bacheloruddannelse i Sociologi og kulturanalyse
Bacheloruddannelse

Sociologi og kulturanalyse

Uddannelsen i sociologi og kulturanalyse kombinerer sociologi og antropologi med en praksisnær tilgang.

Fakta

Navn:
Sociologi og kulturanalyse
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
En gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Den giver indsigt i, hvordan forhold i samfundet, på arbejdsmarkedet, i virksomheder og i organisationer spiller sammen med sociale og kulturelle forandrings- og udviklingsprocesser, både på individ-, gruppe- og samfundsniveau.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil have jobmuligheder inden for den offentlige sektor, i interesseorganisationer og NGO'er samt i flere typer af private virksomheder, fx konsulentvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen lærer du bl.a. om, hvordan du kan analysere samfundet på forskellige niveauer ud fra sociologiske og antropologiske teorier og metoder, og du får viden om, hvordan samfundets udviklingsprocesser er struktureret og organiseret.

Du arbejder med analyser af det moderne samfund, dets strukturer, systemer, kulturer og grupperinger, og du får indsigt i, hvordan sociale enheder og organisationer er bygget op ud fra et sociologisk og kulturelt perspektiv.

Du får undervisning inden for følgende emner:

 • Sociologi, der bl.a. giver et overblik over sociologiske teorier og analyseredskaber samt indsigt i samfundet og dets institutioner ud fra et økonomisk, organisatorisk, politisk og kulturelt perspektiv
 • Metodefag, hvor du bl.a. lærer at arbejde med kvalitative og kvantitative metodiske værktøjer som statistik, interview, antropologisk feltarbejde og at bruge dataanalyse til at opnå indsigt i eksisterende datamateriale
 • Tematisk projektarbejde (semesterprojekter), hvor du i gruppearbejde benytter de opnåede teoretiske og metodiske færdigheder inden for temaerne samfundsanalyse, marked og forvaltning, organisation og planlægning samt kulturanalyse

Uddannelsen er organiseret omkring semesterprojekter, der bliver udført for private, offentlige eller frivillige organisationer. Disse projekter foregår i grupper og med tilknytning til en universitetsvejleder. 

På 5. semester har du mulighed for at specialisere dig. Du kan vælge mellem studieforløb på et dansk eller et udenlandsk universitet eller et projektorienteret forløb (praktik) i Danmark eller udlandet.

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, øvelser, vejledning og projektarbejde i felten samt opgaver med studenteroplæg og gruppearbejde.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BSc.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Er du startet på hf efter 1. august 2017, skal du have en udvidet fagpakke for at blive optaget.

Det samme gælder, hvis du efter 1. august 2017 er startet på et merkantilt eux-forløb og søger optagelse på baggrund af eux 1. del.

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Enten historie B, idehistorie B, samfundsfag B eller samtidshistorie B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

 • Du skal bestå en optagelsesprøve, hvis du søger optagelse via kvote 2

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i Esbjerg.

Syddansk Universitet (SDU)

SDU udbyder sociologi og kulturanalyse som en 3-årig bacheloruddannelse.

SDU udbyder også en kandidatuddannelse i Cultural Sociology.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.sdu.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Syddansk Universitet  
Esbjerg (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i sociologi og kulturanalyse kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det samfundsvidenskabelige område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelsen i Cultural Sociology.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i den offentlige sektor og i interesseorganisationer og ngo'er i Danmark og i udlandet samt i den private servicesektor, især konsulentvirksomheder.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Administrativt arbejde og Organisation, udvikling og rådgivning.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Inspiration til valg af job og uddannelse.