professionsbacheloruddannelsen til bandagist
Professionsbacheloruddannelse

Bandagist

På uddannelsen lærer du at designe, fremstille og individuelt tilpasse proteser, bandager og andre hjælpemidler til mennesker med handicaps.

Fakta

Navn:
Bandagist
Type:
Professionsbacheloruddannelse
Varighed:
Grundskole: ½ år + ortopædiingeniør: 3 år + 2 års turnus, i alt: 5½ år
Adgangskrav:
Gymnasial eksamen + specifikke adgangskrav
Økonomi:
SU. Løn under turnustjeneste

Du bliver undervist i sundhedsfaglige og tekniske fag, og du får erfaring med værkstedsfag. Den praktiske erfaring får du gennem to års turnustjeneste. Tre af studieårene foregår i Jönköping i Sverige, hvor der undervises på engelsk.

De fleste jobmuligheder som bandagist finder du i et bandageri, som er private, selvstændige virksomheder. Oftest foregår arbejdet i bandageriet, men det er også på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem.

OBS: Uddannelsen udbydes ikke i studieåret 2023/24. 

Foto: Getty Images

Fold alle afsnit ud

Indhold

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for sundhedsfaglig viden, håndværksmæssige færdigheder og menneskelig indlevelse. Du møder fx mennesker, der mangler en arm eller et ben, og som har brug for en protese, der kan hjælpe dem i deres dagligdag.

Uddannelsen varer 5½ år. Du begynder med ½ års grundforløb. Derefter fortsætter du med et ingeniørstudium på 3 år efterfulgt af en turnustjeneste på 2 år.

Grundforløb

Grundforløbet foregår på VIA i Aarhus.

Undervisningen er dels teoretisk undervisning, hvor du arbejder med tegning, anatomi, biomekanik, teknik og automatik. Du får værkstedsundervisning, hvor du arbejder med gips, læder, metal, plast og tekstil.

Desuden kommer du i observationspraktikker, hvor du får kendskab til bandagistens arbejde med fx protester og ortoser (bandager, skinner) i det patientnære arbejde.

Ortopædiingeniørstudiet

Ortopædiingeniørstudiet varer 3 år og foregår på Jönköping Universitet i Sverige. Studiet er teoretisk og praktisk og indeholder både medicinske og tekniske fag.

Du får bl.a. undervisning i anatomi, fysiologi, matematik, biomekanik, sygdomslære, psykologi og pædagogik. Desuden lærer du at udvikle, konstruere og tilpasse ortopædiske hjælpemidler.

I fagene proteseteknik og ortoseteknik bygger du videre på de tekniske og medicinske fag i forhold til bandagistprofessionens specifikke arbejdsområde. I det sidste semester skal du i praktik i et bandageri i Danmark eller Sverige.

Undervisningen foregår på engelsk.

Turnustjeneste

Turnustjenesten er 2 års tjeneste i et bandageri, der er godkendt af Uddannelsesrådet. Tjenesten foregår normalt i Danmark, men kan også helt eller delvist foregå i udlandet.

Forløbet foregår efter et fast program og under vejledning af en erfaren kollega. Når du har gennemført tjenesten med et tilfredsstillende resultat, får du et uddannelsesbevis som bandagist udstedt af Sundhedsstyrelsen.

Titel

Uddannelsen giver ret til at bruge titlen Bandagist eller Ortopædiingeniør. Den engelske betegnelse er Bachelor of Science in Prosthetics and Orthotics.

Undervisning

Undervisningen foregår som som en blanding af teoretisk undervisning og undervisning på værksted. 

Praktik og turnustjeneste

Der er observationspraktik i løbet af uddannelsen. 

Der er også indlagt to års turnustjeneste i et bandageri. 

Sprog

Ortopædingeniørstudiet på Jönköping Universitet i Sverige foregår på engelsk.

Autorisation

Efter endt turnus får du udstedt en autorisation som bandagist af Sundhedsstyrelsen.

Adgangskrav

For at søge optagelse på uddannelsen skal du bestå forskellige adgangskrav.

