Foto af studerende
Andre uddannelser

Særskilte moduler på masterniveau

Særskilte moduler er kurser eller uddannelsesforløb, der giver dig mulighed for at opdatere din viden og kompetencer på områder, som arbejdsmarkedet efterspørger.

Fakta

Navn:
Særskilte moduler på masterniveau
Type:
Andre uddannelser
Varighed:
Fra få dage til ½ år på deltid
ECTS:
5-20
Adgangskrav:
Bachelor, diplom, professionsbachelor, kandidat eller tilsvarende + erhvervserfaring. Der kan være særlige adgangskrav til det enkelte modul
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 10.000–35.000 kr.

Modulerne kan udbydes på masterniveau inden for forskellige fagområder. Undervisningen foregår på deltid.

De særskilte moduler på masterniveau henvender sig til dig, der har en videregående uddannelse på bachelor- eller kandidatniveau, og som har brug for særlige kompetencer inden for dit arbejdsfelt.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

De særskilte moduler er selvstændige forløb eller kurser, der udbydes uden tilknytning til eksisterende uddannelser.

De kompetencer, du tilegner dig, imødekommer typisk bestemte jobfunktioner og aktuelle behov for efter- og videreuddannelse på arbejdsmarkedet.

Modulerne på masterniveau kan udbydes af universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner.

Certifikat i miljøret (10 ECTS)

Med et certifikat i miljøret kan du fx arbejde med ansøgning, behandling og rådgivning i forbindelse med godkendelser og tilladelser inden for miljø, byggeri og spildevand.

Du får forudsætninger for at omsætte viden om love og regler på miljøområdet til en forbedret praksis, og du lærer at håndtere selv komplicerede miljøspørgsmål for din organisation.

Ikke mindst får du indblik i, hvordan miljørelaterede spørgsmål i praksis kræver samarbejde mellem offentlige og private nøgleaktører.

Forløbet indeholder emnerne:

 • Planloven og miljøgodkendelser
 • Regulering af virksomheder, der er omfattet af EU's direktiv om Industrielle Emissioner (IE-direktivet)
 • Regulering af risikovirksomheder
 • Regulering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder og landbrug
 • Energieffektivisering og cirkulær økonomi
 • Beskyttelse mod vand-, luft- og jordforurening
 • Tilsyn, miljøansvar og revurdering

Modulet henvender sig til alle, der arbejder med miljøspørgsmål i en funktion som rådgiver, fagperson eller embedsmand. Det kan være i en produktions-, landbrugs- eller rådgivningsvirksomhed, i en brancheorganisation eller hos en offentlig myndighed.

Du kan være jurist og ønske specialiseret viden om miljøret, men forløbet er tilrettelagt, så du ikke behøver at have en juridisk baggrund.

Forløbet udbydes over fem dage ved Syddansk Universitet i Odense.

Certifikat i offentligt indkøb (15 ECTS)

Du lærer at håndtere regler og kompleksitet i det offentligt-private samarbejde i overensstemmelse med EU’s udbudsregler.

Modulet introducerer til udbudsretlige principper og fremgangsmåder ved indgåelse og administration af offentlige kontrakter, herunder indkøbsteknikker og emner som miljøhensyn og sociale hensyn. Desuden giver det kendskab til reglerne om offentligt-privat samarbejde og viden om, hvordan man undgår fodfejl i tilbud.

Deltagerne bliver bl.a. i stand til at afgøre, om en opgave er udbudspligtig, og hvordan opgaven bedst konkurrenceudsættes, herunder grundlæggende krav til udbudsmateriale og kontrakter.

Forløbet indeholder emnerne:

 • Udbudsret
 • Kontraktstyring (contract management)
 • Konkurrenceret og statsstøtte
 • Persondataret

Modulet henvender sig til offentlige indkøbere og tilbudsgivere til offentlige kontrakter, der allerede har - eller ønsker at få - erfaring med udbud eller kendskab til området. Du kan have juridisk baggrund, men behøver ikke have det.

Forløbet udbydes over otte dage ved Syddansk Universitet i Odense.

Certifikat i retssagsførelse for embedsmænd (10 ECTS)

Du får en grundig indføring i hele civilprocessens regelsæt og værktøjer til at håndtere udfordringerne i krydsfeltet mellem forvaltningsret og civilproces.

