Foto af studerende
Andre uddannelser

Særskilte moduler på masterniveau

Særskilte moduler er kurser eller uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at opdatere din viden og kompetencer på områder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Fakta

Navn:
Særskilte moduler på masterniveau
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Fra få dage til ½ år på deltid
ECTS:
5-20
Adgangskrav:
Bachelor, diplom, professionsbachelor, kandidat eller tilsvarende + erhvervserfaring. Der kan være særlige adgangskrav til det enkelte modul
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000–35.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Modulerne kan udbydes på masterniveau inden for forskellige fagområder. Undervisningen foregår på deltid.

De særskilte moduler på masterniveau henvender sig til dig, der har en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, og som har brug for særlige kompetencer inden for dit arbejdsfelt.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De særskilte moduler er selvstændige forløb eller kurser, der udbydes uden tilknytning til eksisterende uddannelser.

De kompetencer, du tilegner dig, imødekommer typisk bestemte jobfunktioner og aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på arbejdsmarkedet.

Modulerne på masterniveau kan udbydes af universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd (10 ECTS)

Du får en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt og værktøjer til at håndtere udfordringerne i krydsfeltet mellem forvaltningsret og civilproces.

Forløbet ruster dig til at repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et samarbejde med private advokater.

Modulet har fokus på de kompetencer, der er nødvendige, for at statsansatte jurister selv kan forestå retssagsbehandling og procedure i en civil retstvist, herunder kendskab til samspillet mellem myndighed og advokat.

Deltagerne får ny viden om det processuelle system og kendskab til den nyeste forskning på det forvaltningsretlige og civilprocessuelle område – både i dansk og internationalt perspektiv.

Forløbet indeholder emnerne:

 • Civilprocessens grundprincipper
 • Domstolskontrol med forvaltningen
 • Forskellen på sagsbehandling og retssagsførelse
 • Myndighedens praktiske tilrettelæggelse af retssagsførelsen

Målgruppe

Modulet henvender sig til embedsmænd, der som ansat i stat, region eller kommune arbejder med offentlige retssager.

Uddannelsessted

Forløbet udbydes ved Syddansk Universitet i Odense.

Design i praksis for undervisere (15 ECTS)

Modulet giver dig de formelle kompetencer inden for design, arkitektur og visuel kultur til at undervise i faget design og arkitektur på gymnasialt niveau.

Du kan fx være underviser i faget billedkunst men mangle faglige forudsætninger inden for områder som designtænkning, designmetoder samt produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser.

Forløbet har fokus på at gøre teorier og tilgange praksisorienterede og anvendelige i en læringskontekst. Det består af en teoretisk del, en case i eget undervisningsmiljø samt fem plus tre kursusdage med undervisning i bl.a. designproces og -metoder.

Målgruppe

Modulet henvender sig til undervisere på stx eller tilsvarende, der har en humanistisk kandidatgrad med hovedfag eller sidefag inden for det kulturelle/æstetiske felt.

Uddannelsessted

Forløbet udbydes af Designskolen Kolding.

Digital myndiggørelse (5 ECTS)

Digital myndiggørelse handler om at give den enkelte redskaber til at forholde sig kritisk, konstruktivt og refleksivt til den digitale teknologi.

Modulet giver gymnasieundervisere kompetencer til at arbejde fagligt og didaktisk med teknologiforståelse i deres undervisningspraksis.

Du beskæftiger dig med, hvordan du som underviser kan understøtte en både kritisk og nysgerrig stillingtagen til den digitale teknologi.

Målet er, at dine elever lærer at begå sig i en digitaliseret verden og forstår den effekt, som teknologien har på dem selv og på de fællesskaber og det samfund, de indgår i. Men også at de lærer at se sig selv i rollen som medskabere af fremtidens teknologi og digitale fællesskaber.

Målgruppe

Modulet henvender sig til gymnasielærere, der søger inspiration til at integrere teknologiforståelse i deres undervisning og anvende de digitale teknologier til at udforske emner inden for deres eget fagområde.

