Uddannelsen til Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fiskeriteknologi

På uddannelsen lærer du om udvikling og sikring af bæredygtige fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

En stor del af uddannelsen foregår i Grønland. Du får en grundlæggende introduktion til livet i havet (havmiljø, marinbiologi, oceanografi og marinelevende ressourcers dynamik) samt ingeniørfaglige grundfag som fx matematik.

Derudover har uddannelsen særligt fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning samt fødevareteknologi ift. fisk og skaldyr.

Som færdiguddannet kan du arbejde inden for fiskerierhvervet både i Grønland, Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at få job i fx rådgivende firmaer, interesseorganisationer eller inden for fiskeriforskning og fiskeriforvaltning. 

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen i fiskeriteknologi retter sig mod job som fiskeriingeniør. Som fiskeriingeniør kan du beskæftige dig med hele værdikæden fra livet i havet over fiskeri og fangst til fødevareproduktion og –teknologi samt forvaltning af fisk og skaldyr.

Uddannelsens struktur

 • 1., 2. og 3. semester: Undervisningen foregår i Sisimiut i Grønland på Center for Arktisk Teknologi. Undervisningen er bygget op omkring kurser, hvor du arbejder med et tværfagligt tema inden for forskellige fiskeri- og fødevarerelaterede emner
 • 4. og 5. semester: Undervisningen foregår på DTU i Lyngby og Ballerup med kurser inden for alment ingeniørfaglige og fiskeriteknologiske emner
 • 6. semester: Du er i praktik i fx en fiskerivirksomhed eller en forvaltningsmyndighed i enten Danmark, Grønland eller i udlandet
 • 7. semester: Du har tilvalgskurser på DTU i Lyngby og Ballerup eller på et universitet i udlandet
 • 8. semester: Du afslutter uddannelsen med et diplomingeniørprojekt, som ligeledes kan finde sted i Danmark, Grønland eller udlandet

I afsnittet Økonomi kan du læse om de rejseudgifter, du får dækket ifm. studiet. 

Titel

Du får titlen diplomingeniør/professionsbachelor. Den engelske titel er Bachelor of Engineering in Fischeries Technology.

Undervisning

Undervisningen veksler mellem praktisk feltarbejde, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning og laboratorieøvelser.

Praktik

Der er praktikforløb på uddannelsen.

Eksamen

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt).

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

En af følgende:

Specifikke adgangskrav

Der gælder følgende specifikke adgangskrav:

 • Engelsk B
 • Matematik A
 • Enten fysik B eller geovidenskab A

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

 • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
 • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

 • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
 • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

 • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår delvist i Lyngby/Ballerup og delvist i Sisimiut i Grønland.

Læs mere på uddannelsesstedets hjemmeside:

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Sisimiut (Sommerstart)AO

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. 

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn 

Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Rejser

Grønlandske studerende får rejser i forbindelse med studiet betalt gennem Det Grønlandske Hus, og har derigennem også adgang til yderligere tilskud. Der skal søges særskilt om dette via Det Grønlandske Hus samtidigt med ansøgning om optagelse på studiet. 

Øvrige studerende får betalt rejsen fra Købehavn til Sisimiut før studiestart, samt rejsen fra Sisimiut til Købehavn efter 3. semester. Du får mere information om dette, når du er blevet optaget.

Fremtidsmuligheder

Efter uddannelsen kan du få job i fiskeindustrien samt hos rådgivere, interesseorganisationer, offentlige forvaltninger eller inden for fiskerierhvervet i Grønland, Danmark eller andre steder i verden.

Du kan også komme til at arbejde inden for fx fiskeindustrien (både fangst-, processerings-, og teknologi-supply-sektoren), i interesseorganisationer, rådgivende firmaer eller i ministerier (primært fiskeri og naturforvaltning) samt på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Mere uddannelse

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør.

Læs mere om uddannelser til civilingeniør.

Love og regler

Bekendtgørelse om uddannelserne til professionsbachelor som diplomingeniør. Nr. 2674 af 28. december 2021.

Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser. Nr 36 af 13. januar 2022.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information