ingeniørbachelor i energiteknologi
Bacheloruddannelse

Energiteknologi

På uddannelsen får du viden om et intelligent og effektivt forbrug af morgendagens ressourcer og sikring af fremtidens energiforsyning.

Fakta

Navn:
Teknisk videnskab (ingeniørfag) i energiteknologi
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen fokuserer på ingeniørfaglige kompetencer inden for energisektoren gennem brug af simulerings- og analyseværktøjer, og du får indsigt i økonomi og lovgivning inden for det energitekniske område.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse og blive civilingeniør. Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i fx energisektoren, rådgivende ingeniørvirksomheder, kommuner, statslige styrelser ministerier, energiselskaber, energiforsyning og -distribution.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Forbruget af jordens fossile brændstoffer understreger behovet for at finde alternative energikilder, og uddannelsens fokus er integration af alternative og vedvarende energikilder i det danske energisystem. Du kvalificeres til at arbejde med denne omstilling og kravene om udvikling af metoder til analyse, design, styring og optimering af fremtidens energisystem.

Du får på uddannelsen indsigt i det komplekse samspil mellem teknologi, økonomi og lovgivning og forberedes til at tænke innovativt i forhold til at kombinere forskellige energiteknologier.

Ud over grundfag som matematik, fysik, termodynamik og elektrofysik omfatter uddannelsen emner som fx:

 • Energisystemet
 • Energikonvertering
 • El-systemer
 • Varme og flowsystemer
 • Energi og omverdenen/experts in teams
 • Smart energy

Uddannelsen fokuserer på en teoretisk og analytisk tilgang til energisystemer og processer og anvender it-værktøjer til brug for analyserne.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning, forelæsninger og projektarbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B og kemi C eller fysik B og bioteknologi A eller geovidenskab A og kemi C

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke krav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Odense.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder energiteknologi som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i energiteknologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i energiteknologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det teknisk-videnskabelige område.

Bemærk: Der findes ikke en samlet liste over mulige kandidatuddannelser.

Du vil som færdiguddannet civilingeniør kunne arbejde med fx projekt- og udviklingsarbejde inden for industrielle processer, varmeenergi, køleforsyning og vindenergi. Der vil også være jobmuligheder inden for rådgivende ingeniørarbejde samt projekt- eller serviceledelse inden for energisektoren og konsulentopgaver med fokus på systemløsninger og systemsalg.

Endvidere vil der være muligheder for administration inden for statslige styrelser og ministerier, herunder fx administration af autorisationer og sikkerhedsregler i sektoren. Endelig vil du kunne arbejde inden for undervisning og forskning.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for ingeniørarbejde.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.