Uddannelsessted

Forløbet udbydes af Center for Computational Thinking and Design ved Aarhus Universitet.

Digital teknologiforståelse i gymnasieskolen (10 ECTS)

Kurset introducerer gymnasielærere til at tænke digital teknologiforståelse ind i deres gymnasiefag. Målet er, at du kan gennemføre gymnasiale undervisningsforløb i informatik og bringe værktøjer og begreber i samspil med andre fagligheder. 

Som deltager på kurset arbejder du med:

 • Interaktionsdesign, brugeroplevelser og brugercentreret design
 • Programmering
 • Repræsentation og manipulation af data 
 • It-sikkerhed, netværk og arkitektur
 • Videnskabsteori som den moderne computers ophav
 • Kunstig intelligens, maskinlæring og etik

Målgruppe

Kurset henvender sig til gymnasielærere, der ønsker at styrke deres digitale indsigt, så de i højere kan inddrage digitale metoder i deres undervisning i gymnasieskolen.

Varighed

Der er 13 undervisningsgange. De 5 af dem er fysisk fremmøde. Resten er online.

Uddannelsessted

Kurset udbydes af IT-Universitetet i København.
 

Ledelse og samarbejde i sundhedsvæsenet (5 ECTS)

Modulet giver fagpersoner inden for psykiatrien mulighed for at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner og at blive bedre til at holde fokus på opgaven.

Forløbet kombinerer organisationspsykologisk teori og diskussion med oplevelsesbaseret læring om organisationspsykologiske processer i organisationer.

Du arbejder med teoretiske begreber som:

 • gruppeprocesser
 • forholdet mellem opgave, person og rolle
 • ledelse og samarbejde i forandringsprocesser
 • psykologisk tryghed i den frygtløseorganisation

Varighed

Kurset varer 5 hele kursusdage.

Målgruppe

Modulet henvender sig til sundhedspersonale, der er ansat inden for psykiatrien, og som ønsker at udvikle deres ledelses-og samarbejdsevner.

Uddannelsessted

Modulet udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Social ulighed i sundhed – i et praksisperspektiv (5 ECTS)

Modulet giver dig viden om sundhedsvæsenets udfordringer med social ulighed i sygdom og sundhed

Du lærer om samfundsmæssige, sociale og kulturelle baggrunde for den eksisterende ulighed og om metoder til at afbøde uligheden.

Modulet tager udgangspunkt i konkrete erfaringer fra den kliniske praksis og giver dig forudsætninger for udvikle din egen sundhedsprofessionelle praksis.

Du kan reflektere over din egen rolle og position i det professionelle arbejde med sygdom og sundhed, og du lærer, hvordan du som sundhedsprofessionel kan komme særligt sårbare patientgrupper i møde, fx multisyge og patienter med kronisk sygdom.

Målgruppe

Modulet henvender sig til sygeplejersker samt ergo- og fysioterapeuter m.fl., der er ansat i kliniske stillinger inden for det somatiske, psykiatriske eller kommunale sundhedsvæsen.

Du skal have mindst 2 års erhvervserfaring efter en adgangsgivende eksamen.

Varighed

Modulet afvikles over ca. 6 uger med 5 hele undervisningsdage.

Uddannelsessted

Modulet udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Miljøvurdering af konkrete projekter (10 ECTS)

Modulet giver dig forudsætninger for at lede og koordinere miljøvurderingsprocesser, også kaldet VVM-processer. VVM står for Vurdering af virkninger på miljøet.

Formålet med VVM er at sikre, at der inden et anlægsprojekt går i gang, er taget stilling til hvordan miljøet påvirkes.

