uddannelsen til diplomingeniør i kemi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemi

Diplomingeniøruddannelsen i kemi og kemiteknik handler om at omsætte viden om kemi og forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemi
Andre betegnelser:
Kemi- og bioteknologi, Kemi og bioteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får undervisning i bl.a. kemisk og bioteknologisk procesteknik, almen og organisk kemi samt fysik og matematik. Uddannelsen giver dermed den nødvendige teoretiske baggrund for at kunne udføre den praktiske del af jobbet. Du får erfaring med arbejdsområderne under den indlagte praktikperiode.

Som kemiingeniør kan du arbejde med produktion, udvikling og rådgivning i virksomheder, der arbejder med kemiske og bioteknologiske processer. Det kan bl.a. være i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, i laboratorier og ved miljøforvaltninger. Du har også mulighed for at læse videre på en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomingeniører inden for kemi arbejder med områder, hvor kemiske processer spiller en rolle. Det kan være alt fra produktion af cement og chokolade til glatførebekæmpelse eller rensning af røg.

Der er forskelligt fokus i uddannelsen alt efter, hvor i landet du læser, og du har mulighed for at specialisere dig.

Du får undervisning i fag som fx:

 • Biologisk kemi
 • Fysik og matematik
 • Statistik
 • Kemiteknologi
 • Almen, uorganisk og organisk kemi
 • Materialelære
 • Teknisk termodynamik
 • Kemisk og evt. bioteknologisk procesteknik
 • Kemisk og evt. bioteknologisk produktion
 • Processtyring og -regulering

Undervisningen veksler mellem forelæsninger og projektorienteret undervisning med projektarbejde, der ofte foregår i grupper. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed.

Du afslutter uddannelsen med et diplomingeniørprojekt og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Yderligere adgangskrav på Syddansk Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Yderligere adgangskrav på Aalborg Universitet:

Fra optagelsen 2019 skal du have matematik A med et karaktergennemsnit fra den gymnasiale eksamen på mindst 4,0.

Yderligere adgangskrav på Aarhus Universitet:

Fra optagelsen 2019 indføres et krav på mindst 7,0 i karaktergennemsnit (uden hurtigstartbonus) i den gymnasiale eksamen og mindst 7,0 i karaktergennemsnit i matematik A.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Yderligere adgangskrav på Danmarks Tekniske Universitet:

Der er krav om engelsk på mindst B-niveau.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

 

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Nogle uddannelsessteder har også vinterstart. Se det enkelte uddannelsessteds hjemmeside.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Esbjerg, Lyngby ved København, Odense, Aalborg og Aarhus.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

På DTU hedder uddannelsen kemi- og bioteknik og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Bemærk: Ønsker du at søge om optagelse til studiestart i februar, skal du indsende et ansøgningsskema, som du kan finde på DTU's hjemmeside. Ved vinteroptaget er ansøgningsfristerne 1. december kl. 12 for kvote 1-ansøgere og 15. oktober kl. 12 for kvote 2-ansøgere.

Syddansk Universitet (SDU)

På SDU hedder uddannelsen kemi- og bioteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Miljø, fx miljøledelse, risikovurdering og renere teknologi
 • Kemisk procesteknik, som handler om design af kemiske anlæg
 • Bio- og fødevareteknologi, som er de industrielle teknikker til fermentering (gæring), forarbejdning og konservering
 • Analytisk kemi og kvalitetsstyring

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Syddansk Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart i september.

Aalborg Universitet (AAU)

På AAU hedder uddannelsen kemi og bioteknologi og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse (professionsbachelor).

Du kan specialisere dig inden for:

 • Bioteknologi
 • Kemi
 • Miljøteknik

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aalborg Universitet.

Bemærk: Der er fri adgang, hvis du søger rettidigt og opfylder adgangskravene. Der er kun studiestart i september.

Aarhus Universitet (AU)

På AU hedder uddannelsen Kemi (kemiteknik) og udbydes som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse. Diplomingeniøruddannelsen indeholder et halvt års praktikophold i en ingeniørvirksomhed. Praktikopholdet er oftest lønnet.

Herefter kan du vælge at læse videre til fx civilingeniør i Kemi og bioteknologi på AU, hvilket tager to år ekstra.

Du kan vælge en række valgfag, der bl.a. retter sig mod:

 • Materialer (uorganisk og polymerer/plast)
 • Design, drift og energioptimering af kemiske produktionsanlæg
 • Miljøteknologi

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Bemærk: Der er kun studiestart i august.

Adgangskvotienter 2018

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aalborg Universitet  
Esbjerg (Sommerstart)AO 
Aalborg (Sommerstart)AO 
Syddansk Universitet  
Odense M (Sommerstart)AO 
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)7,04,6
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommer- og vinterstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik kan være lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor kemiske og biokemiske processer indgår. Du kan komme til at arbejde i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger og i laboratorier såvel som i rådgivende virksomheder.

Du kan også komme til at beskæftige dig med projektering og drift af store produktionsanlæg, laboratorier, rensningsanlæg, kraftværker osv.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

De nyuddannede beskæftiges i høj grad i rådgivende ingeniørfirmaer samt i medicinalindustrien og andre kemiske industrier.

Anden operationel service omfatter bl.a. emballering af farmaceutiske produkter efter sikkerhedsforskrifter. Anden videnservice omfatter bl.a. patentmæglervirksomhed, miljørådgivning og anden teknisk rådgivning.

Kategorien Andre omfatter ansættelse af få nyuddannede i en bred vifte af brancher (ca. 50).

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Se mulige videregående uddannelser efter en gymnasial eksamen.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Pige med bøger
Pige med bøger

Få inspiration til afklaring af dine interesser og muligheder i forhold til at vælge uddannelse...