Master i myndighed og medborgerskab
Masteruddannelse

Master i myndighed og medborgerskab

Uddannelsen handler bl.a. om spændingsforholdet mellem individets juridiske og politiske status og individets opfattelse af identitet og tilhørsforhold.

Fakta

Navn:
Master i myndighed og medborgerskab
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling ca. 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får en række pædagogiske og didaktiske kompetencer, så du kan vurdere institutioners, organisationers og virksomheders udviklings- og værdimål. Du får også kendskab til idehistoriske og filosofiske teorier om forholdet mellem etik og medborgerskab.

Uddannelsen henvender sig fx til lærere, bibliotekarer, socialrådgivere, virksomhedsledere, konsulenter, uddannelsesledere og politisk engagerede NGO'ere.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i myndighed og medborgerskab består af fire moduler. Den sætter dig i stand til at:

 • klarlægge forskellige opfattelser af forhold mellem individ og fællesskab
 • analysere forholdet mellem individ og fællesskab i lyset af fænomener som individualisering, globalisering, europæisering og multikulturalisering
 • artikulere værdier og etiske principper generelt og i relation til din profession
 • forstå og anvende pædagogiske teorier til at afkode sammenhængen mellem individ og fællesskab og dermed vurdere en institutions, organisations og virksomheds indre struktur og samfundsmæssige placering
 • forstå og vurdere forskellige former for medborgerskab med henblik på deres relevans og gyldighed i institutionens, organisationens og virksomheden kontekst

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter, vejledning og studiegruppearbejde.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Der er også mulighed for at tage modul 1 eller 3 som enkeltmodul eller som del af en fleksibel master.

Uddannelsens engelske betegnelse er Master of Authority and Citizenship.

Fagoversigt

Modul 1. Medborgerskab i historisk-politisk og pædagogisk-filosofisk perspektiv:

 • Modeller for medborgerskab
 • Medborgerskab, statsborgerskab, unionsborgerskab og verdensborgerskab
 • Medborgerskab mellem politik, kultur, religion, køn og klasse
 • Medborgerskab i filosofisk, historisk og politisk belysning
 • Medborgerskab og det moderne demokratis tredeling af samfundet i stat, maked og civilsamfund
 • Folkeoplysningens og foreningslivets betydning for udvikling af demokratisk medborgerskab
 • Medborgerskab i lyset af globalisering, europæisering og multikulturalisering
 • Internationalt og komparativt perspektiv på medborgerskab og identitetspolitik

Modul 2. Medborgerskab i et etisk og universelt perspektiv:

 • Teorier om forholdet mellem etik og medborgerskab
 • Værdier, demokrati og menneskerettigheder
 • Etiske og værdimæssige dilemmaer og konflikter i forhold til begrebet medborgerskab
 • Det etiske grundlag for at inkludere det naturlige miljø ig fremtidige generationer i medborgerskabsbegrebet
 • Individualiseringens og multikulturaliseringens betydning for den aktuelle værdi- og dannelsesdiskussion
 • Komparative studier af implicitte værdier i de forskellige landes medborgerskabsforståelse
 • Teorier vedrørende verdensborgerskab
 • Værdier og værdiafklaring i dansk uddannelsespolitik

Modul 3. Udvikling af medborgerskabskompetencer:

 • Analyse af formål, didaktik og pædagogik i moderne undervisning i medborgerskab
 • Dannelsesteori og dannelsesdidaktik
 • Kulturanalyse og narrativ analyse og deres videnskabsteoretiske fundament
 • Identitetsarbejde og livsfortælling
 • Pædagogiske metoder til udvikling af interkulturelle og sociale kompetencer og empowerment
 • Undervisning i medborgerskab i organisatorisk og institutionel praksis
 • Internationalt og komparativt perspektiv på undervisningen i medborgerskab

Modul 4. Masterprojekt:

 • Her arbejder du med teorier, begreber, analysemåder og metoder, som du har fået viden om fra de tidligere moduler

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterprojektet, på heltid. Det strækker sig i så fald over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant kandidat- eller bacheloruddannelse inden for fortrinsvis samfundsvidenskab og humaniora, fx uddannelse i socialvidenskab, samfundsfag, pædagogik, erhvervsøkonomi, teologi og filosofi eller idehistorie
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse (MVU), fx som lærer, journalist, (social)pædagog eller socialrådgiver
 • Relevant diplomuddannelse i fx samfundsfag eller almen pædagogik

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Uddannelsen henvender sig bl.a. til konsulenter for virksomheder, forvaltninger og politiske enheder, fx ministerier, kommuner, fagforeninger og større virksomheder, der ønsker at udvikle strategier vedrørende styrkelse af medborgerskab.

Uddannelsen kan også have interesse for konsulenter og undervisere på pædagogiske institutioner og i folkeoplysende organisationer, fx gymnasier, seminarier, professionshøjskoler, de sociale højskoler, folkehøjskoler, oplysningsforbund og frivillige organisationer af enhver art.

Økonomi

Uddannelsen koster ca. 106.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Hovedparten af de meget få nyuddannede (under 50) er beskæftiget i undervisningssektoren.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse