uddannelsen til diplomingeniør i trafik og transport
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik

Uddannelsen i mobilitet, transport og logistik handler om samfundsmæssige og økonomiske overvejelser samt planlægning og optimering inden for hele det trafikale og trafikpolitiske område.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - mobilitet, transport og logistik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Uddannelsen hed tidligere Diplomingeniør - trafik og transport. Du får viden om de tekniske og samfundsfaglige beregninger og løsninger, der ligger bag de store investeringer i en trafikal infrastruktur, og du lærer at benytte matematik og it i udarbejdelsen af dine løsningsmodeller.

Som færdigudddannet diplomingeniør har du mulighed for at arbejde i fx transportvirksomheder, trafikselskaber, offentlige styrelser eller rådgivende ingeniørfirmaer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen vil du få en bred viden om logistik og planlægning af kollektiv trafik og vejtrafik. Du lærer om såvel den planlægningsmæssige side af sagen som om drift og optimering af trafik.

Uddannelsens fokus er på begreberne:

 • Mobilitet
 • Transport
 • Logistik

Du kommer desuden til at beskæftige dig med områder som intelligente transportsystemer, transportmedellering og -simulering, transportøkonomi, strategisk transportanalyse samt arealplanlægning, og vil desuden få undervisning i statistik, projektledelse og innovation.

Ved hjælp af anvendt matematik, statistik og it-programmer lærer du at designe planlægningsmodeller og vil kunne komme med trafikale løsningsforslag, der tager hensyn til såvel samfundets behov som befolkningens ønsker og krav til transportmuligheder.

Der er på femte semester indlagt ½ års praktik, som typisk vil foregå i et rådgivende ingeniørfirma, en transportvirksomhed eller en større kommune. Praktikken kan foregå i Danmark eller i udlandet.

På de to sidste semestre har du mulighed for at specialisere dig inden for et område eller at arbejde med mere generelle planlægningsopgaver.

Undervisningen indeholder tværfaglig undervisning, projektarbejde, forelæsninger og holdundervisning. Du bliver trænet i såvel skriftlig som mundtlig formidling af resultaterne af dit projektarbejde.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Mobility, Transport and Logistics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

 • Gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux) eller særligt hf-forløb for fremmedsprogede (GIF)
 • En tilsvarende udenlandsk eller international eksamen
 • Adgangseksamen til ingeniøruddannelserne

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Enten fysik B eller geovidenskab A eller samfundsfag A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du ikke har en gymnasial uddannelse men fx en erhvervsuddannelse, kan du tage et adgangskursus til ingeniøruddannelserne.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Fra optagelsen 2020 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 7,0.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen forgår primært i Lyngby samt i Ballerup.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder trafik og transport som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2017

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet vil du have jobmuligheder i rådgivende ingeniørfirmaer, i trafik- og transportselskaber, i statslige styrelser eller i kommuners og regioners pæanlægningsafdelinger.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigt over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Ingen tilgængelige data for uddannelsen.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...