uddannelsen til diplomingeniør i forsyningsteknik
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - klima og forsyningsteknik

På uddannelsen til klima- og forsyningsingeniør lærer du om planlægning, design og dimensionering af klimatilpasningsprojekter, vandforsyning, spildevands- samt fjernvarmeanlæg

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - forsyningsteknik for vand, spildevand og fjernvarme
Andre betegnelser:
Klima og forsyningsingeniør
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Som færdiguddannet klima- og forsyningsingeniør vil du kunne finde job i en forsyningsvirksomhed, en rådgivende ingeniørvirksomhed, en entreprenørvirksomhed eller inden for den offentlige sektor.

Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen til forsyningsingeniør får du en grundlæggende faglig teoretisk viden samt indsigt i teknologier og processer inden for klima og forsyning.

Du lærer at planlægge og dimensionere klimatilpasningsprojekter og forsyningsanlæg samt forsyningsledninger. Du får viden om processerne på de enkelte forsyningsanlæg og om den samfundsmæssige, økonomiske, arbejdsmiljø- og miljømæssige effekt af projekterne.

På uddannelsen arbejder du med at indtænke bæredygtighed og cirkulær tankegang i klimatilpasnings- og forsyningsprojekter. Desuden vil du få kendskab til forsyningsbranchens lovgivningsmæssige, økonomiske og politiske vilkår, og du vil lære om kommunikation og ledelse af klima- og forsyningsprojekter.

Digitale værktøjer

Undervejs lærer du at bruge de digitale værktøjer, som branchen anvender. Det er fx databaser, gis-platforme, modellerings-software og projektstyringsværktøjer.

Specialer

Du kan specialisere dig inden for:

 • Vandforsyning
 • Spildevand
 • Varmeforsyning

Du får også kendskab til forsyningsbranchens lovgivningsmæssige vilkår samt til områdets udbuds- og entrepriseret.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som projektarbejde, holdundervisning, laboratoriearbejde og praktiske øvelser. På alle semestre er undervisning og projektarbejde tilrettelagt som problembaseret undervisning. Uddannelsen er meget praksisorienteret og du arbejder med reelle problemer, som ofte løses i samarbejde med en forsyning eller en rådgivende ingeniørvirksomhed.

I undervisningen lægges der vægt på, at du får et bredt fokus på problemløsningen, således at du ser opgaverne i et større perspektiv. Du lærer at se på helheden og sammenhængen, frem for at se et problem som en isoleret enhed uden konsekvens for omgivelserne.

Sprog

Uddannelsen udbydes både på dansk og på engelsk. På den danske uddanneslse, vil der indgå kurser, som foregår på engelsk.

Praktik

Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som foregår i forsyningsvirksomheder, hos rådgivere, entreprenører eller myndigheder i enten Danmark eller i udlandet. 

Titel

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. 

Den engelske betegnelse er Climate and Supply Engineering. 

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi C eller bioteknologi A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Yderligere adgangskrav på VIA University College

 • Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.
 • For ansøgere i Kvote 2 lægges også vægt på, om du har et fag- eller uddannelsesrelevant kursus af minimum 6 måneders varighed.
 • Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Udenlandsk eller international eksamen

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Horsens.

VIA University College

VIA University College udbyder forsyningsingeniør som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Uddannelsen udbydes også som fjernundervisning.

Adgangskvotienter 2021

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Professionshøjskolen VIA University College  
Horsens (Sommerstart)AO
Horsens (Sommerstart, engelsk)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder i forsyningsvirksomheder, rådgivende ingeniørvirksomheder, entreprenørvirksomheder eller inden for den offentlige sektor.

Mere uddannelse

Det er muligt at tage en kandidat eller master efterfølgende.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information