Den professionelle vejledning, professionsbeskrivelse

Lektor Rie Thomsen DPU og UU Danmarks næstformand Anders Ladegaard har udarbejdet en professionsbeskrivelse for UUvejlederne

Professionsbeskrivelsen indkredser UUvejledningens mål, rammer og særlige faglighed. Sigtet med beskrivelsen er en styrkelse af UUvejlederne indadtil og en tydeliggørelse af UUvejledningen udadtil.

Den professionelle vejledning