Alle nævnte fag skal være bestået. Kravene gælder optagelse i både kvote 1 og kvote 2.

Generelle adgangskrav

Specifikke adgangskrav

  • Matematik B
  • Bioteknologi A eller kemi C
  • Fysik A eller geovidenskab A

De specifikke adgangskrav skal være bestået.

Læs om supplering, hvis du mangler fag eller niveauer:
Gymnasiale suppleringskurser (GSK)

Øvrige adgangskrav

Hvis du bliver optaget på bandagistuddannelsen, er du kun garanteret optag på det første halve års grundforløb i Aarhus, Danmark.

Efterfølgende skal du søge om optagelse på det 3-årige studie til ortopædi-ingeniør på Jönköping University, Sverige. Herefter skal du søge 2 års turnustjeneste på et eller flere bandagerier i Danmark eller i udlandet.

Dette skyldes ændringer i optagelsesprocedurer fra studieåret 2020/2021 ved Jönköping Universitet, som fremadrettet ikke automatisk vil kunne garantere optag af danske studerende til uddannelsen som ortopædi-ingeniør.

Hvis du bliver optaget på bandagistuddannelsens grundforløb i Danmark, skal du derfor efterfølgende søge om optagelse ved uddannelsen i Sverige, hvor du vil være i konkurrence om studiepladserne med andre internationale studerende. 

I 2020 var eksamenskvotienten for optag ved Jönköping Universitet 8,3 i henhold til den danske karakterskala.

Læs mere

Generelt om de forskellige typer adgangskrav:
Adgangskrav til de videregående uddannelser

Optagelse

Du søger om optagelse på Optagelse.dk.

Ansøgere i kvote 1

  • Ansøgningsfrist: 5. juli inden kl. 12.00
  • Du bliver optaget på baggrund af din gymnasiale eksamen

Ansøgere i kvote 2

  • Ansøgningsfrist: 15. marts inden kl. 12.00
  • Du bliver individuelt vurderet i forhold til de kvote 2-kriterier, som det enkelte uddannelsessted har fastsat

Udenlandsk eller international eksamen

  • Hvis du ikke har en fuld gymnasial uddannelse eller søger med international/udenlandsk gymnasial eksamen, skal du søge senest 15. marts inden kl. 12.00

Studiestart

Uddannelsen begynder i august/september. Hvis der er mulighed for at blive optaget om vinteren, vil der som regel være studiestart i januar/februar. Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider.

Læs mere

Uddannelsessteder

Uddannelsen foregår i Aarhus og i Jönköping i Sverige. Turnusen foregår i et bandageri.

Læs mere på uddannelsesstedernes hjemmesider: 

Adgangskvotienter 2022

En adgangskvotient viser det laveste gennemsnit for den seneste optagelse i kvote 1. Den kan stige eller falde ved næste optagelse og må ikke forveksles med et adgangskrav.

 
 Kvote 1Standby

Samlet oversigt over dette års KOT-tal

Økonomi

Du kan søge SU til de første 3½ år af uddannelsen.

Læs mere i artiklen:
Statens Uddannelsesstøtte (SU)

Løn

I de sidste 2 års turnustjeneste får du en løn på ca. 18.000 kr. om måneden.

Fremtidsmuligheder

De fleste bandagister er ansat i et bandageri. Bandagerier er private, selvstændige virksomheder. En stor del af arbejdet foregår i bandageriet, men kontakten med patienterne kan også foregå på sygehuse, i institutioner eller i patientens hjem. Som bandagist har du muligheder for job i udlandet, fx gennem hjælpeorganisationer.

Mere uddannelse

Du har mulighed for at videreuddanne dig i ortopæditeknik og biomekanik på Hälsohögskolan i Jönköping og senere tage en ph.d.-uddannelse i Sverige.

Du kan også vælge at videreuddanne dig her i Danmark til fx sundhedsfaglig kandidat eller tage en masteruddannelse, fx Master of Public Health.

Uddannelser der ligner

Mulige job