Master i hospitalsmanagement
Masteruddannelse

Master i hospitalsmanagement

Uddannelsen giver dig kompetencer inden for ledelse og drift på alle niveauer. Du lærer bl.a. at formulere visioner og strategier og detailplanlægge optimale patientforløb.

Fakta

Navn:
Master i afdelingsbaseret hospitalsmanagement
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 150.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Uddannelsen giver dig bl.a. indsigt i økonomistyring, ledelsesteori og patientlogisitik. Du har desuden mulighed for at vælge en række valgfag, hvor du specialiserer dig i et bestemt område.

Uddannelsen er rettet mod ansatte i sygehussektoren, som ønsker at beskæftige sig med ledelse og planlægning.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På uddannelsen får du bl.a. kompetencer til at udarbejde visioner og strategier og daglige planer, herunder optimale patientforløb. Endvidere får du kompetencer i projektledelse og kendskab til kvantitative planlægningsværktøjer og software.

Undervisningen forløber som en introduktionsweekend samt ca. 20 weekendseminarer fordelt over de første tre moduler.

Uddannelsen henvender sig til ansatte i sygehussektoren (medarbejdere, mellemledere og ledere), der ønsker at opkvalificere sig med specialiseret viden inden for planlægning og drift af en hospitalsafdeling.

Den udbydes af Syddansk Universitet i Odense.

 

Eksamen

Hvert modul afsluttes med en mindre eksamen. Uddannelsen afsluttes med masterprojektet.

Fagoversigt

Uddannelsen består af seks obligatoriske grundmoduler, tre valgfrie moduler samt et masterprojekt.

1. semester

Sundhedspolitik og -ledelse
Du beskæftiger dig bl.a. med aktuelle sundhedspolitiske emner og med ledelsesmæssige emner af særlig relevans for ledere inden for hospitalssektoren, eksempelvis hybridledelse og kvalitetsledelse.

Patientlogistik og arbejdsgange
Der arbejdes med metoder til at analysere og fremkomme med løsningsforslag til flaskehalsproblemer og ventetidsproblemer. Endvidere arbejdes begrebet god kvalitet, som knyttes til sammenhængende patientforløb, arbejdsgange og patientlogistik. 

Sundhedsøkonomi
Du får indblik i de vilkår hospitalssektoren arbejder under som leverandør af sundhedsydelser. Du introduceres til økonomisk teori, begreber og metoder og afprøver dem på konkrete eksempler fra sundhedsvæsnet.

2. semester

Økonomistyring: Budgetter, regnskab, præstationskontrakter og incitamenter
Modulet giver indsigt i moderne økonomistyringsprincipper, og du får værktøjer til at kunne benytte og vurdere økonomiske opgørelser og regnskabsdata i styringen af hospitalsafdelinger. Du beskæftiger dig bl.a. med budgettering, kapacitetsstyring og præstationsmålinger.

Kvalitet og styringsredskaber
Du introduceres til faktorer som er væsentlige i forhold til at skabe sammenhængende patientforløbfor bl.a. kvalitet, vagtplanlægning og booking. Kvalitetsbegrebet præciseres i forhold til sygehussektoren og Den danske kvalitetsmodel præsenteres.

Ledelse
Modulet har til formål at give deltagerne kendskab til grundlæggende ledelses- og organisationsteorier samt at ajourføre deltagerne om både dansk og international forskning.

3. semester

Der vælges 3 valgfri moduler. Eksempler på valgfri moduler: Afdelingsbaseret hospitalmanagement, Styring og ledelse og Sundhedsjura. Se uddannelsesstedets hjemmeside for yderligere oplysninger om udbuddet af valgfri moduler.

4. semester
Masterprojekt

Varighed

Masteruddannelsen hører under åben uddannelse og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have som minimum have en af følgende uddannelser:

  • Relevant bacheloruddannelse, fx samfunds- eller sundhedsvidenskabelig
  • Relevant professionsbachelor, fx sygeplejerske

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 150.000 kr.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs mere om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveau for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse

Inspiration

Inspiration til valg af job og uddannelse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.

Universiteterne udbyder en række enkeltfag og deluddannelser.

Akademiuddannelser er deltidsuddannelser henvendt til voksne

Til voksne med en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

Voksne kan få økonomisk støtte til voksen- og efteruddannelser