Forløbet ruster dig til at repræsentere det offentlige ved civile retssager, enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et samarbejde med private advokater.

Modulet har fokus på de kompetencer, der er nødvendige, for at statsansatte jurister selv kan forestå retssagsbehandling og procedure i en civil retstvist, herunder kendskab til samspillet mellem myndighed og advokat.

Deltagerne får ny viden om det processuelle system og kendskab til den nyeste forskning på det forvaltningsretlige og civilprocessuelle område – både i dansk og internationalt perspektiv.

Forløbet indeholder emnerne:

 • Civilprocessens grundprincipper
 • Domstolskontrol med forvaltningen
 • Forskellen på sagsbehandling og retssagsførelse
 • Myndighedens praktiske tilrettelæggelse af retssagsførelsen

Modulet henvender sig til embedsmænd, der som ansat i stat, region eller kommune arbejder med offentlige retssager.

Forløbet udbydes over seks dage ved Syddansk Universitet i Odense.

Design i praksis for undervisere (15 ECTS)

Modulet giver dig de formelle kompetencer inden for design, arkitektur og visuel kultur til at undervise i faget design og arkitektur på gymnasialt niveau.

Du kan fx være underviser i faget billedkunst men mangle faglige forudsætninger inden for områder som designtænkning, designmetoder samt produktdesign, kommunikationsdesign og design af fysiske omgivelser.

Forløbet har fokus på at gøre teorier og tilgange praksisorienterede og anvendelige i en læringskontekst. Det består af en teoretisk del, en case i eget undervisningsmiljø samt fem plus tre kursusdage med undervisning i bl.a. designproces og -metoder.

Modulet henvender sig til undervisere på stx eller tilsvarende, der har en humanistisk kandidatgrad med hovedfag eller sidefag inden for det kulturelle/æstetiske felt.

Forløbet strækker sig over 11 uger med otte kursusdage og udbydes af Designskolen Kolding.

Digital myndiggørelse (5 ECTS)

Digital myndiggørelse handler om at give den enkelte redskaber til at forholde sig kritisk, konstruktivt og refleksivt til den digitale teknologi.

Modulet giver gymnasieundervisere kompetencer til at arbejde fagligt og didaktisk med teknologiforståelse i deres undervisningspraksis.

Du beskæftiger dig med, hvordan du som underviser kan understøtte en både kritisk og nysgerrig stillingtagen til den digitale teknologi.

Målet er, at dine elever lærer at begå sig i en digitaliseret verden og forstår den effekt, som teknologien har på dem selv og på de fællesskaber og det samfund, de indgår i. Men også at de lærer at se sig selv i rollen som medskabere af fremtidens teknologi og digitale fællesskaber.

Modulet henvender sig til gymnasielærere, der søger inspiration til at integrere teknologiforståelse i deres undervisning og anvende de digitale teknologier til at udforske emner inden for deres eget fagområde.

Forløbet udbydes af Aarhus Universitet i tilknytning til Center for Computational Thinking and Design.

Varighed

Særskilte moduler hører under åben uddannelse og tilrettelægges som deltidsuddannelse.

Det enkelte modul har et omfang 5-20 ECTS og kan afvikles over få dage og op til et halvt år.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som hovedregel have en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse
 • Diplomuddannelse
 • Professionsbacheloruddannelse

Desuden 2 års relevant erhvervserfaring.

Der kan være særlige krav til dine forudsætninger på det enkelte modul. Det kan fx være, at du har en kandidatuddannelse, nogle bestemte faglige forudsætninger eller særlig erhvervserfaring.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du evt. optages på dispensation. Tal med uddannelsesstedet om dine muligheder for at blive optaget på det enkelte modul.

Økonomi

Der er deltagerbetaling på ca. 10.000 - 35.000 kr. pr. modul.

Prisen pr. modul afhænger bl.a. af antal ECTS og af undervisningsformen, herunder om undervisningen tilbydes som dag-, aften- eller fjernundervisning.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Vis hold Skjul hold

Tilgængelige hold for dette kursus.
Dato Afholdelsesform Undervisningssted
*
1. september 2020
31. januar 2021
Særskilte moduler på masterniveau - Digital myndiggørelse Fleksibel undervisning 8000 Aarhus C