Master i socialpædagogik
Masteruddannelse

Master i socialpædagogik

Uanset hvilket socialpædagogisk felt du beskæftiger dig med, giver uddannelsen dig redskaber til at udvikle pædagogik, institutioner, indsatsformer og den professionelle rolle.

Fakta

Navn:
Master i socialpædagogik
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 106.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

Undervejs beskæftiger du dig med socialpædagogikkens historie, begrebsdannelse og funktion i samfundet, og du diskuterer forskellige problemstillinger med dine medstuderende.

Uddannelsen henvender sig fx til pædagoger, socialrådgivere, lærere og sygeplejersker, der i det daglige beskæftiger sig med socialpædagogiske opgaver og ønsker at udvikle ny viden og nye metoder inden for socialpædagogikken.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Bemærk: Master i socialpædagogik sammenlægges i 2017 med master i specialpædagogik og skifter titel til master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Studerende, som er i gang med en af de to uddannelser, vil få mulighed for at færdiggøre deres uddannelse. Er du ny studerende, så se Master i specialpædagogik og socialpædagogik.

Master i socialpædagogik giver viden om socialpædagogikkens teoretiske grundlag, om hvordan faget udøves i det moderne samfund, og om hvordan man selv kan fungere som socialpædagogisk vejleder.

Uddannelsen består af fire moduler, som anbefales gennemført i rækkefølge.

Du får udviklet dine kompetencer til at undervise, vejlede og rådgive samt til at varetage udviklings- og evalueringsopgaver inden for dit område, uanset om du arbejder med småbørns- eller børne- og ungeområdet, med fysisk og psykisk udviklingshæmmede eller med grupper af socialt udstødte.

Undervisningen kombinerer forelæsninger, seminarer, projekter og vejledning med e-learning og selvstudium.

Uddannelsen udbydes i København af Aarhus Universitet, Campus Emdrup.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med en eksamen.

Værd at vide

Der er også mulighed for at tage modul 1 eller 3 som enkeltmodul eller som del af en fleksibel master.

Fagoversigt

Modul 1. Socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forankring:

 • Teorier om socialpædagogikkens historiske og samfundsmæssige funktioner
 • Sociologiske og psykologiske begrebsdannelser i forhold til forståelser af socialpædagogikkens målgrupper
 • Sociologiske diskussioner af begreber som risikogrupper, socialt udstødte, social arv, klientgørelse, behandling m.fl.
 • Internationale teorier om socialpædagogikkens kernefelter og funktioner
 • Videnskabsteoretiske problemstillinger i forhold til forskellige typer af teoriudvikling og empirisk forskning

Du får videnskabeligt grundlag for at reflektere over og kritisk vurdere anvendelsen af forskning og anden teoretisk viden om socialpædagogikkens samfundsmæssige og teoretiske forudsætninger.

Modul 2. Socialpædagogikkens problemstillinger, mål og metoder:

 • Politiske og institutionelle målsætninger inden for det socialpædagogiske område
 • Socialpædagogiske og socialpsykologiske samspil og relationer
 • Internationale undersøgelser og metodeudvikling, herunder diskussioner af socialpædagogisk praksis i udlandet
 • Etiske problemstillinger, fx vedr. diagnoser, stigmatisering, brugerinddragelse, afinstitutionalisering og den professionelles rolle

Du får mulighed for at udvikle din viden om socialpædagogiske arbejdsområder og problemstillinger, og du får indsigt i de forskningsmetoder, der bruges inden for socialpædagogisk forskning og metodeudvikling.

Modul 3. Udviklings- og evalueringsarbejde:

 • Udviklings- og evalueringsarbejdets politiske og administrative betydning
 • Metoder i pædagogisk udviklingsarbejde, herunder metodiske værktøjer til at foretage udviklingsarbejde
 • Evalueringsmodeller, herunder metodiske værktøjer til at foretage evalueringer
 • Gennemførsel af et udviklings- og/eller evalueringsprojekt inden for ét af de 3 socialpædagogiske kernefelter
 • Formidling af og opfølgning på projektet
 • Forskningsetik, herunder etiske problemstillinger i forhold til specifikke forskningsmetoder, formidling og anonymisering

Du fordyber dig i ét af socialpædagogikkens kernefelter og udvikler indsigt i samspillet mellem teori, metode og praksis samt får kompetencer til at kunne bidrage til feltets fortsatte udvikling.

På modul 4 afslutter du uddannelsen med et masterprojekt, der skal tage udgangspunkt i en socialpædagogisk problemstilling. Du skal her demonstrere, at du kan arbejde med en socialpædagogisk problemstilling på et videnskabeligt grundlag, og at du kan formidle din viden til en udvalgt målgruppe.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og har et omfang af 60 ECTS.

Du kan evt. tage det 4. modul, masterprojektet, på heltid. Det strækker sig i så fald over maksimalt 10 sammenhængende uger inkl. den mundtlige eksamen.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have en af følgende uddannelser:

 • Relevant bachelor- eller kandidatuddannelse, fortrinsvis inden for sundhedsvidenskab, samfundsvidenskab, psykologi eller pædagogik
 • Relevant professionsbacheloruddannelse som fx pædagog, lærer, sygeplejerske, ergo- eller fysioterapeut eller socialrådgiver
 • Relevant diplomuddannelse i socialpædagogik, almen pædagogik, psykologi, specialpædagogik eller pædagogisk arbejde

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Uddannelsen koster 106.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelser der ligner

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse