Studerendes uddannelsesforventninger
Videnscenter artikel

Sociale forskelle i studerendes uddannelsesforventninger. Notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Notatet ser på sammenhænge mellem kommende studerendes sociale baggrund og forventninger til videregående uddannelse.

Eksisterende forskning fokuserer på unges uddannelsesforventninger ved afslutningen af grundskolen samt i løbet af gymnasietiden. Dette notat supplerer forskningen med viden om unges uddannelsesforventninger ved overgangen til videregående uddannelse. Notatet ser på den del af en ungdomsårgang, der har søgt ind og er blevet optaget på en videregående uddannelse.

 

Notatet viser, at der er en række sociale forskelle blandt de unge, der har søgt og er blevet optaget på en videregående uddannelse:

For de kommende studerende er der en stærk sammenhæng mellem at have højtuddannede forældre og selv være tilbøjelig til at forvente at opnå en lang videregående uddannelse. Hvor 78 % af de kommende studerende med mindst én forælder med en lang videregående uddannelse stiler efter en kandidat- eller ph.d.-grad, gælder det samme kun for 51 % af de kommende studerende med forældre, der har grundskolen eller en erhvervsuddannelse som højest fuldførte uddannelse.

Notatet viser også, at hver fjerde optagne på en erhvervsakademiuddannelse eller professionsbacheloruddannelse forventer at tage en lang videregående uddannelse. Det vil sige, at de ikke ser sig selv at blive inden for den profession, de i første omgang uddanner sig til, men stiler mod en kandidat- eller masteroverbygning. 

Notat: Sociale forskelle i studerendes uddannelsesforventninger. 

Artikel: Unge ser professionsuddannelser som springbræt til en lang videregående uddannelse.