uddannelsen til diplomingeniør i it og økonomi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - it og økonomi

Uddannelsen kombinerer it-teknologi med økonomi, og du lærer bl.a. at designe og programmere softwaresystemer både til pc, tablets / smartphones.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - it og økonomi
Varighed:
3½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU

Du får indblik i en virksomheds økonomiske rammer og organisatoriske forhold, så du forstår den virksomheds forretningsområde, som du skal udvikle applikationer til. Uddannelsen er tværfaglig og udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).

Som færdiguddannet diplomingeniør vil du have viden om både softwareudvikling og indsigt i den kommercielle side af en virksomheds drift. Du kvalificeres på den måde til at være bindeled mellem forskellige typer virksomheders økonomi- og produktionsafdelinger.

 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i it og økonomi giver dig en bred viden inden for IT-teknologi med fokus på softwareudvikling, herunder udvikling af applikationer til mobile enheder som smartphones og tablets samt system design.

Samtidig lærer du om virksomheders økonomi, organisation og ledelse med fag som fx managerial economics, økonomistyring og erhvervsret. Denne del af uddannelsen foregår på Copenhagen Business School (CBS).

På den it-teknologiske linje lærer du at deltage i udvikling af nye ikt-applikationer, lige som du lærer at analysere og vurdere deres brugbarhed under hensyn til de økonomiske, sociale og kulturelle sammenhænge, de indgår i.

Du får bl.a. undervisning i fag som:

 • Objektorienteret programmering
 • Udviklingsmetoder til IT systemer
 • Objektorienteret analyse og design
 • WEB 2.0 programmering
 • Brugergrænseflade design
 • Applikationsudvikling til smartphones

Undervisningen veksler mellem forelæsninger, holdundervisning og projektarbejde. Studiet indeholder 30 ECTS valgfrie kurser, som kan tages på DTU, CBS, eller på et udenlandsk universitet.

Der er på studiet indlagt ½ års praktik, som ligeledes kan foregå enten i Danmark eller i udlandet.

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Uddannelsens engelske titel er Bachelor of Engineering in IT and Economics.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Du kan også søge med en relevant videregående uddannelse.

Specifikke adgangskrav er:

 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A
 • Engelsk B

Alle de krævede fag skal være bestået. Kravet gælder optagelse i såvel kvote 1 som kvote 2.

Opfylder du ikke kravene, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

 • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
 • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

 • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00. 
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00.

Læs mere om optagelse generelt.

Vinteroptag

På nogle uddannelsessteder kan der være mulighed for at blive optaget om vinteren. Læs mere om ansøgningsfrist og ansøgning om optagelse på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår primært i Lyngby med kurser på Frederiksberg i løbet af de to første semestre.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder it og økonomi som en 3½-årig diplomingeniøruddannelse.

Uddannelsen udbydes i samarbejde med Copenhagen Business School (CBS).

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2020

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kgs. Lyngby (Sommerstart)6,94,5

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Med uddannelsen vil du kunne fungere som et specialiseret bindeled mellem en økonomi- og en produktionsafdeling i forskellige typer af virksomheder.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Inspiration

Ingen relevante arrangementer til denne uddannelse

Interview med folk under uddannelse og i job.

Se mulige videregående uddannelser efter en ungdomsuddannelse.

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Både teoretisk og praktisk undervisning.

Zoom ind og sammenlign uddannelser.