Master i sundhedspædagogik
Masteruddannelse

Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme

Uddannelsen giver kompetencer inden for sundhedspædagogiske teorier og metoder samt indsigt i det ideologiske grundlag for praksis på området.

Fakta

Navn:
Master i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på ca. 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen behandler emnet ud fra en helhedsbetragtning, og du lærer om både de kulturelle, samfundsmæssige og biologiske sider af sundhedspædagogik.

Uddannelsen henvender sig til erfarne medarbejdere og ledere fra det sundhedsfaglige område. Du har også mulighed for at tage uddannelsen, hvis du fx er pædagog eller socialrådgiver.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

På masteruddannelsen i sundhedspædagogik og sundhedsfremme får du en sammenhængende forståelse af sundhedsbegrebets udvikling ud fra sociologiske, økonomiske, historiske og kulturelle perspektiver.

Du lærer at analysere, planlægge og evaluere sundhedspædagogiske aktiviteter og får kendskab til forskningsmetodiske og videnskabsteoretiske problemstillinger.

Du får også indsigt i forskellige grader og typer af deltagerinvolvering i sundhedspædagogiske aktiviteter og i forskellige målgruppers rolle i sundhedspædagogik.

Målgruppen for uddannelsen er læger, tandlæger, sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter, lærere, pædagoger, journalister, socialrådgivere, alternative behandlere - alle med berøringsflade til det sundhedsfaglige felt.

Undervisningen samles i en række koncentrerede forløb på ca. to dage. I arbejdsperioderne mellem seminarerne arbejdes i projektgrupper og individuelt med netbaseret vejledning.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

De enkelte moduler på masteruddannelserne kan følges som selvstændige kursusforløb. Du kan læse mere om at følge enkeltmoduler på hjemmesiden for Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Du kan også selv sammensætte en masteruddannelse som et fleksibelt forløb.

Fagoversigt

Uddannelsen består af fire moduler:

Modul 1. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme, ideologier, værdier og policy:

Modulet giver en indføring i sundhedspædagogisk teori og praksis. Der er fokus på feltets nøglebegreber, værdier og ideologier.

Du arbejder med:

 • Sundhedsbegrebet – historisk udvikling og dannelsesmæssige aspekter
 • Underliggende ideologier og værdier i sundhedspædagogik og sundhedsfremme
 • Sundhedspædagogik og sundhedsfremme: relationer, paradigmer, mål og udbytte
 • Nationale og internationale programmer inden for sundhedspolitik og sundhedsfremme samt disses samfundsmæssige og kulturelle baggrund
 • Forskning og praksis i sundhedspædagogik og sundhedsfremme: metodologiske, videnskabsteoretiske og etiske aspekter og overvejelser

Modul 2. Sundhedspædagogik og sundhedsfremme i samfundsmæssigt og kulturelt perspektiv:

Modulet giver en tværfaglig forståelse af sundhedsproblemers omfang, årsager samt mulige løsninger.

Du arbejder med:

 • Sundhed og sygelighed - regionalt, nationalt og internationalt
 • Samfundsmæssigt perspektiv på sundhed og sygdom, herunder begreber om social reproduktion, social ulighed, social arv, social kapital, styring og social in- og eksklusion
 • Institutionssociologisk perspektiv på professionsområder, organisationer og settings, hvor der arbejdes med behandling, forebyggelse og sundhedsfremme
 • Sociologisk og kulturteoretisk perspektiv på relationer mellem klient/bruger/patient og professione
 • Historisk, sociologisk og kulturteoretisk perspektiv på konstruktionen af sundhed og sygdom, diagnoser og normalitet
 • Videnskabsteoretiske og forskningsmetodiske tilgange til belysning af problemstillinger, der handler om sundhed

Modul 3. Sundhedspædagogik, sundhedsfremme, læring og kompetenceudvikling:

Modulet omhandler sundhedspædagogiske målsætninger og metoder samt deres begrundelser i teori og empiri. Desuden læring, kompetenceudvikling og deltagerinvolvering indenfor sundhedspædagogik og sundhedsfremme.

Du arbejder med:

 • Målkategorier i sundhedspædagogikken, herunder kompetencebegreber, deres baggrund, udvikling og forskellige operationaliseringer samt begreber om læring og læringsmiljø
 • Didaktik – teorier og metoder som redskaber til at planlægge og evaluere sundhedspædagogik
 • Evalueringsteori og -metode i evaluering af sundhedspædagogiske aktiviteter, herunder operationalisering af sundhedspædagogiske mål som et led i evaluering
 • Miljøer – eller ”settings” – og deres betydning for udvikling af læring, kompetenceudvikling og deltagerinvolvering med henblik på sundhed
 • Elementer i en professionel handlekompetence i sundhedspædagogisk og sundhedsfremmende arbejde

Modul 4. Masterafhandling

I masterafhandlingen arbejder du med sundhedsmæssige problemer i forskellige samfundsmæssige sammenhænge, herunder hvordan sundhed i forskellige miljøer spiller sammen med politiske og sundhedspædagogiske målsætninger.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterafhandlingen, på heltid. Det strækker sig over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • En relevant bachelor- eller kandidatuddannelse
 • En relevant professionsbacheloruddannelse
 • En relevant diplomuddannelse

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

I vurderingen af din adgangsgivende uddannelse lægges der vægt på, at den indeholder et væsentligt element af pædagogisk teori eller et væsentligt element af sundhedsfaglig teori.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster ca. 106.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Fremtidsmuligheder

Nyuddannedes beskæftigelse

Figuren viser beskæftigelsen for nyuddannede (2013-15) fordelt på brancher.

Andre omfatter få og enkeltstående ansættelser i 9 brancher, herunder Organisationer og foreninger samt Offentlig administration.

Se forklaring på Nyuddannedes beskæftigelse.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse