Master i matematik
Masteruddannelse

Master i matematik

Uddannelsen giver forudsætninger for at undervise i matematik på eux, hf, hhx, htx og stx.

Fakta

Navn:
Master i matematik
Andre betegnelser:
Master i matematik med henblik på undervisning på de gymnasiale uddannelser
Type:
Masteruddannelse
Varighed:
2 år på deltid
ECTS:
60
Adgangskrav:
Videregående uddannelse + 2 års erhvervserfaring
Økonomi:
Deltagerbetaling på 48.000 kr. pr. semester. SVU kun i særlige tilfælde

Du får matematisk viden, der er tilpasset kravene i den seneste gymnasiereform, fx om diskret matematik. Ikke mindst giver forløbet didaktisk viden om matematik som undervisningsfag, herunder anvendelse af it i undervisningen.

Uddannelsen henvender sig fx til gymnasielærere, der underviser i naturfag i gymnasiet og gerne vil undervise i matematik. Eller til ingeniører, der vil kvalificere sig til at undervise i gymnasiet.

Fold alle afsnit ud

Om uddannelsen

Uddannelsen giver såvel kernestof og dybde som videnskabsteori og didaktik til at opfylde mindstekravene for matematikundervisere i gymnasieskolen.

 • Kernestof (25 ECTS): Algebra 1, Analyse 1, Geometri 1, Sandsynlighedsteori og Statistik 1, Diskret matematik
 • Dybde (25 ECTS): Dynamiske systemer og fagsammenspil; det videregående kursus inden for et af områderne Algebra, Analyse, Geometri, Statistik og sandsynlighedsteori; Masterafhandling.
 • Videnskabsteori og didaktik (10 ECTS): Matematik som undervisningsfag samt Videnskabsteori og historie.

Master i matematik består af 9 moduler af 5 ECTS, der også udbydes som enkeltfag. Uddannelsen afsluttes med et masterprojekt.

Undervisningen tilrettelægges som koncentrerede forløb, typisk med tilstedeværelse fra torsdag eftermiddag til lørdag. Derudover som fjernundervisning, blandt andet med videoer og elektroniske opgaver, som du kan arbejde med hjemmefra under vejledning af kursets underviser.

Uddannelsen er et samarbejde mellem universiteterne i København, Odense, Aalborg og Aarhus. Den foregår ved Syddansk Universitet i Odense.

Eksamen

Der afholdes prøve efter hvert modul. Hele uddannelsen afsluttes med udarbejdelse af masterprojekter, som også danner grundlag for mundtlig eksamen.

Fagoversigt

Uddannelsen tilrettelægges over 4 semestre a 15 ECTS.

1. semester

 • Algebra 1 (5 ECTS), der giver fortrolighed med algebraiske grundbegreber ud fra eksempler som hele tal og polynomier og med eksempler for anvendelse, fx inden for krypteringsteori; desuden viden om, hvordan en abstrakt teori kan bygges på aksiomer og anvendes i praksis.
 • Diskret matematik 1 (5 ECTS), hvor deltageren får kendskab til fundamentale begreber inden for diskret matematik og lærer at bevise sætninger.
 • Analyse 1 (5 ECTS), der giver en grundig indføring i de matematiske metoder til at håndtere grænseovergang og infinitesimalt små størrelser, herunder bl.a. en stringent gennemgang af teorien for kontinuerte funktioner og af integralet for kontinuerte funktioner.

2. semester

 • Matematik som undervisningsfag (5 ECTS), der giver kompetencer til at omsætte akademisk viden om matematik til velfunderet, sammenhængende og perspektiverende undervisning.
 • Geometri 1 (5 ECTS), hvor deltageren får en introduktion til geometri og differentialgeometri med anvendelse af begreber fra analyse og lineær algebra.
 • Statistik og sandsynlighedsteori (5 ECTS), der giver forståelse af sandsynlighedsregning og statistisk inferens og indblik i, hvordan man fx kan se og udvikle tværfaglige samarbejdsmuligheder i gymnasieundervisningen

3. semester

 • Videnskabsteori- og historie (5 ECTS), der giver indblik i de store linjer i matematikkens historie og dens mest betydningsfulde omvæltninger; desuden metoder til at reflektere over matematikkens natur og anvendelighed.
 • Videregående kursus i enten analyse, algebra, diskret matematik, geometri eller statistik og sandsynlighedsteori (5 ECTS), hvor deltageren får mere avancerede indsigter og kompetencer inden for det valgte fagområde.
 • Dynamiske systemer og fagsamspil (5 ECTS), der introducerer matematiske modelleringsproblemer fra natur-, ingeniør- og samfundsvidenskab med anvendelse af differentialligninger; deltagerne lærer bl.a. at analysere og løse ligninger samt at tilrettelægge undervisningsforløb med matematisk modellering som central læringsaktivitet sammen med andre matematikholdige fag.

4. semester

 • Masterprojekt (15 ECTS), hvor der er fokus på en problemstilling med relevans for gymnasial matematikundervisning.

Varighed

Masteruddannelsen hører under Universitetsloven og er tilrettelagt som deltidsuddannelse over 2 år.

Forløbet svarer til 1 års fuldtidsstudium og vægter 60 ECTS.

Optagelse og adgang

For at blive optaget skal du have:

 • En teknisk/naturvidenskabelig kandidatuddannelse, fx civilingeniør i fysik og teknologi eller kandidat i fysik
 • Matematik på universitetsniveau svarende til 30 ECTS
 • Ud af de 30 ECTS skal 20 ECTS indeholde differential- og integralregning, lineær algebra og sandsynlighedsregning og statistik
 • Engelsk på B-niveau

Desuden skal du have mindst 2 års erhvervserfaring efter den adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravene, kan du evt. optages på dispensation. Kontakt uddannelsesstedet.

Økonomi

Der er deltagerbetaling. Hele uddannelsen koster ca. 48.000 kr.,  enkeltfag fra uddannelsen 800 kr. pr. ECTS.

Du kan som regel ikke søge Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU).

For at søge SVU skal du opfylde flere betingelser. Blandt andet må din nuværende uddannelse som hovedregel ikke være på højere niveau end en erhvervsakademiuddannelse, og den uddannelse, du søger, skal foregå på heltid.

Se alle betingelser i Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU).

Læs desuden om dine muligheder for uddannelse som ledig eller revalidend.

Kvalifikationsniveau

Uddannelsen er placeret på niveau 7 i den danske kvalifikationsramme for livslang læring. Kvalifikationsrammen går fra niveau 1-8 og definerer det forventede udbytte af undervisningen. Læs mere om Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser.

Uddannelsens veje

Job (minimum 2 år)
Videregående uddannelse