Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
Masteruddannelse

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner

Uddannelsens mål er at give dig blik for dine handlemuligheder som strategisk leder, så din indsats bidrager til professionalisering af ledelsesarbejdet og styrker arbejdet med udvikling af den pædagogiske praksis.

Fakta

Navn:
Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 3 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 136.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Du får redskaber til at analysere egen praksis og håndtere de ofte modstridende ønsker og krav fra medarbejdere, elever, forældre, politikere og forvaltning, og du får kompetencer til at imødekomme krav om løbende udvikling og øget kvalitet.

Uddannelsen henvender sig til ledere, konsulenter og førledere i uddannelsesinstitutioner og andre institutioner med pædagogiske opgaver. Det kan være professionshøjskoler, gymnasier, folkeskoler, friskoler og specialskoler, men fx også uddannelsesforvaltninger.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner består af fire moduler, som det anbefales at gennemføre i rækkefølge

Uddannelsen baserer sig på forskning i samspillet mellem institution og samfund – mellem interne og eksterne ledelsesudfordringer.

Den giver dig praktisk ledelseskompetence, men også viden, så du kan reflektere over dels den ledelsesmæssige praksis i forhold til en forandringsproces, dels den pædagogiske og undervisningsfaglige praksis samt teorier og metoder.

Undervisningen foregår på Aarhus Universitet i Emdrup, modul 2 foregår på Copenhagen Business School. Den kombinerer weekendseminarer og masteruge med e-learning, studiegruppearbejde, selvstudier og vejledning. Undervisningsformen skifter mellem traditionelle forelæsninger og dialogbaseret undervisning.

Dine erfaringer som leder inddrages løbende i undervisningen.

Uddannelsen udbydes af Aarhus Universitet, Campus Emdrup i samarbejde med Copenhagen Business School i København.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Det er muligt at tage modul 1 - 3 som enkeltmoduler eller som del af en fleksibel master.

Fagoversigt

Modul 1. Aktuelle udfordringer for ledelse af uddannelsesinstitutioner

Modulet giver dig en indføring i generelle strømninger og tendenser inden for uddannelse, læring og ledelse, som sætter nye betingelser for ledelse af uddannelsesinstitutioner.

Du beskæftiger dig med:

 • Teorier om og metoder til at analysere aktuelle vilkår og betingelse for ledelse af uddannelsesinstitutioner – historiske, samfundsmæssige, politiske og forvaltningsmæssige forhold
 • Teorier og metoder til at analysere forandringer og paradokser i centrale relationer som fx ledelse/medarbejder, medarbejder/medarbejder, underviser/undervist, stat/borger m.fl.
 • Analysemetoder til deltagernes egne analyser af bl.a. empiri, fx tekster, koncepter, rutiner, interview, forhandlinger, observationer
 • Teori og metode til at oparbejde refleksivitet i forhold til etiske problematikker

Modul 2. Grundlæggende organisations- og ledelsesteorier

Modulet giver dig en indføring i organisations- og ledelsesteorier, så du kan formulere og belyse centrale problemstillinger og dilemmaer i ledelsespraksis.

Du beskæftiger dig med:

 • Organisationsteorier og teorier om ledelse af medarbejdere, som du umiddelbart kan anvende til analyse af din egen organisation
 • Organisations- og ledelsesteori samt modeller for forandring, som typisk anvendes af konsulenter
 • Teorier og metoder om ledelse og strategi i forhold til de krydsfelter, lederen i den pædagogiske institution arbejder i, fx målstyring, personale/kolleger, det politiske system

Modul 3. Eksperimenterende ledelsespraksis

Målet er, at du kan arbejde teoretisk og analytisk med interventionsstrategier og styringsteknologier i ledelsen. Modulet giver rum til, at du kan arbejde eksperimenterende med din egen ledelsespraksis.

Du beskæftiger dig med:

 • Teorier og begreber om læring og om at facilitere læreprocesser
 • Styringsværktøj som analytisk tilgang til at forstå og handle i praksis
 • Vigtige styringsværktøjer og mulige effekter for organisation og aktører – evaluering og dokumentation, teamorganisering, dialogformer
 • Træning i og forskellige former for intervention med fokus på, hvordan paradokser, dilemmaer og krydspres kan håndteres

Modul 4. Masterprojekt

Du gennemfører et masterprojekt om en problemstilling, du selv vælger inden for uddannelsens fagområde. Du skal inddrage elementer af indholdet fra modul 1-3, og projektet skal have relevans for dit arbejdsfelt. Projektet skal have et anvendelses- og praksisrettet perspektiv.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterafhandlingen, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse inden for pædagogik, økonomi, psykologi, sociologi og tilsvarende samfundsvidenskaber
 • Relevant professionsbacheloruddannelse eller mellemlang videregående uddannelse som lærer, pædagog, sygeplejerske og socialrådgiver eller i erhvervssprog og markedskommunikation eller medieproduktion og ledelse
 • Relevant diplomuddannelse, fx i ledelse eller i pædagogisk arbejde med fokus på ledelse

Optagelse forudsætter mindst 3 års relevant erhvervserfaring, herunder erfaring med ledelsesopgaver. Målgruppen er ledere af uddannelsesinstitutioner og andre pædagogiske institutioner.

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på et indhold af ledelsesmæssig, pædagogisk, psykologisk og organisatorisk samt øvrig samfundsvidenskabelig teori. Hvis du ikke opfylder forudsætningerne ovenfor, kan du efter et skøn optages på dispensation.

Økonomi

Uddannelsen koster 136.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, Modul 2 Fleksibel undervisning 2400 København NV
*
1. februar 2020
31. august 2020
Master i ledelse af uddannelsesinstitutioner, Modul 4 Fleksibel undervisning 2400 København NV

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse