adoption eller barsel
 • Længerevarende sygdom
 • Pasning af nærtstående, som er handicappet, alvorligt syg eller døende
 • Træning til og deltagelse i OL og PL som elite- eller verdensatlet udpeget af Team Danmmark

Det er den videregående uddannelsesinstitution, som du søger optagelse på, der afgør, om du opfylder betingelserne for at få fristen forlænget.

Bemærk: Du kan dog højst få sammenlagt 4 års fristforlængelse.

Ekstra fag på A-niveau (bonus A)

Hvis du har valgt et ekstra fag på A-niveau ud over de krævede på din gymnasiale uddannelse, får du automatisk justeret dit karaktergennemsnit. Dvs. at det bliver skrevet ind på dit eksamensbevis.

Et ekstra fag på A-niveau giver en justering med 1,03 og to ekstra fag en justering med 1,06.

I artiklerne om de enkelte gymnasiale uddannelser kan du se, hvor mange fag på A-niveau du skal have som minimum.

Eux: På eux får du 1,03 eller 1,06 i A-bonus afhængigt af, om du har et eller to A-fag ud over det obligatoriske antal. Reglerne for den enkelte erhvervsuddannelse afgør, om ét ekstra fag på A-niveau betyder, at du samlet skal have 2 eller 3 fag på A-niveau.

International Baccalaureate (IB): Ansøgere med en International Baccalaureate (IB) kan ikke opnå bonus for ekstra A-niveaufag; muligheden for bonus A gælder kun for elever med en dansk gymnasial uddannelse. Det samme gælder ansøgere med en hf-eksamen samlet af enkeltfag; disse ansøgere har heller ikke mulighed for at opnå bonus A.

Bemærk - ændring fra 2020: Hvis du i 2020 færdiggør en htx efter den nye ordning, skal du gennemføre fem fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,03 og gennemføre seks eller flere fag på A-niveau for at få ganget eksamensgennemsnittet med 1,06.

Du er typisk på den nye ordning, hvis du er startet på htx efter 1. august 2017.

SU-klippekortet

Begynder du senest to år efter, at du har afsluttet din adgangsgivende uddannelse, vil du have 12 ekstra klip udover det antal, som uddannelsen er normeret til. Det er det samme antal, som gives efter de gamle regler.

Begynder du senere end de to år efter, vil du ikke have de 12 ekstra klip, men du vil have mulighed for at optage et ekstra slutlån i op til 12 måneder ud over de 12 slutlånsrater, alle studerende har mulighed for at låne.

Få mere at vide

Hvis du har brug for yderligere oplysninger, kan du kontakte eVejledning eller en vejleder ved Studievalg.