ingeniørbachelor i energiteknologi
Bacheloruddannelse

Energiteknologi

På uddannelsen lærer du om udvikling af eksisterende og nye energiteknologier og systemer samt om alternative energikilder og deres samspil med energinet og forbrugere.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i energiteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen er tværfaglig, og du får både ingeniørens indsigt i miljøteknologi samt indsigt i økonomi og lovgivning inden for det energitekniske område.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder inden for bl.a. energisektoren, i rådgivende ingeniørvirksomheder eller hos leverandørselskaber af fx vindmøller, brændselsceller eller smart grid-kommunikation.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Inden for de sidste 100 år er omkring halvdelen af jordens fossile brændstoffer blevet brugt, og der er derfor behov for at finde alternative energikilder.

På uddannelsen er der fokus på på viden om eksisterende og nye energiteknologier som fx kraftværker på biomasse, bølgekraftværker og brændselsceller.

Du vil desuden arbejde med såkaldte smart grids, som er intelligente kommunikationssystemer mellem en række elforbrugende produkter fx elbiler, varmepumper og køleskabe. Smart grids får produkterne til at tænde og slukke afhængig af elprisen, så man fx bruger mere energi, når vinden blæser. På den måde kan man udnytte de grønne energikilder bedre. 

Produktion og distribution af energi sker i et komplekst samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning. Med en viden og en forståelse for energisystemer vil du kunne arbejde inden for dette samspil.

Uddannelsen omfatter emner som fx:

 • Energisystemet
 • Energikonvertering
 • El-systemer
 • Varme og flowsystemer
 • Energi og omverdenen/experts in teams
 • Smart energy

Uddannelsen fokuserer på en teoretisk og analytisk tilgang til energisystemer og processer og anvender informationsteknologiske værktøjer til brug for analyserne.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder energiteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i energiteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energiteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør kunne indgå i drifts- og udviklingsarbejde omkring teknologier og projekter og have jobmuligheder inden for bl.a. energisektoren, hos forsyningsvirksomheder og i konsulentbranchen, hvor du kan fungere som bindeled mellem eksperter og generalister, teknikere og politikere.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.