Master i moderne tysklandsstudier - Deutschland heute
Masteruddannelse

Master i moderne tysklandsstudier - Deutschland heute

Uddannelsen giver dig indsigt og viden om det moderne Tyskland efter murens fald. Den foregår på tysk.

Fakta

Navn:
Master i moderne tysklandsstudier - Deutschland Heute
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 60.000 kr. SVU kun i særlige tilfælde

På uddannelsen beskæftiger du dig med kulturelle og samfundsmæssige emner, fx tysk selvforståelse, kulturdebat, demokratiske institutioner, film, litteratur og erhverv.

Uddannelsen henvender sig til ansatte med tætte kontakter til tyske partnere samt til tysklærere på alle niveauer.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen består af i alt 5 obligatoriske moduler, 3 valgmoduler og masterprojektet.

Undervisningen tilrettelægges som fjernundervisning med weekendseminarer. Der indgår desuden en 4-5 dages ekskursion til Berlin.

Uddannelsen udbydes af Syddansk Universitet i Odense

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojektet, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Værd at vide

Det er muligt både at tilmelde sig hele masteruddannelsen eller enkelte udvalgte moduler efter behov.

Fagoversigt

Uddannelsen består af 5 obligatoriske moduler, 2 valgfrie og en masterafhandling. De obligatoriske moduler er:

Modul 1: Det tyske demokrati
Du får en introduktion til tyske politiske forhold siden genforeningen. Du lærer bl.a. om det politiske systems opbygning, funktionsmåde og særlige kendeteg - herunder forbundsrepublikkens placering og rolle inden for EU og internationalt.

Modul 2: Kulturdebat og erindringssteder
Modulet præsenterer forskellige kulturbegreber samt toneangivende nationale debatter siden 1989, eksempelvis gennemgås spørgsmålet om Berliner Republik, borgerrettigheder og forfatningens rolle. Du får desuden introduktion til det relevante politiske, institutionelle, historiske og kulturelle grundlag samt til mindesmærker.

Modul 3: Tysk identitet og selvforståelse
Modulet giver introduktion til kontinuitet og forandringer i den tyske selvforståelse, dens politiske, økonomiske og kulturelle baggrund og de dertil knyttede offentlige kontroverser og debatter. Modulet omhandler også Tysklands nye rolle i det internationale samfund samt den økonomiske, politiske og kulturelle repræsentation i Danmark.

Modul 4: Fokusmodul Berlin
Modulet udforsker Berlins historie ud fra spørgsmålene: hvordan udformes og integreres historiske erindringsrum i dagens Berlin? Hvordan kan man give lokal, national og global historie rumlig form, og hvordan tjener de til forståelsen af nutiden? Fokusmodul Berlin indeholder en 3 dages ekskursion til Berlin, hvor du kommer bag facaden på en række centrale institutioner, fx Reichstag, ministerier, museer, virksomheder mv., og du oplever Berlin fra en helt anden vinkel end en almindelig turist.

Modul 5: Sprogsociologi
Modulet giver en oversigt over sproget i tysktalende sprogområder. Hvilke særlige kendtegn har sproget og hvordan udvikler sig?  Desuden beskæftiger du dig med det tyske sprogs rolle i politiske og økonomiske institutioner som fx i EU, dets rolle som kommunikationsmiddel i den videnskabelige verden, på internettet samt som fag inden for forskellige uddannelsessystemer (fx skole, universitet).

Valgfri moduler - eksempler

 • Uddannelsessystem og – debat  
 • Den ny litteratur
 • Medielandskabet
 • De bedste film siden 1989
 • Tysk virksomhedskultur
 • Tyskfagets videnskabsteori
 • Sprogtrends i tysk
 • Tyskland som indvandringsland: Aktuelle perspektiver

Varighed

Masteruddannelsen er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget på uddannelsen skal du have én af følgende uddannelser:

 • kandidatuddannelse
 • bacheloruddannelse, eksempelvis bachelor i tysk eller bachelor i historie med toning i retning af tyske forhold
 • professionsbacheloruddannelse, eksempelvis lærer i folkeskolen med tysk som undervisningsfag
 • diplomuddannelse
 • mellemlang videregående uddannelse

Som relevante betragtes desuden uddannelser, som indeholder et væsentligt element af enten kulturel, samfundsmæssig eller erhvervsmæssig viden om tyske forhold, eller en kombination af disse.

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Som ansøger skal du inden studiestart dokumentere tyskkundskaber svarende til tysk begyndersprog A eller tysk fortsættersprog B.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Uddannelsen koster 60.000 kr.

Du kan kun søge Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) i særlige tilfælde.

For at søge SVU skal du være i arbejde og i øvrigt opfylde betingelserne. Se Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående voksenuddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse