Master i skat - direkte og indirekte skatter
Masteruddannelse

Master i skat, Aarhus BSS

Uddannelsen giver dig kompetence til at kunne varetage sagsbehandling og rådgivning på højt fagligt niveau inden for udvalgte dele af skatteretten.

Fakta

Navn:
Master i skat
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 105.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Tager du en hel masteruddannelse, kan du enten få en generel indsigt i det skatteretlige fagområde, eller du kan specialisere dig inden for følgende fagområder: momsret, afgiftsret, toldret eller inddrivelse af skatter og afgifter.

Uddannelsen henvender sig til ledere og medarbejdere i offentlige og private virksomheder, der har praktisk erfaring inden for det skatteretlige område, og som ønsker at specialisere sig yderligere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver dig kompetencer til at løse konkrete problemstillinger, dvs. analysere, planlægge og implementere retslige løsninger i private eller offentlige virksomheder. Som deltager på uddannelsen får du grundigt kendskab til gældende lovgivning, herunder samspillet mellem EU-retten og national ret.

Master i Skat er en fleksibel uddannelse, som giver dig mulighed for at tone dit masterforløb i en bestemt retning. Forløbet tilrettelægges over fire semestre. På første semester læser du en række almene fag, bl.a. fagene EU-ret og skatte- og skatteforvaltningsret. Til de almene fag hører også videnskabsteori og artikelskrivning/casestudy.

På andet semester vælger du specialefag. Her vælger du mellem fag fra fagområderne: momsret, toldret, afgiftsret eller inddrivelse af skatter og afgifter. Se afsnittet fagoversigt.

Undervisningen foregår som fremmødeundervisning. Der er undervisning ca. hver 14. dag. 

Studiestart: To gange om året i januar og august.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences og foregår i Odense, Aarhus eller København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert fag. Hele uddannelsen afsluttes med et masterprojekt, som også danner grundlag for en mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er også muligt at læse masteruddannelsens fag som enkeltfag.

Fagoversigt

Uddannelsen består af en række obligatoriske moduler, valgfri moduler og en masterafhandling.

Obligatoriske moduler

 • EU-ret
 • Skatte- og afgiftsforvaltning
 • Skattestrafferet og skattekontrol
 • Juridisk metode og artikelskrivning

De obligatoriske moduler udgør 30 ECTS.

Valgfri moduler

 • Toldret - herunder toldret basis, beskatningselementer i Toldretten, toldprocedurer, toldskyld og -godtgørelse
 • Momsret - herunder momsret basis, afgiftspligtige transaktioner, pligter og leveringssted, afgiftsfritagelselser og lønsum mv.
 • Afgiftsret - energi- og varebaserede afgifter
 • Inddrivelse af skatter og afgifter - herunder formueretlige emner med særligt henblik på inddrivelse af fordringer og fogedretlig inddrivelse

Valgfri moduler udgør 15 ECTS.

Masterafhandling

Udgør 15 ECTS

 

 

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have bestået én af følgende uddannelser:

 • diplomuddannelse, fx HD i regnskab eller finansiering
 • bacheloruddannelse, fx HA, HA (jur.), HA (jur.) i skat, eller bachelor i jura
 • professionsbacheloruddannelse
 • kandidatuddannelse, fx cand. jur., cand.merc.jur. eller cand.merc.aud.

Desuden skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Hele uddannelsen koster i 105.000 kr. 

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs i øvrigt om eventuelle muligheder for at deltage i uddannelsen som forsikret ledig, kontanthjælpsmodtager eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2019
30. juni 2021
Master i skat, Aarhus BSS Dagundervisning 8210 Aarhus V

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse