kandidatuddannelse i Ægyptologi
Bacheloruddannelse

Ægyptologi

På uddannelsen i ægyptologi lærer du om ægyptisk oldtidskultur i tiden fra ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh.e.Kr. Du lærer også om Ægyptens historie.

Fakta

Navn:
Ægyptologi
Andre betegnelser:
Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi)
Varighed:
3 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du læser tekster om Ægypten og studerer primære kilder, det vil sige originale ting og indskrifter fra den ægyptiske oldtid. Ligeledes får du viden om kunst og videnskab i tiden under de ægyptiske faroer.

Efter bacheloruddannelsen kan du læse videre på en kandidatuddannelse. Du vil efterfølgende bl.a. have mulighed for at arbejde på museer eller inden for undervisning og forskning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen i ægyptologi studerer du den oldægyptiske civilisation fra ca. 3000 f.Kr. til det 4. årh. e.Kr., hvor landet blev kristent. Du lærer at analysere den ægyptiske kultur på et videnskabeligt grundlag ud fra de kilder, der findes fra den tid.

Kilderne kan være skriftlige eller materielle i form af templer, grave, huse og byer. Det videnskabelige grundlag for at arbejde med kilderne får du gennem studier af de ægyptiske sprog og den ægyptiske grammatik, hvor du kommer til at arbejde med oversættelse og kulturhistoriske teorier og metoder.

I løbet af uddannelsen får du undervisning i:

 • Mesopotamiens oldtid, som handler om kulturen i det område, der i dag ligger i Irak og Syrien.
 • Ægyptens oldtid, hvor du bl.a. lærer om Ægyptens historie, samfundsforhold og arkæologi. Du får også kendskab til datidens kunst, litteratur og religion.
 • Ægyptisk sprog, hvor du arbejder med oversættelse og grammatik. Studiet af sproget er koncentreret om middelægyptisk, og du lærer at oversætte middelægyptiske tekster inden for forskellige genrer.

Det første halve år af faget ægyptologi er fælles med assyriologi og nærorientalsk arkæologi. Alle tre fag er studieretninger på Mellemøstens sprog og samfund.

Undervisningen veksler mellem holdundervisning med studenteroplæg og diskussion og mere selvstændigt projektarbejde, der ofte foregår i grupper.

Du kommer til at læse meget selvstændigt under vejledning af fagets lærere. Faglitteraturen er på engelsk, tysk eller fransk. Derfor er det vigtigt, at du kan læse tekster på de tre fremmedsprog.

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt. Uddannelsen giver den akademiske titel BA.

Adgangskrav

For at blive optaget på bacheloruddannelsen skal du have bestået en af følgende:

 • En gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx) eller eux
 • En tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial eksamen

Specifikke adgangskrav er:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Enten historie B, idehistorie B eller samtidshistorie B
 • Yderligere et fremmedsprog (begyndersprog A eller fortsættersprog B) 

Alle fag skal være bestået.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på Københavns Universitet:

Fra optagelsen 2018 skal karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen være mindst 6,0 (uden hurtigstartbonus).

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

 • Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl. 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Om det enkelte universitet

Uddannelsen foregår i København.

Københavns Universitet (KU)

KU udbyder Mellemøstens sprog og samfund (ægyptologi) som en 3-årig bacheloruddannelse.

KU udbyder også en kandidatuddannelse i ægyptologi.

Du kan læse mere om bacheloruddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Om vurdering af ansøgere i kvote 2 se www.ku.dk.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Københavns Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Københavns Universitet  
København K (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med en bacheloruddannelse i ægyptologi kan du læse videre på en kandidatuddannelse inden for det humanistiske område. Du kan bl.a. komme ind på kandidatuddannelserne i ægyptologi og tværkulturelle studier.

Bemærk: Der findes ikke en samlet oversigt over mulige kandidatuddannelser.

Uddannelsen er traditionelt rettet mod en uddannelse som forsker, men giver en grundlæggende forståelse for mellemøstlig kultur, som du kan erhvervsrette gennem valgfrie fag.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde med undervisning eller på museer. Der er kun få job inden for selve faget, og mange søger også job inden for bl.a. kulturformidling eller administration og arbejder fx i ministerier, rejsebranchen, formidlingssektoren og på forlag.

Læs mere om arbejdsområder og typer af job inden for Undervisning og vejledning og Kultur- og museumsarbejde.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Mulighed for videregående uddannelse efter gymnasial eksamen.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Et ophold i udlandet kan styrke dine faglige og personlige kompetencer.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.