Videnscenter artikel

Udspil til nyt optagelsessystem

Regeringen fremlagde i sidste uge deres udspil til et nyt optagelsessystem på de videregående uddannelser. Forslagene i udspillet skal imødekomme en række udfordringer i det nuværende.

Et bedre match mellem ansøgere og uddannelser og herunder mere vejledning er et af de fire centrale punkter i forslag til et nyt og bedre optagelsessystem. Forslagene til forbedringer udspringer af en evaluering fra 2020 og en række temamøder mellem Folketingets partier. Overordnet vurderes det, at den koordinerede tilmeldning fungerer godt, men der er nogle forhold, som ikke er hensigtsmæssige. 

Et af de forhold, som man i særlig grad gerne vil rette op på er, at uddannelsesvalget for mange ikke er så velovervejet, som ansøgeren egentligt godt kunne tænke sig. Der er fx 10 %, som takker nej til den uddannelse, som de får tilbudt, og 16 % som springer fra deres uddannelse, allerede det første år. Et andet forhold, som man gerne vil rette op på, er det store fokus på karakterer, som der er på de gymnasiale uddannelser. Herudover vil man gøre op med den måde, som kvote 2 er skruet sammen på. Udvælgelseskriterier er meget forskellige og ofte svære at overskue, samt de favoriserer unge med ressourcestærke forældre. En fjerde udfordring er, at gruppen, der enten har en erhvervsuddannelse eller mange års erhvervserfaring, ikke har mulighed for at søge om optagelse på en lang række af videregående uddannelser.

Regeringens udspil udmønter sig konkret i fire punkter, som skal imødekomme ovenstående udfordringer:

  1. Mere hensigtsmæssig brug af karakterer i kvote 1 - der indsættes fx maksimalt niveau for hvor høj grænsekvotienten kan være
  2. Bedre adgang gennem kvote 2 - der skal fx være en fælles national optagelsesprøve og mulighed for ansøgere med en erhvervsuddannelse og/eller fem års relevant erhvervserfaring kan optages
  3. Mere ensartet og gennemskuelig udvælgelsesproces - fx forenklede og ensartede adgangskrav og ingen brug af socialt skæve udvælgelseskriterier
  4. Et mere reflekteret uddannelsesvalg - styrket uddannelsesvejledning med særligt fokus på udvalgte grupper, som har et større behov for støtte. Herudover skal refleksion integreres i selve ansøgningsprocessen.

Læs mere på temasiden om emnet og find pjecen Flere veje nye muligheder her