Uddannelsen til Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Professionsbacheloruddannelse

Diplomingeniør - fiskeriteknologi

En stor del af uddannelsen foregår i Grønland. Alligevel kan den bruges globalt, idet den fokuserer på udvikling og sikring af bæredygtige fiskerierhverv, både samfundsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt.

Fakta

Navn:
Diplomingeniør - fiskeriteknologi
Varighed:
4 år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen
Økonomi:
SU

Uddannelsen giver en grundlæggende introduktion til livet i havet (havmiljø, marinbiologi, oceanografi og marine levende ressourcers dynamik) samt ingeniørfaglige grundfag (matematik mv). Derudover har uddannelsen særligt fokus på fangstteknologi, fiskeriforvaltning samt fødevareteknologi ift.  fisk og skaldyr.

Som færdiguddannet vil du kunne arbejde inden for fiskerierhvervet både i Grønland, Danmark og udlandet. Der er også mulighed for at få job i fx rådgivende firmaer, interesseorganisation eller inden for fiskeriforskning og fiskeriforvaltning.

Bemærk: Uddannelsen havde første studiestart i 2019. 

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen i fiskeriteknologi retter sig mod job som fiskeriingeniør. Som fiskeriingeniør kan du beskæftige dig med hele værdikæden fra livet i havet over fiskeri og fangst til fødevareproduktion og –teknologi samt forvaltning af fisk og skaldyr.

Undervisningen veksler mellem praktisk feltarbejde, holdundervisning, gruppearbejde, projektarbejde, opgaveregning og laboratorieøvelser.

De første tre semestre foregår i Sisimiut i Grønland på Center for Arktisk Teknologi. Her er undervisningen bygget op omkring kurser, hvor du arbejder med et tværfagligt tema inden for forskellige fiskeri- og fødevarerelaterede emner.

Projekterne vil være praksisnære og i så høj grad som muligt lokalt forankret i fx fiskerivirksomheder eller lokalsamfund.

4. og 5. semester foregår på DTU i Lyngby og Ballerup. De består af kurser inden for alment ingeniørfaglige og fiskeriteknologiske emner.

På tredje år er der indlagt ½ års ingeniørpraktik i en virksomhed inden for fiskeriet, en rådgivende virksomhed eller en offentlig forvaltning. Praktikken kan foregå enten i Grønland, Danmark eller i udlandet. 

Du afslutter uddannelsen med et afgangsprojekt (diplomingeniørprojekt) og får titlen diplomingeniør/professionsbachelor.

Adgangskrav

Du skal have en af følgende uddannelser for at søge om optagelse:

Specifikke adgangskrav er:

  • Matematik A
  • Enten fysik B eller geovidenskab A
  • Engelsk B

Alle fag skal være bestået.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du derudover have studieprøven i dansk eller dansk på A-niveau.

Opfylder du ikke de specifikke adgangskrav, kan du tage de fag eller niveauer, du mangler, som supplering. Du kan også supplere din eksamen ved at tage enkeltfag bl.a. på DTU’s adgangskursus i Lyngby, Ballerup eller Sisimiut.

Hvis du har en gymnasial eksamen, kan du søge både i kvote 1 og kvote 2. Har du et adgangskursus til ingeniøruddannelserne, kan du kun søge i kvote 2. Se mere under Optagelse.

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk. Der er forskellige ansøgningsfrister for kvote 1 og kvote 2, når du har en dansk gymnasial eksamen.

Kvote 1:

  • Ansøgningsfrist: 5. juli kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din adgangsgivende gymnasiale eksamen. Er der flere ansøgere, end der er pladser, optager man ansøgere med de højeste karaktergennemsnit
  • Se adgangskvotienterne fra sidste optag i afsnittet Adgangskvotienter

Kvote 2:

  • Ansøgningsfrist: 15. marts kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til både din adgangsgivende eksamen og de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat. Se kriterierne på det enkelte uddannelsessteds hjemmeside

Ansøgere med en udenlandsk eller international adgangsgivende eksamen:

Ansøgningsfrist for kvote 1 og kvote 2: 15. marts kl 12.00

Læs mere om optagelse generelt.

Uddannelsesstart

Uddannelsen begynder i august/september i Sisimiut, Grønland.

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår på DTU delvist i Lyngby og Ballerup ved København og delvist i Sisimiut i Grønland.

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

DTU udbyder fiskeriteknologi som en 4-årig diplomingeniøruddannelse.

Du kan læse mere om uddannelsen i uddannelsesstedets studieguide.

Læs eventuelt om studiestrukturen i artiklen om Danmarks Tekniske Universitet.

Adgangskvotienter 2019

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby
Danmarks Tekniske Universitet  
Kongens Lyngby (Sommerstart)AO 

AO: Alle optaget

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU under uddannelsen. Det halve års ingeniørpraktik er som hovedregel lønnet. Er det ulønnet, kan du også søge SU i denne periode.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 6 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen.

Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Fremtidsmuligheder

Uddannelsen sigter primært mod job i fiskeindustrien samt hos rådgivere, interesseorganisationer, offentlig forvaltning eller inden for fiskerierhvervet i Grønland, Danmark eller andre steder i verden.

Afhængig af hvilke kurser du tager i løbet af din uddannelse, kan du fx komme til at arbejde inden for Fiskeindustrien (både fangst-, processerings-, og teknologi-supply-sektoren), i interesseorganisationer, rådgivende firmaer eller i ministerier (primært fiskeri og naturforvaltning) samt på uddannelses- og forskningsinstitutioner.

Du kan læse videre ved at tage en kandidatuddannelse til civilingeniør. Se oversigten over uddannelser til civilingeniør.

Få mere at vide

Kampagnesite for ingeniøruddannelserne
www.engineerthefuture.dk

Uddannelsessteder

På uddannelsesstedernes hjemmesider kan du finde mere information

Arrangementer