Modulet giver dig viden om:

 • Best practice på alle trin i VVM-arbejdet
 • International forskning om best practice inden for VVM
 • Juridiske krav til indhold og udførelse af VVM samt sammenhæng med anden lovgivning
 • Beslutningsprocessers natur og forløb med henblik på at øge effektiviteten af VVM
 • Afgørelser fra klagenævn og EU-domstolen og deres betydning i praksis

Målgruppe

Modulet henvender sig til konsulenter, myndigheder og bygherrer, der arbejder med VVM som værktøj til at undgå negative miljømæssige påvirkninger fra kommende offentlige og private projekter.

Det kan fx være projekter, der vedrører infrastruktur, industri, vindmøller, husdyrbrug og naturgenopretning.

Du kan arbejde i eller for kommuner, regioner, større rådgivningsvirksomheder, Naturstyrelsen, Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Vejdirektoratet, Banedanmark m.fl.

Uddannelsessted

Forløbet udbydes af Det Danske Center for Miljøvurdering (DCEA) ved Aalborg Universitet.

Den sundhedsprofessionelle som mentor (5 ECTS)

Modulet giver dig viden og metoder til at udvikle egen pædagogisk praksis, så du medvirke til at fastholde nyuddannede kolleger i klinisk praksis.

Du lærer, med udgangspunkt i konkrete erfaringer, at inddrage og socialisere nye kolleger i afdelingen. Forløbet lægger vægt på, at du som studerende udvikler kompetencer, så du som mentor kan understøtte mentees faglige og personlige socialisering gennem fokus på bl.a. nyuddannedes perspektiver og erfaringer, udvikling af professionsidentitet, dilemmahåndtering og det gode kliniske læringsmiljø.

Varighed

Kurset afvikles over 4 hele kursusdage og afsluttes med en eksamensdag.

Målgruppe

Målgruppen er sundhedsprofessionelle ansat inden for sundhedsvæsenet i kommuner og regioner. 

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som aktionslæring. Det betyder, at de teorier, modeller og begreber der indgår i undervisningen, bruges til at perspektivere og udvikle aktuel praksis.

Uddannelsessted

Modulet udbydes af Roskilde Universitet (RUC).

Projektfacilitering - kunst og sundhed (5 ECTS)

I undervisningen undersøger deltagerne praktiske og teoretiske sammenhænge mellem kunst/kultur og sundhed. I ser på, hvordan mennesker kan blive emotionelt og eksistentielt berørt af kunst og kultur og derigennem finde styrke i vanskelige livssituationer, fx svære sygdomsforløb.

Kunstens potentiale kan også bruges til at styrke selvtillid og selvværd, fx ved at skabe meningsfulde fællesskaber og nye muligheder for at udtrykke sig.

Varighed

Marts - juni 2023.

Målgruppe

Modulet henvender sig til sundhedsfaglige medarbejdere, pædagogiske medarbejdere og/eller medarbejdere med kunstneriske og kulturelle baggrunde, der har interesse i at bruge æstetik og kultur som metoder til sundhedsfremme, rehabilitering og trivsel.

Uddannelsessted

Modulet udbydes af Aalborg Universitet (AAU). Du kan læse mere om indhold, pris, adgangskrav og ansøgningsprocedure på Aalborg Universitets hjemmeside (aau.dk).

Læs mere på Aalborg Universitets hjemmeside (aau.dk)

Varighed

Særskilte moduler hører under åben uddannelse og tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Det enkelte modul har et omfang 5-20 ECTS og kan afvikles over få dage og op til et halvt år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som hovedregel have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse

Desuden 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan være særlige krav til dine forudsætninger på det enkelte modul. Det kan fx være, at du har en kandidatuddannelse, nogle bestemte faglige forudsætninger eller særlig erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder for at blive optaget på det enkelte modul.

Økonomi

Deltagerbetaling

Der er deltagerbetaling på ca. 10.000 - 35.000 kr. pr. modul.

Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

SVU

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
31. januar 2023
30. juni 2023
Miljøvurdering af konkrete projekter, særskilt modul Fleksibel undervisning 2450 København SV
*
1. marts 2023
7. juni 2023
Projektfacilitering - Kunst og sundhed, særskilt modul Fleksibel undervisning 9000 Aalborg