Uddannelsen til Diplomingeniør - kemi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - kemi

På uddannelsen får du et indblik i den teknologiske udvikling på området, og du lærer at arbejde med kemiske processer både i laboratoriet og på store anlæg.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - kemi
Andre betegnelser:
Kemiteknik
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du opbygger din teoretiske viden inden for kemi gennem arbejdet med virkelige problemstillinger. På hvert semester kommer du til at arbejde med virksomhedscases, og som nyuddannet vil du allerede have en vis rutine og professionalisme, både fra praktikken og fra projektarbejdet.

Som færdig diplomingeniør vil du have en indsigt i samfundets kemiteknologiske udfordringer, og virksomhedernes aktuelle innovationsbehov. Du vil kunne få en rolle i de kommende års gennemgribende transformation af verdenssamfundet, fx gennem udfasningen af fossile brændsler og implementering af nye og bæredygtige energiformer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Diplomingeniører inden for kemi og kemiteknik arbejder med kemiske processer både i laboratoriet og i virkeligheden på store anlæg. Du kommer til at arbejde i krydsfeltet mellem naturvidenskab og teknologi.

Du får undervisning i fag som fx:

 • Almen kemi
 • Introducerende kemiteknologi
 • Organisk kemi
 • Biokemi
 • Reaktorteknik
 • Polymerkemi
 • Anvendt matematik
 • Valgfag på 6. og 7. semester

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning, laboratoriearbejde og projektarbejde med andre studerende og undervisere. Der er indlagt ½ års praktik i en virksomhed på 5. semester.

Valgfagene kan eksempelvis være procesdesign, videregående procesteknik, fødevarekemi, membranteknologi, virksomheds- og driftsøkonomi, jura og mikrobiologi.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen professionsbachelor/diplomingeniør i kemi (kemiteknik).

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in Chemical Engineering.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Enten kemi B eller bioteknologi A

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Karaktergennemsnittet fra den gymnasiale eksamen skal være mindst 7,0 (inkl. bonus for ekstra A-fag), og karaktergennemsnittet i matematik A skal være mindst 7,0.

Ansøgere, som ikke opfylder eller ikke forventes at opfylde ovenstående, kan søge optagelse via en adgangsprøve (ansøgningsfrist 15. marts kl. 12.00). En bestået adgangsprøve sidestilles med opfyldelse af karakterkravet.

Læs mere om kvote 2-kriterier på uddannelsesstedets hjemmeside.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00.
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus.

AU udbyder Kemi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Aarhus Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Aarhus Universitet  
Aarhus N (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Som færdiguddannet diplomingeniør kan du gå direkte ud på arbejdsmarkedet. Uddannelsen giver dig jobmuligheder inden for udvikling og produktion af produkter, hvor kemiske og biokemiske processer indgår.

Du kan komme til at arbejde i den kemiske industri, i levnedsmiddel- og medicinalindustrien, ved miljøforvaltninger og i laboratorier såvel som i rådgivende virksomheder.

Du kan også komme til at beskæftige dig med projektering og drift af store produktionsanlæg, laboratorier, rensningsanlæg, kraftværker osv.

Du kan læse videre ved bl.a. at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør. Hvis du ønsker at læse videre til civilingeniør, skal du under din diplomingeniøruddannelse eventuelt tilvælge bestemte kurser.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information