Voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb
Videnscenter artikel

Voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb. Notat fra EVA.

EVA sætter i et notat fokus på, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 har haft for tilgang, frafald og elevprofil blandt voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb.

Notatet bygger videre på tidligere EVA-notater (EVA, 2017; EVA, 2019) om reformens betydning for voksne på erhvervsuddannelserne og bidrager  også med viden om, hvilken betydning erhvervsuddannelsesreformen har haft for ambitionen om, at flere voksne går fra ufaglært til faglært.

Antallet af voksne, der starter på et hovedforløb på erhvervsuddannelserne, faldt efter reformen fra 2015. Der er forskellige udviklingstendenser på de fire hovedområder: Mens der har været et fald i tilgangen til hovedområderne Kontor, handel og forretningsservice og Omsorg, sundhed og pædagogik, har der været en mindre stigning i tilgangen til hovedområderne Teknologi, byggeri og transport samt Fødevarer, jordbrug og oplevelse. Frafaldet er derimod stort set uændret. 

Antallet af voksne, der har påbegyndt et hovedforløb, er samlet set faldet med 14 %, når man sammenligner den årlige tilgang tre skoleår før reformen med fire skoleår efter reformen. Faldet dækker over forskellige udviklinger på de fire hovedområder. Den største ændring er på hovedområdet Omsorg, sundhed og pædagogik, hvor tilgangen er faldet fra 6.600 til 4.400 om året.

Med faldende tilgang til hovedforløbene og det uændrede frafaldsmønster er der udsigt til et fald i det samlede antal voksne, der gennemfører en erhvervsuddannelse efter reformen.

Udfordringen er størst på uddannelserne inden for Omsorg, sundhed og pædagogik, særligt på social- og sundhedsuddannelserne. Før reformen var der i gennemsnit 5.700 personer, der årligt startede hovedforløb på sosu-uddannelserne, mens  tallet efter reformen er på 3.400 personer årligt. Det er et fald på mere end 40 % efter reformen, samtidig med at der synes at være et uændret frafaldsmønster. En lignende udvikling har fundet sted blandt unge. Tilgangen til hovedforløbet på sosu-uddannelserne blandt unge er faldet fra ca. 3.000 til 2.000, svarende til 36 %. Samlet set påbegyndte ca. 8.800 personer på hovedforløbet på sosu-uddannelserne før reformen, mens det efter reformen er faldet til ca. 5.300 personer. Alt dette betyder, at der er udsigt til et markant fald i antallet af nyuddannede sosu-assistenter og -hjælpere i de kommende år, hvis ikke udviklingen vendes. I lyset af den demografiske udvikling med flere ældre er det en meget uheldig udvikling.

På de tre andre hovedområder forventes der ikke større ændringer i antallet af voksne, der gennemfører hovedforløbet, under forudsætning af uændret frafaldsmønster, idet der ikke har været et tilsvarende fald i antallet af voksne, der påbegynder disse.

EVA: Voksne på erhvervsuddannelsernes hovedforløb.