Master i organisatorisk coaching og læring
Masteruddannelse

Master i procesledelse og organisatorisk forandring

Uddannelsen kvalificerer dig til at facilitere forandringsprocesser og skabe læring og udvikling i organisationer.

Fakta

Navn:
Master i procesledelse og organisatorisk forandring
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Der er deltagerbetaling. SVU kun i særlige tilfælde

Undervisningen tager udgangspunkt i anerkendte traditioner og tilgange inden for coaching og procesledelse med henblik på at skabe udvikling, læring og forandring i organisationer. 

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere og ledere, der arbejder med forandringsledelse, procesledelse, medarbejderudvikling, HR, vejledning, supervision eller undervisning.

Tilmeld dig på Voksenuddannelse.dk.

Vis hold

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Du bliver præsenteret for teoretiske og praktiske tilgange og værktøjer, som sætter dig i stand til at igangsætte og gennemføre organisatoriske lærings- og forandringsprocesser, både i én-til-én-relationer og i grupper og teams.

Du får en bred viden om procesledelse og coaching og erfaring med dialogen som et centralt redskab til at samskabe udvikling i organisationer. Du får i den forbindelse teoretisk viden og praktiske kompetencer i forhold til at facilitere forandringsprocesser i organisationer. Desuden får du indsigt i forskellige tilgange til ledelse og organisering, der kan fremme samarbejde og læring i det organisatoriske fællesskab.

I uddannelsen indgår en individuel coachingsamtale pr. semester, hvor du får lejlighed til at arbejde med din professionelle fagidentitet.

Opbygning

Uddannelsen består af:

  1. Fire semestre med hver sit overordnede tema
  2. Et afsluttende masterprojekt

Undervisningen

Undervisningen er tilrettelagt som en kombination af seminarer, vejledning og selvstændigt projektarbejde, som foregår i mindre grupper eller individuelt. Studieformen bygger på problembaseret læring (PBL) og er projektorganiseret.

Uddannelsessted

Uddannelsen udbydes af Aalborg Universitet.

Titel

Gennemfører du hele uddannelsen, giver det adgang til titlen Master i procesledelse og organisatorisk forandring. 

Den engelske betegnelse er Master of Process Leadership and Organizational Change.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert semester. Du afslutter uddannelsen et masterprojektet, der også danner grundlag for den mundtlige eksamen.

Værd at vide

Uddannelses første semester kan også læses som enkeltfag.

Uddannelsen hed tidligere Master i organisatorisk coaching og læring (MOC).

Fagoversigt

Uddannelsen er inddelt i fire semestre med hver sit overordnede tema.

1. semester: Læring og coaching i teori og praksis. 

Du arbejder med coachingsamtalen som én blandt flere professionelle hjælpersamtaler og får en grundlæggende forståelse for coaching, samtaler og læring. Du får desuden vejledning og støtte i at udvikle en reflekteret forståelse af dig selv i rollen som professionel samtalepartner.

2. semester: Coaching og facilitering i grupper og teams. 

Der er fokus på coaching og facilitering af processer, som støtte og udviklingsredskab i arbejdsgrupper og teams. Du arbejder teoretisk og praktisk med social systemforståelse, psykologi og at samskabe i grupper og teams. I projektgrupper samarbejdes om udvikling og analyse af et procesforløb i en gruppe eller et team med anvendelse af en coachende tilgang.

3. semester: Procesledelse og coaching som organisatorisk udviklingsressource. 

Coachingperspektivet udvides, og du ser på, hvordan du praktisk og teoretisk kan indarbejde coaching i mere omfattende organisatoriske udviklingsforløb. Du undersøger desuden, hvordan du kan perspektivere og udfordre til nytænkning om forholdet mellem læring på individuelt niveau, på gruppeniveau og på organisationsniveau.

4. semester: Masterprojekt

Du afslutter uddannelsen med et masterprojekt, der er en skriftlig afhandling om et selvvalgt emne inden for uddannelsens område.  Masterprojektet tager afsæt i problembaseret læring og inddrager et konkret projekt, der har coaching/procesfacilitering i en organisatorisk kontekst, som tema.

Læs mere om de enkelte semestre på uddannelesstedets hjemmeside.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du som minimum har gennemført en akademisk bacheloruddannelse, en professionsbacheloruddannelse, en mellemlang videregående uddannelse eller en diplomuddannelse inden for områder, som er relevante i forhold til studiet af procesledelse og organisatorisk forandring.

Læs mere om relevante uddannelser på uddannelsesstedets hjemmeside.

Derudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring opnået efter den adgangsgivende uddannelse.

Uddannelsesstedet kan vurdere, om du kan optages, hvis du har tilsvarende uddannelsesmæssige forudsætninger.

Kontakt uddannelsesstedet, hvis du har spørgsmål til optagelse og adgangskrav.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Prisen er 37.500 kr. pr. semester. Derudover vil der være andre udgifter, fx seminarophold og forplejning, transport til og fra seminarerne og litteratur.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne.

Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse